Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Lantmäteriförrättningar

En lantmäteriförrättning innefattar alla de tekniska, fastighetsrättsliga och ekonomiska arbeten som utförs när fastigheter ska nybildas, ombildas eller samverka kring gemensamma behov. Man kan i förrättningen också nybilda, ombilda och ändra rättigheter och bestämma gränser. Lantmäteriförrättningen påbörjas genom att behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten.

De lagar som främst tillämpas vid lantmäteriförrättningar är fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. Exempel på förrättningar är avstyckning och fastighetsreglering.

För en förrättning finns en mängd bestämmelser. Självklart varierar vad som behöver göras från fall till fall, men flertalet moment återkommer i de flesta förrättningar. Arbetsgången i alla ärenden är omfattande även om alla delar inte syns utåt.

Våra tjänster är avgiftsbelagda enligt en taxa som fastställts av regeringen, se lantmäteritaxa.

Ansökan och pågående fastighetsärenden

På Lantmäteriets webbplats kan du steg för steg skriva en ansökan och begära en fastighetsåtgärd (genom en lantmäteriförrättning eller ett inskrivningsärende).

För att en ansökan ska kunna behandlas ska den innehålla:

  • Berörda fastigheter
  • Underskrift av behöriga
  • Kontaktuppgifter
  • Karta som visar vilka förändringar som önskas

Ofta behövs det även andra handlingar som ska bifogas till ansökan, vanliga sådana handlingar är:

  • Överlåtelsehandling som köpekontrakt eller överenskommelse
  • Behörighetshandling, t.ex. fullmakt, bouppteckning eller stämmoprotokoll där det framgår att du är behörig att företräda någon annan fysisk eller juridisk person.

Förrättningen går ofta lättare om vi får in alla handlingar som behövs med ansökan eller snart därefter.

E-tjänsten går även att nyttja för att skicka in kompletteringar i pågående ärenden, även om ansökan inte gjorts digitalt.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du ladda ner blanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka med vanlig post till:

Lantmäterimyndigheten i Sandvikens kommun
811 80 Sandviken

Gäller din ansökan Hofors eller Ockelbo hittar du adressuppgifter hos Lantmäteriet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.