Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

​Sandviken kommuns cykelplan 2021-2030​

Tekniska kontoret har i samarbete med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning tagit fram en cykelplan för Sandvikens kommun.

Framsida på cykelplanen

Cykelplanens mål

Ett attraktivt, bekvämt, trafiksäkert och sammanhängande cykelvägnät som erbjuder goda förbindelser mellan viktiga målpunkter i hela Sandvikens kommun.

Varför en cykelplan?

Cykeln är ett viktigt färdmedel i framtidens samhälle för att undvika trängsel i transportsystemet, sänka belastningen på klimatet och förbättra folkhälsan. Sandvikens kommuns cykelplan 2021 – 2030 är ett vägledande strategiskt dokument med en tillhörande åtgärdsplan för det kommunala vägnätet. Vid antagande av cykelplanen finns en tydlig vägledning åt vilket håll kommunens cykelarbete ska sträva.

Framtagandet av cykelplanen

För att få ett välgrundat underlag har nuläge- och behovsanalyser gjorts genom till exempel invertering av cykelvägar, olycksstatistik och medborgardialoger. Cykelplanen innehåller både en strategisk del och en åtgärdsplan. Det finns åtgärder föreslagna som berör både kommunal och statlig väghållning för att ge en fullständig bild av behoven i kommunens cykelinfrastruktur.

I åtgärdsplanen finns en rad förbättringar på det kommunala cykelvägnätet, genom att exempelvis bygga nya cykelvägar och passager där man tar sig över vägen.

Sandvikens kommuns cykelplan 2021-2030 antogs på kommunfullmäktige i september 2021.

Tack för alla synpunkter

Cykelplanen har arbetats fram i tät dialog med invånarna. Totalt har cirka 770 invånare gett insikter i arbetet i olika former. Invånarnas inflytande har spelat en viktig och stor roll i cykelplanens färdigställande. Allt efter som synpunkter har kommit in under medborgardialogerna har planen utvecklats. Medborgardialogerna Pdf, 973.8 kB, öppnas i nytt fönster. är sammanfattade i en bilaga till cykelplan.

Vi vill rikta ett stort tack till dig som lämnat in dina synpunkter och inspel till cykelplanen. Dina synpunkter har varit viktiga för kommunen. Du har en lokalkunskap som vi som planerarna kanske inte har. Detta har betytt mycket för oss i framtagandet av planen. Ett stort tack till dig!, Lisa Hjälsten, projektledare för Cykelplanen.

Cykelplanen har varit ute på samråd under perioden 2021-03-05 - 2021-04-05. Totalt inkom 124 samrådsyttranden under perioden. Dessa skickades in av 118 privatpersoner, tre myndigheter, ett politiskt parti samt två föreningar.

Ett fysiskt öppet samrådsmöte har inte varit möjligt på grund av Covid 19. Allt samrådsmaterial har därför funnits digitalt på Sandvikens kommuns hemsida.