Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplane­processen

Nedan beskrivs detaljplane­processen för vad som händer i varje skede i processen när en ny detaljplan tas fram.

Planbesked

Ansökan om detaljplan kan göras genom ett så kallat planbesked. Efter att en komplett ansökan har skickats in ska kommunen inom 4 månader ge besked om planläggning kommer att påbörjas eller inte. Vid positivt besked anges även en tidpunkt då planen bedöms vara antagen. Ett beslut om planbesked är inte bindande för kommunen, och ska inte uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande. Ett beslut om planbesked går heller inte att överklaga.

Program

I de fall det inte finns tillräckligt tydliga riktlinjer i översiktsplanen eller om detaljplanen innehåller många svåra avvägningar mellan olika allmänna intressen upprättas ett planprogram. I planprogrammet redovisas detaljplanens mål och utgångspunkter. För programmet gäller sedan samma regler som för samråd.

Samråd

När planhandlingarna, som normalt består av plankarta med planbestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning samt eventuella utredningar, är framtagna skickas planförslaget för samråd till alla berörda, som bedöms vara sakägare. Under samrådet ges sakägarna, vilka kan omfatta fastighetsägare, berörda bostadsföreningar, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala bolag och förvaltningar, möjlighet att lämna synpunkter. Normalt pågår samrådet i tre till fyra veckor. Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse i vilken kommunens ställningstagande redovisas och därefter justeras eventuellt planförslaget.

Granskning

Vid normalt planförfarande ska förslaget efter samrådet ställas ut för granskning under minst tre veckor. I de lokala dagstidningarna annonseras om granskningen senast dagen innan granskningstiden börjar. Det ger fler möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. De berörda från samrådsskedet får dessutom skriftlig information om granskningen. Planhandlingarna finns tillgängliga under granskningstiden på Sandvikens kommuns webbplats, www.sandviken.se/detaljplaner. Synpunkter som lämnats under samrådet behöver inte upprepas under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och kan därefter antas.

Antagande

Är planärendet av strategisk betydelse antar kommunfullmäktige planen efter samhällsbyggnads­nämndens godkännande. I annat fall kan samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen. De sakägare eller myndigheter som lämnat skriftliga synpunkter på förslaget men vars synpunkter inte har kunnat tillgodoses, har tre veckor på sig att överklaga antagandebeskedet till länsstyrelsen. Om det inte kommer in något överklagande vinner beslutet laga kraft.

Miljöbedömning - MKB

I början av planarbetet görs en bedömning av hur planen kan komma att påverka miljön, en så kallad behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar att detaljplanen kan komma att påverka miljön negativt på något sätt, det vill säga medföra betydande miljöpåverkan, ska det göras en miljöbedömning av planförslaget. Miljöbedömningen innebär att en miljökonsekvens­beskrivning (MKB) tas fram parallellt med förslaget till detaljplan och blir en del av beslutsunderlaget.

Kostnad för detaljplan

Kommunen tar ut en planavgift för att täcka kostnaderna för arbetet med detaljplanen. Det tillkommer även avgift för planbesked, positivt eller negativt. Avgiften för planbesked debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från kommande planavgift vid upprättande av detaljplan.

Relaterad information

Sidan uppdaterad: 2020-06-11
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Självservice

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.