Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Arbetsgång vid lantmäteriförrättning

De flesta av våra kunder har bara enstaka kontakter med Lantmäterimyndigheten. Vi vill därför gärna förklara något av det som måste göras i ett ärende eftersom vi ofta möts av frågan varför det är så dyrt att "slå ner fyra rör i marken".

Ansökan

Om flera äger en fastighet tillsammans måste alla delägare eller deras ombud skriva under ansökan (utom vid klyvning). Vid överlåtelse av del av fastighet (köp, byte eller gåva) skall ansökan lämnas senast inom 6 månader från överlåtelsedagen, för att överlåtelsen skall vara giltig. I ansökan talar du om vad du önskar få utfört och vilka fastigheter som berörs, bifoga gärna en karta. Du skickar också med överlåtelsehandlingen, till exempel en kopia av köpeavtal.

Ansökan ska göras via Lantmäteriets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utredning och kontakter

Lantmäterimyndigheten ska utreda vilka möjligheter det finns för fastighetsbildning i ditt fall. Lantmäterimyndigheten skall ta hänsyn till de regler som gäller för fastighetsbildning, kontrollera uppgifter som gäller planer, fastighets- och inskrivningsuppgifter med flera handlingar.

Om alla sakägare (ägare till fastigheter och andra som berörs av förrättningen) redan från förrättningens början är överens om vad som skall göras och har bekräftat detta genom att skriva på en överenskommelse kan förrättningen oftast avslutas utan sammanträde. De får då ett skriftligt meddelande om avslutningen.

Om däremot förrättningslantmätaren av någon anledning under förrättningens gång anser att berörda sakägare behöver samlas för att diskutera några oklarheter kallar denne sakägarna till sammanträde. Om du blir kallad är det viktigt att du deltar och bevakar dina intressen. Vid sammanträdet förs protokoll som sakägarna kan ta del av senast inom två veckor från sammanträdesdagen.

Under förrättningens gång tar lantmäterimyndigheten kontakt med de som berörs bland annat med myndigheter. Särskilt viktigt är samråd med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och Länsstyrelsen. Samrådet görs för att få deras syn på bygglov, utfartsvägar, vatten, avlopp, naturvårdsbestämmelser med mera.

Självklart varierar vad som behöver göras från fall till fall, exempelvis omfattningen av moment som mätning och sammanträden. Flertalet moment finns dock i de flesta förrättningar. Det innebär att handläggningen är tämligen omfattande även om alla delar vi gör inte syns utåt.

Läs mer om vilka moment som normalt ingår i en förrättning

Mätningsarbete

Fältarbete innebär utstakning, utmärkning och mätning av nya gränser. Vanligen meddelar lantmäterimyndigheten dig när fältarbetet skall utföras och om du behöver delta. Om du känner till var äldre gränsmarkeringar finns är det bra om du visar de personer som utför fältarbetet dessa. Efter mätningen följer arbetet på kontoret med bland annat tekniska beräkningar, kartframställning och upprättande av övriga förrättningshandlingar.

Beslut

Beroende på vilka arbeten som ingår i förrättningen fattas olika beslut. Av förrättningens redogörelse framgår vilka beslutsskälen är. Som exempel på beslutsskäl vid nybildning av en fastighet kan nämnas att den skall ha en lämplig storlek och utformning samt rätt t.ex. till väg, vatten och avlopp.

Om ersättningen skall betalas mellan sakägarna redovisas detta i ett särskilt ersättningsbeslut. Om mark byter ägare fattas vanligen ett beslut där man anger tidpunkt för tillträde. Några andra beslut som kan förekomma är t.ex. fastighetsbestämningsbeslut, anläggningsbeslut och ledningsrättsbeslut. Förrättningskostnadernas fördelning mellan sakägarna bestäms genom ett särskilt beslut.

När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara kan förrättningen avslutas. Det sker genom ett särskilt avslutningsbeslut vanligen tillsammans med övriga beslut i förrättningen.

Om förrättningen handläggs helt utan sammanträde får du alltid ett skriftligt meddelande om när den avslutas och hur du kan överklaga. Besked om förrättningens avslutande kan du också få muntligt vid sammanträde. Om du inte är närvarande vid sammanträdet måste du själv ta reda på vad som beslutats och hur du kan överklaga. Samtliga förrättningshandlingar finns tillgängliga för dig hos lantmäterimyndigheten under överklagandetiden.

Överklagan av beslut

Om du är missnöjd med något beslut har du rätt att överklaga, normalt inom 4 veckor räknat från den dag förrättningen avslutades eller inställdes. Överklagandet gör du skriftligen hos Mark- och miljödomstolen i Östersund, men överklagandeskriften lämnas in till lantmäterimyndigheten.

Fakturering

När förrättningen har avslutats skickar lantmäterimyndigheten en faktura till dig. Fakturan skall betalas inom 30 dagar. Om du har invändningar mot fakturan kan du lämna en skriftlig anmärkning till lantmäterimyndigheten.

Registrering av förrättningsbeslut

Om inte någon som berörs av förrättningen överklagat inom 4 veckor från dagen för avslutningsbeslutet, registreras de förändringar i fastighetsindelningen som följer av förrättningen. Detta görs genom att uppgifter om förrättningen förs in i fastighets­registret och tillhörande registerkartor.

Registrering skall ske snarast möjligt efter att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Därmed är fastighetsbildningen klar och nybildade fastigheter får sin egen fastig­hets­beteckning, t.ex. Sandviken Hedåsen 3:7.

Lagfart vid avstyckning

Om en ny fastighet har bildats genom avstyckning måste man ansöka om lagfart (bevis om äganderätt) på den fastighet som bildats. Utan lagfart kan fastigheten inte läggas till grund för belåning.

Lagfartsansökan görs hos Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 761 80 Norrtälje. När man söker lagfart behöver man ett särskilt värdeintyg som lantmäterimyndigheten kan tillhandahålla.