Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Avgifter för serveringstillstånd

Alla Sveriges kommuner har rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter i samband med serveringstillstånd. De avgifter som tas ut måste dock följa självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunerna bara får ta ut så mycket i avgift som man har kostnader för. Avgifterna för serveringstillstånd gäller enligt beslut av kommunfullmäktige. Avgifterna räknas årligen upp enligt konsumentprisindex. De nuvarande avgifterna i Sandvikens kommun gäller från och med 1 november 2023.

Ansökningsavgifter är en avgift som du får betala för att få din ansökan prövad och beslutad. Det kan gälla till exempel vid en ny ansökan, ändrade ägarförhållanden och ändrat tillstånd. I alkohollagen (2010:1622) finns krav på att tillståndshavare ska genomgå ett kunskapsprov.

Vad gäller tillsynsavgift för servering av alkohol är den uppbyggd av två delar. Den första är en fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig omsättningsbaserad avgift. Den rörliga avgiften baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar in genom de så kallade restaurangrapporterna. Tillståndsinnehavare är enligt lag skyldig att lämna in restaurangrapporter.


Avgifter för ansökan

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap

10870 kr

Stadigvarande cateringtillstånd

10870 kr

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

5440 kr

Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

5440 kr

Bolagsändring

6520 kr

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8150 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller högst sju dagar

5980 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tidsperiod om högst två månader

8150 kr

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

4350 kr

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

5980 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av näringsidkare

1790 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap föreningsfester, personalfester mm i egen regi

1140 kr

Kunskapsprov per provtillfälle/person

2170 kr

Ej avbokat kunskapsprov, frånvaro

1300 kr

Ej avbokat kunskapsprov med tolk 24 h före provtillfälle

4350 kr

 

Avgifter för tillsyn

 

Grundavgift, stadigvarande allmänheten

Serveringstid till kl. 00.00

1470 kr

Serveringstid till kl. 01.00

2880 kr

Serveringstid till kl. 02.00

4350 kr

Grundavgift, stadigvarande slutet sällskap

För näringsidkare och vid cateringverksamhet

2180 kr

För förenings- och klubbverksamhet

1200kr

 

Rörlig avgift

Procentuell skillnad mellan försäljning alkoholdrycker och total omsättning

Avgift

0-5%

2180 kr

6-10%

4350 kr

11-20%

6520kr

21-30%

8700 kr

31-40%

10870 kr

41-50%

16305 kr

51-60%

21740 kr

61-70%

27180 kr

71-80%

32610 kr

81% eller mer

38050 kr

Försäljning av alkoholdrycker som inte överstiger 50 000 kronor och/eller när den totala omsättningen inte överstiger 250 000 kronor ska båda räknas i den lägsta tariffen.

 

Nystartad restaurang, tillstånd beviljat FÖRE 1 juli

Serveringstid

Grundavgift

Fast avgift

Serveringstid till kl. 00.00

1470 kr

2880 kr

Serveringstid till kl. 01.00

2880 kr

2880 kr

Serveringstid till kl. 02.00

4350 kr

2880 kr

Nystartad restaurang, tillstånd beviljat EFTER 1 juli

Serveringstid

Grundavgift

Fast avgift

Serveringstid till kl. 24.00

740 kr

1470 kr

Serveringstid till kl. 01.00

1450 kr

1470 kr

Serveringstid till kl. 02.00

2180 kr

1470 kr

Folköl, försäljning och tillsyn

Kommunen har tillsammans med Polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljning av folköl. Kommunen tar ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen.

Folköl, försäljning och tillsyn