Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bidrag för bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre för dig. Bidraget söks av dig som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning eller av någon med rätt att företräda dig.

Du kan söka bidrag för att anpassa bostadens grundläggande funktioner. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd du söker bidrag för.

Anpassningarna ska behövas för just dina behov. Det kan vara anpassningar för att du ska kunna:

 • Komma in i och ut ur din bostad
 • Förflytta dig i din bostad
 • Klara din hygien
 • Laga mat

Anpassningarna kan du göra i din bostad där du är folkbokförd (hyresrätt, bostadsrätt, villa eller radhus) men inte i fritidsboendet och sommarstugan. Om du inte själv äger fastigheten du bor i måste du först få medgivande från fastighetsägare.

Om du äger din fastighet/bostadsrätt tillsammans med en annan person (nyttjanderättsinnehavare) måste denna person ge sitt medgivande till anpassningen. Nyttjanderättsinnehavare är även en person som du hyr din bostad tillsammans med.

Fasta anpassningar av bostaden

Vi beviljar bara bidrag för fasta anpassningar i din permanenta bostad. Sådant som du inte tar med när du flyttar eftersom de ingår i bostaden eller fastigheten.

Till exempel ger vi bidrag för att:

 • Ta bort trösklar
 • Bredda dörrar
 • Installera automatiska dörröppnare
 • Sätta in stödhandtag, ledstänger eller räcken
 • Installera hiss eller ramper
 • Ändra höjd på skåp och arbetsbänkar eller göra dem höj- och sänkbara

Permanent bostad

Du kan ansöka om bidrag för att anpassa din permanenta bostad där du är folkbokförd.

Periodiskt boende

Bor du växelvis på flera adresser, så kallat periodiskt boende, kan du ansöka om bidrag för att anpassa både din permanentbostad och den andra bostaden.

Villkor för bidrag för flera bostäder vid periodiskt boende:

 • Ditt dubbla boende ska vara regelbundet och långvarigt
 • Den du bor hos har åtagit sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av dig i sin bostad. Det åtagandet ska vara långsiktigt

Boverket - bidrag vid periodiskt boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag vid flytt till ny bostad

Flyttar du till en bostad som är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning påverkar det möjligheten att få bidrag. Till exempel om din nya bostad har brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag

Du som behöver anpassningen

Du som behöver anpassa din bostad kan söka bidrag för det. Bidraget är personligt.

 • Är du under 18 år söker vårdnadshavare för din räkning
 • Har du ombud med fullmakt söker ombudet för din räkning
 • Har du god man eller förvaltare söker din gode man eller förvaltare för din räkning

Vårdnadshavare

Är du vårdnadshavare till barn med långvarig eller permanent funktionsnedsättning söker du för barnets räkning.

Har barnet två vårdnadshavare söker ni gemensamt. Det gäller oavsett vem barnet bor hos.

Kontaktperson som hjälper dig att söka

Du kan ta hjälp av en kontaktperson. Till exempel en vän, släkting eller personal inom vård och omsorg.

 • Kontaktpersonen sköter kontakten med oss i ditt ställe
 • Kontaktpersonen har inte har rätt att besluta, eller vidta rättshandlingar, i ditt ställe

Företrädare eller juridiskt ombud

Kan du inte kan föra din egen talan när du söker om bidrag behöver du en företrädare. Företrädaren för din talan i kontakter med oss och fattar beslut för din räkning. Är du minderårig företräds du av dina vårdnadshavare.

Företrädare kan vara:

 • Ombud med fullmakt
 • God man eller förvaltare.

Handlingar du behöver skicka in

Ansökan för bostadsanpassningsbidrag

Var noggrann när du fyller i ansökan. Vissa delar av ansökan är obligatoriska att fylla i. Om den behöver kompletteras kommer det ta längre tid innan du kan få beslut.

Intyg från medicinskt sakkunnig

Utan intyg kan vi inte bedöma din ansökan.

Ditt intyg behöver skrivas av sakkunnig som:

 • Har medicinsk kompetens att bedöma din funktionsnedsättning och konsekvenserna av den. Till exempel arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut eller läkare
 • I vissa fall kan det krävas intyg från en sakkunnig med specialistkompetens. Till exempel synnedsättning, hörselnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller allergi
 • Har träffat dig och bedömt ditt behov av bostadsanpassning.

Medgivande från fastighetsägare

Fastighetsägaren behöver godkänna den anpassning som du söker bidrag för. Medgivandet behöver vara skriftligt.

Om du söker i efterhand

Du kan söka bidraget efter det att anpassningen är gjord. Du söker bidraget på samma sätt som när du söker innan anpassningen är utförd. Det medicinska intyget ska styrka att du behövde anpassningen när den gjordes.

Söker du i efterhand behöver du också skicka in följande:

 • Dokumentation på hur bostaden såg ut före och efter ombyggnaden. Gärna fotografier
 • Eventuellt beslut på beviljat bygglov. Till exempel för trapphiss
 • Vid åtgärder i våtrum ska intyg från branschkunnig firma säkerställa att våtrum innan åtgärd är våtsäkrat enligt gällande regler
 • Kopia på kvitton på köpt material
 • Kopia på betald faktura för utfört arbete

ROT-avdrag kan inte användas tillsammans med bidrag för bostadsanpassning.

Utförande och utbetalning

Behöver du bygglov

Du kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Ta reda på om anpassningen, reparationen eller återställningen av tidigare anpassningar kräver bygglov eller anmälan.

Bygglov och anmälan

Ansvar för utförandet

Gör du arbetet själv är du ansvarig för utförandet. Anlitar du ett företag är de ansvariga för utförandet.

