Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Fastigheter och dess gränser

Användningen av mark och vatten regleras av en mängd bestämmelser i ett flertal olika lagar. Låt dig dock inte avskräckas. Vi ger dig råd och service inom en mängd olika områden som har att göra med fastigheter.

1 kap 1§ Jordabalken

Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. Sämjedelning är utan verkan.

1 kap 3 § Jordabalken

Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning. Kan utmärkningen ej längre fastställas med säkerhet, har gränsen den sträckning som med ledning av förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. Om gränsens sträckning ej utmärkts på marken i laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av karta och handlingar.

Fast egendom

Den fasta egendomen är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som uppförts på fastigheten. Som exempel kan nämnas att den 30 december 2010 var Sandvikens kommun indelad i 15 108 fastigheter.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning, d.v.s åtgärder genom vilken fastighetsindelningen ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs, handläggs av lantmäterimyndigheter. Det finns såväl en statlig lantmäterimyndighet (SLM) som 39 stycken kommunala lantmäterimyndigheter (KLM).

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se