Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bidrag för återställning efter bostadsanpassning

Fastighetsägare till flerbostadshus kan söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar gjorts med bostadsanpassning som inte längre behövs.

Du som äger en villa eller ett småhus kan inte få bidrag för återställning av gjorda anpassningar.

Samma funktionella nivå som tidigare

Bidraget kan sökas för att återställa bostaden eller utrymmet till samma funktionella nivå som den hade tidigare.

Det behöver motiveras varför åtgärden som söks bidrag för är återställning och inte normalt underhåll. Till exempel genom att redovisa bostadens skick i övrigt.

Exempel på återställningar:

 • Ledstång som sätts tillbaka
 • Anordning monteras ner och transporteras bort
 • Spackling och målning, förutsatt att det behöver göras på grund av återställningen och inte är en del av normalt underhåll

Fastighetsägare får inte bidrag för:

 • Normalt underhåll
 • Att återställa utseendet fullt ut

Till exempel ersätter vi lagning av håltagningar och lokal bättringsmålning. Däremot ersätter vi inte ommålning av hela väggen efter håltagning.

Vem kan söka bidraget

Ägare av hyreslägenhet

Ägare till hyreslägenheter kan ansöka om bidrag för återställning inne i bostaden och i fastighetens gemensamma utrymmen eller i anslutning till fastigheten.

Förutsättningar:

 • Ursprunglig anpassning är till nackdel för andra boende i fastigheten

Bostadsrättsförening och samfällighets ägarlägenheter

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter för fastigheter med ägarlägenheter kan få bidrag för återställning av anpassningar som är gjorda i föreningens gemensamma utrymmen.

Korrekt ansökan

Ansökan ska göras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av samfälligheten för fastigheten med ägarlägenheter.

Vi ger inte bidrag för återställning inne i ägarlägenhet.

Handlingar du behöver skicka in

Ansökan för bidrag om återställning

Var noggrann när du fyller i ansökan. Vissa delar av ansökan är obligatoriska att fylla i. Om den behöver kompletteras kommer det ta längre tid innan du kan få beslut.

Övriga handlingar

Dessa handlingar är också nödvändiga för att ansöka om återställningsbidrag:

 • Foto på anpassningen
 • Kopia på eventuellt besiktningsprotokoll
 • Offert eller kostnadsberäkning

Söka bidrag i efterhand

Bidraget kan sökas efter det att återställningen är gjord. Ansök om återställningsbidraget på samma sätt som om det skulle ske innan återställningen görs.

Söker du i efterhand behöver du också skicka in:

 • Foto på hur det såg ut före återställningen
 • Foto på hur det ser ut efter återställningen
 • Kopia på eventuellt besiktningsprotokoll
 • Kopia på kvitto eller betald faktura över utfört arbete

Utförande och utbetalning

Behöver du bygglov

Du kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Ta reda på om anpassningen, reparationen eller återställningen av tidigare anpassningar kräver lov eller anmälan.

Bygglov och anmälan

Ansvar för utförandet

Gör du arbetet själv är du ansvarig för utförandet. Anlitas ett företag är de ansvariga för utförandet.

Arbetet ska:

 • Utföras fackmässigt, till exempel ska våtrum uppfylla branschstandarder
 • Följa Boverkets byggregler, till exempel ska kraven på tillgänglighet och brandsäkerhet uppfyllas

Boverkets byggregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidragsbelopp

Bidraget motsvarar kostnaderna för standardmaterial och den enklaste lösningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen.

Väljs dyrare material eller utförande kommer bidraget inte att täcka hela kostnaden. Du får själv stå för mellanskillnaden.

Uppgifter på fakturan

Fakturan ska vara ställd på den person som fått bidraget för bostadsanpassningen.

Dessutom bör fakturan innehålla:

 • Diarienummer, det ärendenummer som knyts till det beviljade bidraget
 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetens adress
 • Beskrivning av det gjorda arbetet
 • Fakturabelopp.

Söker du bidraget i efterhand behöver du inte uppge diarienummer.

Ersättning och betalning av faktura

Du behöver styrka att återställningen är gjord. Det gör du genom att fylla i och skicka in dina uppgifter med namnunderskrift på blankett ”Kontouppgift och Godkännande”, som du får när du är beviljad bidrag samt eventuella kvitton på inköpt material eller på faktura för utfört arbete.

Så här går det till:

 1. Vi får kopia på kvitton eller faktura samt signerad blankett
 2. Om det behövs granskar vi det utförda arbetet
 3. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg

Konsumenttjänstlagen gäller för alla arbeten som finansieras med bostadsanpassningsbidrag. Det innebär att den som beställt arbetet ska godkänna det innan vi betalar ut bidraget. Eventuella tvister hanteras av beställare och leverantör.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.