Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Forskning och utveckling inom näringslivsområdet

Näringslivskontoret i Sandviken är involverad i ett doktorandprojekt inom outsourcing/partnerskap mellan stålindustrin och dess underleverantörer med mål att hitta en passande och hållbar lösning på strategier för att optimera det processnära underhållet. Projektet har presenteras på internationella konferenser vid fyra tillfällen, Göteborg 2009, Dublin 2013 och Palermo 2014 och Larnaca 2015, och genererat två vetenskapliga publiceringar i Operation Management Research 2010 och 2016. Projektet är inom ramen för Stålindustrins forskarskola och genomförs i samarbete med Högskolan i Gävle, Triple Steelix och stålindustrin i Bergslagen och avslutas under 2019 med en doktorsavhandling.

Stålindustrins Forskarskola

På Sandbacka Park finns Stålindustrins Forskarskola representerad med industridoktorander. Tidigare goda erfarenheter av nära samarbete mellan akademin och regionala industriföretag har bidragit till att verksamheten har etablerat sig på Sandbacka Park. Arbetet med Stålindustrins Forskarskola initierades redan 2011 och sedan ett år tillbaka har satsningen gått in i en operativ fas. Sedan tidigare finns sju doktorander placerade hos Högskolan Dalarna.

Huvudman och sammanhållande i arbetet är Högskolan Dalarna. Satsningen finansieras av Jernkontoret, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan Dalarna, Sandvikens Kommun samt samverkande företag. Samarbeten har hittills etablerats med SSAB, Sandvik, Outokumpu, Böhler-Uddeholm och data M Scandinavia. Luleå tekniska universitet samt Högskolan i Gävle är viktiga akademipartners.

Stålindustrins Forskarskola har som mål att utbilda 15 doktorer i nära anslutning till stålindustrin. Den har en beräknad omsättning på 65 Mkr och kommer att drivas åren 2011 – 2018.

Studie om lönsamhet och processmognad

Sandvikens kommun har i ett samarbetsprojekt med Högskolan i Gävle (CLIP), Triple Steelix, Sandvik (SMT), Ovako i Hofors, SSAB i Borlänge och Outokumpu i Avesta genomfört en studie i syfte att identifiera passande governance strukturer för det processnära underhållet och samarbete med deras underleverantörer.

Vad är "rätt" typ av governance för det processnära underhållet?

Många större industrier och företag fokuserar på sina kärnkompetenser och på att avveckla de funktioner som inte anses vara kärnfunktioner. Problemet är att underhållsaktiviteter svåra att klassificera som en kärnfunktion (core-close) eller icke kärnfunktion (core-distant). Många underhållsaktiviteter är mer eller mindre löst kopplade från kärnprocesserna medans andra är mycket tight kopplade till företagets kärnprocesser och har en betydande roll för utfallet, kvalitet, tillgänglighet, leveransprecision med mera. En underhållsfunktion innehåller inte bara professionell kunskap, den omfattar dessutom processkunskap och förståelse för hur företagets processer förhåller sig till varandra.

Resultat

Den här studiens bidrag är en modell som kan hjälpa till att vägleda vid val av governancetyp (modell) för det externt inköpta underhållet (outsourcing). Med stöd och vägledning av modellen kan underhållsorganisationen välja den mest optimala relation till leverantören utifrån underhållets natur och leverantörens förmåga, både den tekniska förmågan och den organisatoriska förmågan (processmognaden).

Studien presenterades på en internationell konferens

Studien blev i konkurrens med andra forskningsstudier utvald att presenteras på EUROMAS årliga internationella konferens i Palermo 2014. Resultatet blev publicerat i en vetenskaplig artikel i Operation Management Research i november 2017. Studien är att betrakta som ett research paper inom ramen för Stålindustrins forskarskola.

