Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ansök om planbesked för detaljplan

Ansökan om detaljplan kan göras genom ett så kallat planbesked. Efter att en komplett ansökan har skickats in ska kommunen inom 4 månader ge besked om planläggning kommer att påbörjas eller inte. Vid positivt besked anges även en tidpunkt då planen bedöms vara antagen. Ett beslut om planbesked är inte bindande för kommunen, och ska inte uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande. Ett beslut om planbesked går heller inte att överklaga.

Krav på inlämnade handlingar

Följande information ska lämnas in:

  • En beskrivning av huvudändamålet med den planerade åtgärden.
  • Karaktär samt omfattning av byggnaderna eller anläggningarna.
  • En bifogad situationsplan över det berörda området som tydligt förklarar vad byggherren föreslår.

För framtagande av detaljplan krävs att fastighetsgränser är av god kvalitet. För att säkerställa detta kan en fastighetsutredning krävas. Om handläggaren bedömer att detta krävs söks och bekostas det av exploatör.

Avgift för planbesked

Kostnaden för begäran av planbesked utgår ifrån omfattningen och hur stor åtgärden bedöms vara. Kostnaden för ett enkelt planbesked är 16 900 kr, medelstor åtgärd är 24 700 kr och stor åtgärd 32 500 kr. Kriterierna för varje kostnadssteg återfinns i plantaxan som återfinns under fliken "Vad kostar en detaljplan?".

Avgiften för planbesked debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från kommande planavgift vid upprättande av detaljplan. Om sökande väljer att avbryta ansökan om planbesked debiteras nedlagd tid.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.