Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Nu planerar vi för ny stadsbebyggelse i kvarteret Trumpeten

Ett planprogram har tagits fram för kvarteret Trumpeten. I ett sådant program ville vi ett tidigt skede ta fram mål och visioner för området och undersöka förutsättningarna för att bygga nya bostäder och tillföra centrumverksamheter. Programmet godkändes i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd februari 2023. Utifrån detta har en detaljplan tagits fram för området.

Syftet med programmet var att i ett tidigt skede ta fram mål och visioner för området och att utreda förutsättningarna för att tillföra nya bostäder och centrumverksamheter inom kvarteret Trumpeten.

I projektet ville vi också ta reda på hur kvarteret skulle kunna sammanlänka omkringliggande stadsdelar med varandra på ett tydligare sätt och samtidigt också integrera området i det befintliga stadsnätet för att det ska bli en naturlig tillväxt i staden.

Inom ramen för planprogrammet undersökte vi också hur en eventuell framtida bebyggelse skulle kunna påverka tätorten som helhet, men också hur den kunde påverka närmiljön.

Därför var ett viktigt övergripande syfte att i ett tidigt skede också få till stånd en dialog mellan kommunen, medborgare och de som berörs av kommande planarbeten. Ett sätt var att vi bjöd in till samrådsmöten där vi kunde svara på frågor, hämta in synpunkter och ge mer information.


Här kan du ta del av planprogrammet

Så här vill vi skapa en välkomnande attraktiv plats

Programmets avsikt är att illustrera en attraktiv och välkomnande plats i en central del av Sandviken. Området kan med en god arkitektur och varierad användningsform överbygga mentala och fysiska barriärer för att underlätta integrationen.

Förslaget möjliggör i huvudsak för bostadsbebyggelse i kvartersform men även för centrumändamål och aktiviteter i bottenvåning. Variationen bidrar till att stärka tryggheten genom att fler människor rör sig i området och skapar möten med varandra under större delen av dagen. Planförslaget präglas av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med människan i centrum.

Fem olika stadsbyggnadprinciper har tagits fram för området för att ge övergripande vägledning för den fortsatta planeringen. Principerna är stad för alla, kvartersstad, sammanlänkad stad, en grönare stadsmiljö och en trygg mötesplats. Genom principerna förtydligas visionen om Trumpeten som Det välkomnande kvarteret. Vidare har sju gestaltningsprinciper tagits fram i syfte att förtydliga och konkretisera planförslaget. Genom dessa gestaltningsprinciper kan viktiga aspekter tas med in i kommande detaljplanearbete.

Så säkerställer vi en god boendemiljö

Bostäder i kvartersstruktur kommer ge stora förändringar i stadsbilden. Förändringen av bebyggelsen ger förutsättningar för mer grönska som välkomnar till möten och sociala värden. De blandade boendeformerna tillsammans med nya mötesplatser kan motverka segregation och tydligare skapa en helhet i staden.

Ny bebyggelse ger också stor förändring i den historiska kulturmiljön. Det är därför viktigt att de identifierade kulturhistoriska värden tas om hand för att ge en koppling tillbaka till skolmiljön som funnits tidigare.

Vid genomförandet av bostadsbebyggelse i kvarteret krävs att hänsyn tas till den bullerproblematik som finns så att en god boendemiljö kan säkerställas enligt gällande riktlinjer.

Med anpassningar av ny byggnation kommer bullernivån i kvarteret minska och även ge positiva effekter på närliggande villabebyggelse där utomhusmiljön kan komma att förbättras.

 

Visionsbild över kvarteret Trumpeten.
Planområdet för Trumpeten

Planområdet för Trumpeten.


Om du har fler frågor kan du kontakta Medborgarservice!

Kontaktinformation:

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.