Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Lantmäteritaxa

Sandvikens kommun

Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av berörda sakägare. Avgiften kan antingen vara ett överenskommet fast pris som lantmäterimyndigheten lämnar när detta är möjligt eller debiteras enligt löpande räkning, tidersättning.

Ett grundbelopp tas ut på inkomna ansökningar om lantmäteriförrättning

Från och med 1 februari 2018 tar Lantmäterimyndigheten ut en adminstrativ avgift för varje inskickad ansökan. Den administrativa avgiften består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp när fler fastigheter berörs.

  • Grundbelopp 1-2 berörda fastigheter: 3.600 kr
  • Tilläggsbelopp 3-5 berörda fastigheter + 2.600 kr
  • Tilläggsbelopp 6 > berörda fastigheter + 5.400 kr

Timpriser

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns olika timpriser.

  • Biträdande handläggare: 1.200 kr/timme
  • Kart- och mätningsingenjör: 1.500 kr/timme
  • Beslutande förrättningslantmätare, steg 1: 1.500 kr/timme
  • Beslutande förrättningslantmätare, steg 2: 1.700 kr/timme
  • Senior- och specialistlantmätare: 1.900 kr/timme

Utöver tidersättningen kan tillkomma avgift för till exempel hyra av sammanträdesrum, anlitad sakkunnig m.m.

Ärendets omfattning avgör priset

Det är ärendets omfattning som avgör priset. Typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter har betydelse för arbetsinsatsen. Det kan också finnas problem och svårigheter som gör att förrättningen tar mer tid - exempelvis krånglig fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Tänk på att du kan vara aktiv själv, till exempel genom att skaffa fram vissa handlingar eller att återfinna kända gränsmärken.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs följande belopp på den ordinarie avgiften:

  • mån-tors efter 18.00  + 300 kr/timme
  • fre efter 18.00 till och med sön  + 600 kr/timme

Fast pris

Lantmäterimyndigheten kan lämna ett anbud om fast pris om det är möjligt att göra en bedömning av förrättningens omfattning och kostnader.

En överenskommelse om fast pris måste godtas av samtliga som blir betalningsskyldiga.

Återkallad eller inställd förrättning

Om ärendet återkallas eller inte går att genomföras (inställs) debiteras kostnader för utfört arbete.

Betalning

När ärendet avslutats skickar lantmäterimyndigheten en räkning till den/de som är betalningsansvariga enligt förrättningsbeslutet.

Räkningen skall betalas inom 30 dagar. Därefter debiteras ränta enligt räntelagen.

Moms

Alla förrättningstjänster är momsfria.

Anmärkning mot räkning

Den som är betalningsskyldig och missnöjd med räkningen är behörig att överklaga räkningen. Överklagandet skall ske skriftligen inom 3 veckor från räkningens förfallodag. Överklagandet skall sändas till lantmäterimyndigheten som sänder det vidare till Mark- och miljödomstolen för beslut.

Hofors och Ockelbo kommun

För lantmäteriförrättning i Hofors och Ockelbo kontakta det statliga Lantmäteriet. För mer information, se Statliga Lantmäteriet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se