Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Exempel på förrättningar

Specialförrättningar

Tredimensionell fastighetsindelning

En fastighet kan även avgränsas i höjd och djupled så att våningsplan och anläggningar inom samma fastighet kan ha olika ägare.

Ägarlägenheter

En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet - det vill säga en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt - som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet. Reglerna för ägarlägenheter innebär att det numera går att äga och få lagfart på en lägenhet i ett flerbostadshus.

Ägarlägenheter bildas av en lantmäterimyndighet genom fastighetsbildning. Normalt så gäller samma regler för en ägarlägenhet som för annan fast egendom. Den som köper en ägarlägenhet kan få lagfart på förvärvet.

Det är möjligt att bilda ägarlägenheter i nyproducerade byggnader, i tillbyggnader ovanpå befintliga bostadshus och i kontors- eller affärshus som byggs om till bostadshus. Två förutsättningar för att bilda en ägarlägenhetsfastighet i befintliga byggnader är dels att det utrymme som ska användas inte har använts som bostadslägenhet de senaste åtta åren och dels att minst tre sammanhållna ägarlägenhetsfastigheter per byggnad nybildas.

En ägarlägenhet är en fastighet som innehas med en direkt äganderätt. Ägaren har rätt att självständigt förfoga över fastigheten till exempel genom att överlåta, pantsätta och hyra ut den.
Det går alltså att belåna en ägarlägenhetsfastighet på samma sätt som en vanlig fastighet, det vill säga att den ägaren som har lagfart ansöker om inteckning i fastigheten.

Gemensamhets­anläggning

Gemensamhetsanläggning bildas vid anläggningsförrättning och innebär att flera fastigheter samverkar för att bygga och sköta t ex gemensam väg, vatten och avlopp, brygga, gårdsmiljö, parkering med mera. Den gemensamma skötseln av anläggningen och ansvaret för kostnader m.m. ordnas därmed på ett rättsligt bindande sätt mellan delägarna.

Visar hur en gemensamhetsanläggning kan ligga mellan fastigheter

Ledningsrätt

Ledningsrätt är när rättighet upplåts för ledningsägare att anlägga, bibehålla och underhålla ledning på annans mark till exempel el-, tele-, vatten- och avlopps­ledningar.

Visar hur en ledningsrätt kan gå över fastigheter

Normalförrättningar

Avstyckning

Avstyckning innebär att ett visst område, en lott, skiljs av från en fastighet (stamfastigheten), för att bilda en egen fastighet. Lotten ges sådan storlek och utformning att den blir lämplig för sitt ändamål till exempel bostadsfastighet. Det är också viktigt att lotten kan få utfartsväg, vatten och avlopp med mera. 

 

Före och efterbilder av en fastighet vid avstyckning

Inteckningsfri avstyckning

Det är möjligt att vid en lantmäteriförrättning göra en avstyckad fastighet fri från inteckningar. Den "inteckningsfria avstyckningen" innebär att lantmäterimyndigheten redan vid avstyckningen kan pröva och besluta om att inteckningar i stamfastigheten inte ska belasta det avstyckade området. När avstyckningsförrättningen registreras i fastighetsregistret blir den nya fastigheten automatiskt fri från inteckningar. Någon ytterligare åtgärd såsom dödning och nyinteckning eller relaxation behövs inte längre. Tidigare behövde fastighetsägaren eller en köpare på egen hand eller med hjälp av bank eller kreditinstitut ordna och bekosta inteckningsbefrielsen hos inskrivningsmyndigheten.

Många fördelar

Fördelarna med inteckningsfri avstyckning är många. Fastighetsägare eller köpare av en tomt kan redan vid ansökan om avstyckning begära att den avstyckade lotten ska vara fri från inteckningar. Alternativet är att efter förrättningen vända sig till inskrivningsmyndigheten för att begära att inteckningarna dödas. Dessutom gör fastighetsägaren en egen tidsvinst och kostnaden kan bli lägre. Risken att avstyckad fastighet är ansvarig för stamfastighetens inteckningar tas bort helt. Ny belåning kan också ske snabbare. Byggnadskreditiv kan lyftas av tidigare vilket innebär lägre räntekostnader. 

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering används för att förbättra markens användning. Fastighetsreglering innebär till exempel att mark överförs från en fastighet till en annan. Även samfälligheter och servitut kan bildas, ändras eller upphävas.

Före och efterbilder av en fastighet vid fastighetsreglering

Fastighetsbestämning

Vid fastighetsbestämning klarläggs genom en ingående utredning bland annat hur gränsen går mellan olika fastigheter. Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden. 

Visar en gräns mellan två fastigheter med osäkert läge

Särskild gränsutmärkning

Genom särskild gränsutmärkning är det möjligt att utmärka fastigheters gränser i situationer som är rättsligt entydiga. De gränsmärken som sätts ut har samma verkan i bevishänseende som gränsmärken normalt har det vill säga märkena utgör exklusiv bevisning om gränsens läge. Särskild gränsutmärkning kan ske när tidigare gränsmärken behöver ersättas med nya eller när det finns behov av att märka ut befintliga fastighetsgränser med kompletterande gränsmärken.

Klyvning

Genom klyvning kan en fastighet som ägs gemensamt av två eller flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.

Visar för och efter bilder av en klyvning

Sammanläggning

Sammanläggning innebär att den som äger flera fastigheter eller fastighetsdelar, kan lägga samman dessa till en enda fastighet

Visar före och efter bilder av en sammanläggning

Överföring/frigörande av fastighetstillbehör

Det går att överföra byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet till en annan fastighet utan att fysiskt flytta anläggningen. Det går även att frigöra ledningar som hör till en fastighet, för att de därefter ska utgöra lös egendom.

Legalisering

Legalisering innebär att en privat jorddelning gjord före 1 juli 1962 och vissa överlåtelser före 1972 ges rättslig verkan.