Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplane­processen

Processen för framtagandet av en detaljplan varierar beroende på olika faktorer. Det kan exempelvis vara vilket syfte detaljplanen har, om planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller om detaljplanen strider mot översiktsplanen.

Under detaljplaneprocessen kan standardförfarande och utökat förfarande användas. Utökat förfarande används bland annat när planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller när den strider mot översiktsplanen. I vissa fall kan ett förenklat standardförfarande användas när detaljplanen kan antas ge en liten påverkan på tidigare nämnda faktorer.

Under detaljplaneprocessen har du möjlighet att lämna in synpunkter under samråds- och granskningsskedet. Lämnar du inte in synpunkter under processen har du inte möjlighet att senare överklaga detaljplanen.

Illustration av standardförfarande

Illustration av utökat planförfarande

Planbesked

Ansökan om detaljplan kan göras genom ett så kallat planbesked. Efter att en komplett ansökan har skickats in ska kommunen inom 4 månader ge besked om planläggning kommer att påbörjas eller inte. Vid positivt besked anges även en tidpunkt då planen bedöms vara antagen. Ett beslut om planbesked är inte bindande för kommunen, och ska inte uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande. Ett beslut om planbesked går heller inte att överklaga.

Kostnaden för begäran av planbesked är 16 510 kr.

Planprogram

I de fall det inte finns tillräckligt tydliga riktlinjer i översiktsplanen eller om detaljplanen innehåller många svåra avvägningar mellan olika allmänna intressen upprättas ett planprogram. I planprogrammet redovisas detaljplanens mål och utgångspunkter. För programmet gäller sedan samma regler som för samråd.

 

Synpunkter hämtas in under samråd

När planhandlingarna, som normalt består av plankarta med planbestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning samt eventuella utredningar, är framtagna skickas planförslaget för samråd till alla berörda, som bedöms vara sakägare. Under samrådet ges sakägarna, vilka kan omfatta fastighetsägare, berörda bostadsföreningar, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala bolag och förvaltningar, möjlighet att lämna synpunkter.

Normalt pågår samrådet i tre till fyra veckor. Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse i vilken kommunens ställningstagande redovisas och därefter justeras eventuellt planförslaget.

Underrättelse

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning under två veckor. Tiden för granskningen får förkortas om alla är överens om det.

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till detaljplan.

Underrättelsen ska också anslås på kommunens anslagstavla.

Förslaget ställs ut för granskning

Vid standardförfarande ska förslaget efter samrådet ställas ut för granskning under minst två veckor. De berörda från samrådsskedet får dessutom skriftlig information om granskningen. Planhandlingarna finns tillgängliga under granskningstiden på sidan Pågående planarbete.

Synpunkter som lämnats under samrådet behöver inte upprepas under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och kan därefter antas.

Detaljplanen antas

Är planärendet av strategisk betydelse antar kommunfullmäktige planen efter samhällsbyggnads­nämndens godkännande. I annat fall kan samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen. De sakägare eller myndigheter som lämnat skriftliga synpunkter på förslaget men vars synpunkter inte har kunnat tillgodoses, har tre veckor på sig att överklaga antagandebeskedet till länsstyrelsen. Om det inte kommer in något överklagande vinner beslutet laga kraft.

Detaljplanen börjar gälla

När tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla.

Hitta gällande detaljplaner

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.