För mer information kontakta

Lennart Söderberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 026-241215
mobil: 070-6721104
e-post: lennart.soderberg@sandviken.se

Studie om "rätt" governance­modeller för det processnära underhållet

Flera internationella studier visar att underhållskostnaderna kan uppgå till mellan 15-40% av produktionskostnaderna, vilket medför att många företag använder outsourcing som ett verktyg för att spara kostnader. Det vi vet mindre om är vilka underhållsaktiviteter som är outsourcade och hur det påverkar företagets kärnverksamheter.

De studier som är gjorda visar att resultatet kan vara både positivt och negativt beroende på hur outsourcingprocessen har planerats och implementerats.

Outsourcing av underhållsaktiviteter inom stål och processindustrin i Bergslagen

På uppdrag av stålindustrin och Triple Steelix genomförde Sandvikens kommun i samarbete med Högskolan i Gävle och CLIP en studie i hur Stål- och processindustrin i bergslagen hanterar sitt underhåll. Sex större industrier inom stål & processindustrin besöktes samt två större internationella underleverantörer till industrin. Ett seminarium inom området genomfördes i januari 2013 där industrin, internationella och nationella större leverantörer och de regionala underleverantörerna möttes för att diskutera fördelar och nackdelar med outsourcing.

Resultat

Motiven till outsourcing av underhållet är flera och är i princip desamma som tidigare studier visar. Det är främst motiv som kostreduceringar genom skalfördelar hos leverantören och access till extern kompetens. Ingen av industrierna har outsourcat process-nära underhåll av rädsla att förlora kontroll och strategisk kompetens, förlust av processkunskap, ökade oförutsedda kostnader etc.

De underhållsaktiviteter som lagt ut externt är de som betraktas som perifera aktiviteter som t.ex. fastighetsunderhåll. Det underhåll som ligger nära kärnverksamheten är kvar internt inom företaget. Outsourcing är först och främst ett strategiskt beslut och bör baseras på affärsmodeller som har en tydlig koppling till andra strategiska beslut.

Studien presenterades på en internationell konferens

Studien blev i konkurrens med andra forskningsstudier, utvald att presenteras på EUROMAS årliga internationella konference i Dublin 2013. Studien är att betrakta som ett research paper inom ramen för Stålindustrins forskarskola.

Kontaktinformation

Lennart Söderberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 026-241215
mobil: 070-6721104
e-post: lennart.soderberg@sandviken.se

Studie om outsourcing av underhållsaktiviteter

Sandvikens kommun har i ett samarbetsprojekt med Högskolan i Gävle genomfört en studie i 15 verkstadsföretag i Gästrikland för att se om skillnader i lönsamhet, kvalitet, effektivitet och produktivitet (performance) kan vara beroende av skillnader i hur de olika företagen planerar och styr sina försörjningskedjor eller med andra ord hur väl utvecklad deras processmognad i försörjningskedjorna är (supply chain management maturity). Tidigare studier har visat på ett tydligt samband mellan mognad och performance vilket denna studie också bekräftar.

Studien fokuserar på små och medelstora företag

Denna studie är unik i det avseendet att den är en av de första som fokuserar på små och medelstora företag och den kanske första i Sverige som använder sig av Supply chain management maturity model som verktyg för att bedöma mognadsnivån i företagens försörjningskedjor och då med fokus på processerna Planera, Köpa in, Tillverka/Förädla och Leverera som är de viktigaste huvudprocesserna i företagens försörjningskedjor (supply chains).

Påvisar samband mellan processmognad och lönsamhet

Denna studie är också en av få som faktiskt kan påvisa ett samband mellan mognad och lönsamhet, studien kan dock inte fullt ut bekräfta detta samband då det är för få statistiskt säkerställda samband. Troligtvis en konsekvens av för få deltagande företag.

Studien uppmärksammades på internationell konferens

Studien har fått uppmärksamhet och blev i konkurrens med 550 andra forskningsstudier, utvald att presenteras på EUROMAS årliga internationella konferens i Göteborg 2009. Studien är att betrakta som ett research paper inom ramen för Stålindustrins forskarskola. Studien blev publicerad i Operation Management Research våren 2010.

För mer information kontakta

Lennart Söderberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 026-241215
mobil: 070-6721104
e-post: lennart.soderberg@sandviken.se