Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Moment i en lantmäteriförrättning

När ansökan kommer in så:

 • diarieförs ansökan
 • skickas bekräftelse ut till sökande och eventuellt andra berörda
 • kontrolleras lagfarter för berörda fastigheter
 • utreds gällande fastighetsindelning
 • tas planer och bestämmelser fram
 • kontrolleras/utreds servitut och samfälligheter
 • undersöks om andra parter eventuellt berörs via servitut, nyttjanderätter, inteckningar och liknande
 • tas kontakt med berörda för att informera och svara på frågor

Innan vi kan bedöma om fastighetsbildning kan tillåtas måste vi i många fall:

 • samråda med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
 • samråda med länsstyrelsen och andra myndigheter
 • eventuellt besiktiga områden, vägar och hus med mera

Ibland måste sammanträden hållas vilket innebär:

 • att kallelser skickas ut till berörda sakägare
 • att delgivning bevakas
 • förberedelser för sammanträdet
 • genomförande av sammanträdet
 • skrivande av sammanträdes-protokoll

Innan beslut fattas markeras ofta ändringar i fastighetsdelningen på marken. Mätningsarbetet innebär:

 • att mätningsdata måste utredas/insamlas angående befintliga gräns- och mätpunkter
 • att en till två personer åker ut till fastigheten med mätinstrument för att leta rätt på befintliga gränser, gränsmarkeringar eller hävder på plats
 • inmätning med mätinstrument av befintliga punkter som är nödvändiga för att lokalisera nya gränser
 • bedömning av lämpligheten av nya gränser på plats
 • markering och inmätning av nya gränser

Framställning av förrättningskarta innebär:

 • beräkning av mätningsdata
 • redigering och ritning

Förrättningens avslut innebär att:

 • komplicerade bedömningar ska diskuteras och eventuella rättsfall kontrolleras
 • beslut ska fattas och dokumenteras i protokoll, fastighetsrättslig och teknisk beskrivning
 • underrättelser ska skickas ut till berörda sakägare, samhällsbyggnadsnämnden och i vissa fall till länsstyrelsen
 • faktura för förrättningen ska skrivas och skickas ut
 • resultatet ska föras in i såväl det skrivna fastighetsregistret som i den digitala registerkartan
 • Fastighetsinskrivningen och Skatteverket underrättas om åtgärden
 • handlingar ska kopieras och skickas ut, förrättningsresultatet ska sammanställas i en akt som arkiveras