Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Lantmäteritaxa

Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av berörda sakägare. Avgiften kan antingen vara ett överenskommet fast pris som lantmäterimyndigheten lämnar när detta är möjligt eller debiteras enligt löpande räkning, tidersättning.

Grundbelopp för inkomna ansökningar

Lantmäterimyndigheten ut en administrativ avgift för varje inskickad ansökan. Den administrativa avgiften består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp när fler fastigheter berörs.

 • Grundbelopp 1-5 berörda fastigheter: 6 500 kr
 • Tilläggsbelopp 6 > berörda fastigheter + 12 000 kr

Timpriser

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns olika timpriser.

 • Biträdande handläggare: 1 200 kr/timme
 • Kart- och mätningsingenjör: 1 700 kr/timme
 • Förrättningslantmätare: 1 800 kr/timme

Utöver tidersättningen kan tillkomma avgift för till exempel hyra av sammanträdesrum, anlitad sakkunnig m.m.

Ärendets omfattning avgör priset

Det är ärendets omfattning som avgör priset. Typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter har betydelse för arbetsinsatsen. Det kan också finnas problem och svårigheter som gör att förrättningen tar mer tid - exempelvis krånglig fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Tänk på att du kan vara aktiv själv, till exempel genom att skaffa fram vissa handlingar eller att återfinna kända gränsmärken.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs följande belopp på den ordinarie avgiften:

  • mån-tors efter 18.00  + 300 kr/timme
  • fre efter 18.00 till och med sön  + 600 kr/timme

  Fast pris

  Lantmäterimyndigheten kan lämna ett anbud om fast pris om det är möjligt att göra en bedömning av förrättningens omfattning och kostnader.

  En överenskommelse om fast pris måste godtas av samtliga som blir betalningsskyldiga.

  Återkallad eller inställd förrättning

  Om ärendet återkallas eller inte går att genomföras (inställs) debiteras kostnader för utfört arbete.

  Fakturering

  När ärendet avslutats skickar lantmäterimyndigheten en slutfaktura till den/de som är betalningsansvariga enligt förrättningsbeslutet. En del ärenden kan även delfaktureras.

  Räkningen skall betalas inom 30 dagar. Därefter debiteras ränta enligt räntelagen.

  Moms

  Alla förrättningstjänster är momsfria.

  Överklagan av faktura

  Den som är betalningsskyldig och missnöjd med räkningen är behörig att överklaga fakturan. Överklagandet skall ske skriftligen inom 3 veckor från fakturans förfallodag. Överklagandet skall sändas till lantmäterimyndigheten som sänder det vidare till Mark- och miljödomstolen för beslut.

  Prisexempel

  Vill du se exempel på vad en hel förrättning kostar, se Statliga Lantmäteriet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.