Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Folköl, försäljning och servering

Här får du som ska sälja eller servera folköl information om vilka regler som gäller samt hur du gör en anmälan om försäljning eller servering.

Vad är folköl?

Folköl är en jäst maltdryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.
Försäljning och servering av folköl regleras i 5 kap 5 § respektive 8 kap 8 § Alkohollagen (2010:1622)

Anmälningsplikt

Försäljningen eller serveringen ska anmälas till kommunens tillståndsenhet. Försäljning/servering får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Krav på lokalen

En förutsättning för att få sälja eller servera folköl är att försäljningsstället är avsett för stadigvarande verksamhet med livsmedel och godkänt enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 7 § livsmedelslagen eller registrerad enligt europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april om livsmedelshygien.

Försäljning eller servering av mat

En annan förutsättning för att få sälja folköl är att försäljning av matvaror sker samtidigt i lokalen. Matvarusortimentet ska vara någorlunda brett och utgöras av egentliga matvaror, t ex mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt samt ett brett urval av konserver liksom djupfrysta matvaror, Det är inte tillräckligt med enbart så kallade kioskvaror som glass, godis, kaffe, te, snacks eller liknande. Vid servering av folköl ska servering av mat samtidigt ske i lokalen.

Försäljningsregler

Folköl får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut ölen ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.

Folköl får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

Lättdrycker ska finnas på försäljningsstället som ett alternativ till folkölen. Med lättdryck menas dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol.

Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt föräldrabalken får inte ägna sig åt försäljning av folköl. Bestämmelsen avser innehavaren av verksamheten, inte anställd personal.

Ansvar och sanktioner

Den som driver detaljhandel med eller servering av folköl har det yttersta ansvaret att se till att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i alkohollagen. Han eller hon ansvarar för att anställd personal känner till försäljningsreglerna samt att det skapas rutiner som säkerställer att reglerna efterlevs.

Om detaljhandel med eller servering av folköl leder till problem i fråga om ordning och nykterhet eller om inte bestämmelserna i alkohollagen i övrigt följs, får kommunen förbjuda försäljning i sex månader, eller vid upprepad eller allvarlig försummelse, tolv månader. Förbudet kan också gälla under vissa angivna tider eller under vissa angivna omständigheter. Om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd kan varning meddelas.
Den person som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut alkoholdrycker till den som inte uppnått föreskriven ålder, det vill säga 18 år, eller till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, kan dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader. Den som lämnar ut alkoholdrycker (t ex kassa- eller serveringspersonal) har således ett personligt straffansvar när det gäller alkoholhanteringen.

Egentillsyn

Den som driver detaljhandel med eller servering av folköl ska utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram.

Tillsyn och avgift

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen. Kommunen tar ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen.

Läs mer om kommunens arbete med tillsyn enligt alkohollagen

Tillsynsavgift för folköl

För helt kalenderår per försäljningsställe

1050 kr

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli

660 kr

Säsongsöppet försäljningsställe, som bedriver verksamhet högst 5 månader per år

660 kr

Anmälan och avanmälan av försäljning

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till
Ann-Sofie Karlstedt, alkoholhandläggare
Tel: 026-24 15 73
E-post: serveringsarenden@sandviken.se 

Mer information

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om att sälja folköl.

Folköl - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.