Arbetet ska:

 • Utföras fackmässigt, till exempel ska våtrum uppfylla branschstandarder
 • Följa Boverkets byggregler, till exempel ska kraven på tillgänglighet och brandsäkerhet uppfyllas

Boverkets byggregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidragsbelopp

Det bidrag du kan få motsvarar kostnaderna för standardmaterial och den enklaste lösningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen.

Väljer du dyrare material eller utförande kommer bidraget inte att täcka hela kostnaden. Du får själv stå för mellanskillnaden.

Uppgifter på fakturan

Fakturan ska vara ställd på den person som fått bidraget för bostadsanpassningen.

Dessutom bör fakturan innehålla:

 • Diarienummer, det ärendenummer som knyts till det beviljade bidraget
 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetens adress
 • Beskrivning av det gjorda arbetet
 • Fakturabelopp

Söker du bidraget i efterhand behöver du inte uppge diarienummer.

Ersättning och utbetalning av beviljat bidrag

Du behöver styrka att anpassningen eller installationen är gjord. Det gör du genom att fylla i och skicka in dina uppgifter med namnunderskrift på blankett ”Kontouppgift och Godkännande” som du får när du är beviljad bidrag samt eventuella kvitton på inköpt material eller med faktura för utfört arbete.

Så här går det till:

 1. Vi får kopia på kvitton eller faktura samt signerad blankett
 2. Om det behövs granskar vi det utförda arbetet
 3. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig med maxbelopp enligt beslut

Konsumenttjänstlagen gäller för alla arbeten som finansieras med bostadsanpassningsbidrag. Det innebär att den som beställt arbetet ska godkänna det innan vi betalar ut bidraget. Eventuella tvister hanteras av beställare och leverantör.

Överlåt bidrag i allmänna utrymmen

Du kan överlåta ditt bidrag för installationer i allmänna utrymmen till din hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter. Till exempel ramp vid huvudentré, dörrautomatik i port och trapphiss.

Hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter blir då ägare till installationen. Det innebär att de ansvarar för service, reparationer och besiktningar. Fastighetsägare kan då inte söka reparationsbidrag för service, reparationer och besiktningar.

Följande villkor gäller:

 • Du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller ägarlägenhet
 • Hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter vill överta bidraget
 • Överenskommelsen mellan dig och fastighetsägaren ska vara skriftlig.

Guide för hur du söker bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv. Du kan också ansöka om bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar.

Hyresvärdar och andra fastighetsägare av flerbostadshus kan söka bidrag för att återställa bostad eller gemensamma utrymmen.

Du kan inte söka bidrag om du beviljats en bostad efter särskild behovsprövning enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med det menas vård-och omsorgsboende, gruppbostad eller servicebostad.

1. Förbered din ansökan

Ta reda på vad du kan söka bidrag för och vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

Vilka handlingar som behövs beror på bostadens ägarförhållande.

En komplett ansökan ska innehålla:

 • Ansökan. Var noga när du fyller i ansökan.
 • Intyg av sakkunnig gällande din funktionsnedsättning och som styrker ditt behov av anpassning i bostaden. Intyget kan utfärdas av till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut eller synpedagog
 • Kopia av offert från entreprenör
 • Medgivande från eventuell fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare
 • I vissa fall bygglov, bygganmälan och ritningar

Om du inte äger din bostad själv behöver du ett medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare. Nyttjanderättsinnehavare är den person som du äger bostaden med eller den person du hyr din bostad med.

Ordna de handlingar som behövs så att du kan skicka in dem tillsammans med ansökan.

2. Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Var noggrann när du fyller i ansökan.

Om uppgifter saknas kommer vi att be dig komplettera din ansökan.

Kom ihåg:

 • Skriv under ansökan
 • Skicka med de andra handlingarna som behövs i din ansökan

Du kan posta, mejla, lämna din ansökan hos Medborgarservice eller ansöka via e-tjänst.

Brev: Sandvikens Kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken
E-post: vgs@sandviken.se
Lämna in: Medborgarservice Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken

3. Ansökan behandlas

När vi fått in din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot din ansökan.

Du kan behöva komplettera din ansökan

 • Behöver du komplettera med andra handlingar meddelar vi dig vad som saknas inom tre veckor
 • Behöver vi göra ett hembesök bokar vi det med dig

Du vill ändra i ditt pågående ärende
Vill du ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna. Du kan behöva skicka in nya handlingar.

4. Beslut om bidrag

När vi utrett alla förutsättningarna för din ansökan fattar vi ett beslut och meddelar dig. Du får besked via post oavsett om vi beviljar din ansökan eller avslår den.

Positivt beslut
I brevet med det positiva beslutet står

 • Det beviljade beloppet
 • Vad det ska användas till
 • Hur du ska redovisa för att vi ska betala ut pengarna

Negativt beslut
I brevet med det negativa beslutet står

 • Varför vi avslår din ansökan om bidrag
 • Hur du överklagar.

5. Utför anpassningen och styrk utgiften

Det är du som fått bidraget som ansvarar för att anpassningen utförs.

För att vi ska betala ut bidraget behöver du

 • Beställa anpassningen av en entreprenör
 • Styrka att anpassningen är gjord. Blankett ”Kontouppgift och Godkännande” skickas till dig från oss när du är beviljad bidrag. Där godkänner du utfört arbete

Styrk utlägget genom att skicka

 • Kvitto på eventuellt materialinköp
 • Kopia på betald faktura av utförd anpassning.

6. Utbetalning

Kontakta oss när arbetet är klart. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig med maxbelopp enligt beslut.

Vid behov kontrollerar vi arbetet innan vi betalar ut bidraget.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.