Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kontakta politiker, förtroendemannaregister

I vårt förtroendemanna­register hittar du namn och kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Sandvikens kommuns nämnder och styrelser. Du ser även vilka politiska uppdrag respektive person har.

 
Beslutande organ
Arbetslivsnämnden  
Beredning  
Beredning Arbetslivsnämnden  
Beredning av medborgarinitiativ  
Gemensam nämnd för företagshälsovård  
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten  
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd  
Gode män vid lantmäteriförrättningar (tätortsförhållanden resp. jordbruks- eller skogsfrågor)  
Gästrike räddningstjänstförbund  
Gästrike Återvinnare  
Gästrikerådet  
Göransson Arena AB  
Högbo Bruks AB  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförandeberedning  
Intresseföreningen Bergslaget  
Järbo Folkets hus förening  
Knuten fastigheter HB  
Kommunala funktionshinderrådet (f.d. handikapprådet)  
Kommunala pensionärsrådet  
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen  
Kommunstyrelsen  
Krisledningsnämnd  
Kultur - och fritidsnämndens föreningsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämndens ordförandeberedning  
Kultur- och fritidsnämndens stipendieutskott  
Kunskapsnämnden  
Nämnden för Anna och Per G Berggrens stiftelse för Järbo kommun  
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)  
Omsorgsnämnd  
Ordförandeberedning  
Ordförandeberedning kunskapsnämnden  
Ordförandeberedning VGS  
Partnerskap E16  
Samordningsförbund Gävleborg  
Sandtjädern Holding AB  
Sandviken Energi AB  
Sandviken Energi Elnät AB  
Sandviken Energi Vatten AB  
Sandviken Folkets hus-förenings styrelse  
Sandviken Folkets hus-förenings årsstämma  
Sandviken Nyttofastigheter AB  
Sandvikenhus AB  
Sandvikens specialfastigheter AB  
Sandvikens Stadshus AB  
Serviceutskottet  
Styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening  
Styrelsen Leader Nedre Dalälven  
Utvecklingsutskottet  
Valberedning  
Valnämnd  
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland  


1 av 1