Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Nu planerar vi för ny stadsbebyggelse i kvarteret Trumpeten

Ett planprogram har tagits fram för kvarteret Trumpeten. I ett sådant program vill vi ett tidigt skede ta fram mål och visioner för området och undersöka förutsättningarna för att bygga nya bostäder och tillföra centrumverksamheter. Planprogrammet är nu ute på samråd mellan den 29 november och den 31 december.

Syftet med programmet är att i ett tidigt skede ta fram mål och visioner för området och att utreda förutsättningarna för att tillföra nya bostäder och centrumverksamheter inom kvarteret Trumpeten.

I projektet vill vi också ta reda på hur kvarteret skulle kunna sammanlänka omkringliggande stadsdelar med varandra på ett tydligare sätt och samtidigt också integrera området i det befintliga stadsnätet för att det ska bli en naturlig tillväxt i staden.

Inom ramen för planprogrammet undersöker vi också hur en eventuell framtida bebyggelse kan påverka tätorten som helhet, men också hur den påverkar närmiljön.

Därför är ett viktigt övergripande syfte att i ett tidigt skede också få till stånd en dialog mellan kommunen, medborgare och de som berörs av kommande planarbeten. Ett sätt är att vi bjuder in till samrådsmöten där vi kan svara på frågor, hämta in era synpunkter och ge mer information.

Välkommen på samrådsmöte den 15 december!

För att få in så mycket synpunkter som möjligt och för att ni medborgare ska kunna ställa era frågor direkt till oss handläggare anordnar vi ett samrådsmöte.

På mötet ställs förslaget ut och presenteras av oss handläggare med syfte att informera er om planprogrammet. Det finns också möjlighet att ställa frågor och lämna skriftliga synpunkter.

Information om mötet

Var: Nextsigns lokaler. Svarvargatan 26, 811 36 Sandviken.
När: Torsdagen den 15e december klockan 17:00 – 19:00.

För att lämna synpunkter gör du såhär

Om du har synpunkter på planförslaget kan du skriftligen skicka dem senast den 31 december 2022 antingen via mejl till: vgs@sandviken.se eller med brev till:

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klickar du på den röda knappen nedan.

Så här vill vi skapa en välkomnande attraktiv plats

Programmets avsikt är att illustrera en attraktiv och välkomnande plats i en central del av Sandviken. Området kan med en god arkitektur och varierad användningsform överbygga mentala och fysiska barriärer för att underlätta integrationen.

Förslaget möjliggör i huvudsak för bostadsbebyggelse i kvartersform men även för centrumändamål och aktiviteter i bottenvåning. Variationen bidrar till att stärka tryggheten genom att fler människor rör sig i området och skapar möten med varandra under större delen av dagen. Planförslaget präglas av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med människan i centrum.

Fem olika stadsbyggnadprinciper har tagits fram för området för att ge övergripande vägledning för den fortsatta planeringen. Principerna är stad för alla, kvartersstad, sammanlänkad stad, en grönare stadsmiljö och en trygg mötesplats. Genom principerna förtydligas visionen om Trumpeten som Det välkomnande kvarteret. Vidare har sju gestaltningsprinciper tagits fram i syfte att förtydliga och konkretisera planförslaget. Genom dessa gestaltningsprinciper kan viktiga aspekter tas med in i kommande detaljplanearbete.

Så säkerställer vi en god boendemiljö

Bostäder i kvartersstruktur kommer ge stora förändringar i stadsbilden. Förändringen av bebyggelsen ger förutsättningar för mer grönska som välkomnar till möten och sociala värden. De blandade boendeformerna tillsammans med nya mötesplatser kan motverka segregation och tydligare skapa en helhet i staden.

Ny bebyggelse ger också stor förändring i den historiska kulturmiljön. Det är därför viktigt att de identifierade kulturhistoriska värden tas om hand för att ge en koppling tillbaka till skolmiljön som funnits tidigare.

Vid genomförandet av bostadsbebyggelse i kvarteret krävs att hänsyn tas till den bullerproblematik som finns så att en god boendemiljö kan säkerställas enligt gällande riktlinjer.

Med anpassningar av ny byggnation kommer bullernivån i kvarteret minska och även ge positiva effekter på närliggande villabebyggelse där utomhusmiljön kan komma att förbättras.

 

Visionsbild över kvarteret Trumpeten.
Illustrerad bild över kvarteret Trumpeten.

Illustrerad bild över kvarteret Trumpeten.

Planområdet för Trumpeten

Planområdet för Trumpeten.


Om du har fler frågor kan du kontakta Medborgarservice!

Kontaktinformation:

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.