Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ansök om serveringstillstånd, anmälan och ändring

Här får du information om hur det går till att söka serveringstillstånd eller att göra anmälningar eller ändringar av ditt serveringstillstånd.

Den som vill servera alkoholdrycker mot betalning ska ha ett serverings­tillstånd. Till alkoholdrycker räknas spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.

Grundprincipen är att all servering av alkoholdrycker kräver tillstånd. Det finns ett undantag då serveringstillstånd inte behövs. Följande fyra förutsättningar måste då vara uppfyllda:

 1. Inget vinstintresse finns, det vill säga, serveringen sker till självkostnadspris.
 2. Servering äger rum i lokaler där det annars inte sker någon yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker. Serveringen äger inte rum på café, restaurang eller liknande.
 3. Serveringen sker vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer.
 4. Ingen annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Gästerna har inte betalt för mat, underhållning, entré eller något annat.

Är du osäker på vad som gäller är du välkommen att kontakta kommunens alkoholhandläggare.

Här har vi samlat information som kan vara till hjälp vid ansökan om serveringstillstånd.

Alkohollagen

I mars 2010 överlämnade regeringen proposition 2009/10:125 till riksdagen. Riksdagen antog sedan den nya alkohollagen (2010:1622). Den nya alkohollagen trädde i kraft och ersatte då alkohollagen (1994:1738).

Många bestämmelser har förts över från de gamla lagarna. En del nya och förändrade bestämmelser finns också med i den alkohollag som nu gäller . Några exempel på förändringar är att den som driver cateringverksamhet kan beviljas stadigvarande tillstånd, att kraven på köksutrustning och matutbud moderniserats och att kommunerna ska ha riktlinjer och tillsynsplaner.

Alkohollagen är en skyddslagstiftning och reglerar hur servering av alkoholdrycker ska ske. Syftet är att begränsa alkoholens skadeverkningar genom högt ställda krav på tillståndshavare och en ansvarsfull servering där alkoholpolitiska intressen går före de näringspolitiska.

Information om alkohollagen (2010:1622) i sin helhet hittar du i länksamlingen längst ned på denna sida. Där hittar du också en länk till Folkhälsomyndigheten som utfärdar föreskrifter på området.

Riktlinjer för tillämpning av alkohollagen

Enligt alkohollagen (2010:1622) är Sandvikens Kommun skyldig att skapa riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen och dess föreskrifter i kommunen. Syftet med riktlinjerna är att komplettera och anpassa alkohollagens bedömningsgrunder och tillhandahålla information om vad som gäller i kommunen.

Riktlinjerna kan ses som spelregler där exempelvis tider för alkoholservering, lämplighetsprövning och tillsynsarbetet beskrivs. Det övergripande målet med riktlinjerna är att kommunen ska verka för att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för kommunens invånare samt bra förutsättningar för restaurangägare att konkurrera på lika villkor. Via nedanstående länk hittar du kommunens riktlinjer.

Riktlinjer för serveringstillstånd Öppnas i nytt fönster.

Definition av alkoholdrycker

I alkohollagens inledande kapitel finns följande definitioner av alkoholdrycker.

 • Alkoholdryck – avser en dryck med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent. Alkoholdrycker delas i alkohollagen in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker.
 • Spritdryck – avser en alkoholdryck som innehåller sprit.
 • Vin – avser en alkoholdryck som framställs genom jäsning av druvor eller druvsaft. Till vin räknas även sådant vin som i framställningen har tillsatts sprit framställd av vinprodukter. Alkoholhalten för vin överstiger inte 22 volymprocent.
 • Öl – avser en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne. Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent benämns som folköl. Öl som överstiger 3,5 volymprocent benämns starköl.
 • Annan jäst alkoholdryck – avser en alkoholdryck som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som inte är vin eller öl.
 • Alkoholhaltigt preparat - avser en vara som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och inte är alkoholdryck eller teknisk sprit och inte heller är sådant läkemedel som omfattas av läkemedelslagen.
 • Alkoholdrycksliknande preparat - avser ett alkoholhaltigt preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel.

Ansök om serveringstillstånd

Serveringstillstånd är ett kommunalt tillstånd som krävs för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap. Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du avser att driva, till vem din verksamhet vänder sig till och vilka alkoholdrycker du önskar servera.

Här listas de olika serveringstillstånden. För utförligare redogörelse kontaktar du kommunens alkoholhandläggare.

Serveringstillstånd

Här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap, stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap samt tillstånd för pausservering.

Ansök om serveringstillstånd via vår e-tjänst. Har du inte möjlighet att skriva ut handlingarna kontakta alkoholhandläggaren så får du handlingarna hemskickade per post.

Vad måste jag bifoga min ansökan?

Beroende på vad för slags tillstånd du söker måste du bifoga ett antal dokument till din ansökan. Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan: registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

För att ansökan ska vara komplett måste samtliga dokument vara bifogade ansökan.

Gästrike Räddningstjänst har tagit fram en vägledning Pdf, 201.2 kB, öppnas i nytt fönster. för vad du behöver tänka på ur brandsäkerhetssynpunkt. Den hjälper dig även med vad som ska framgå av ritningen.

Vad händer med min ansökan?

Den följande informationen ska ses som övergripande och generell men ger en bild av vad som händer med din ansökan. Vid frågor kontaktar du kommunens alkoholhandläggare.

När din ansökan kommer in börjar kommunen en prövning av din ansökan. Prövningen består bland annat av att de dokument du hänvisar till värderas och att en remissförfrågan genomförs. De vanligaste remissinstanserna är Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen och Kronofogdemyndigheten. I regel genomförs också ett eller flera möte med den som ansöker och kommunens tjänstemän. Där diskuteras just dina förutsättningar och vad som är viktigt att tänka på för dig som är sökande.

Under prövningens gång måste också den sökande avlägga ett kunskapsprov. Mer information finns under kapitlet ”Kunskapsprov” och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vi utreder din ansökan och tar hänsyn till remissvaren. Därefter skriver vi en utredning som bland annat innehåller en bedömning och ett förslag till beslut. I regel fattar den politiska nämnden därefter ett beslut. Om du som sökande vill närvara när din ansökan avgörs har du rätt att göra så. Om du beviljas ett serveringstillstånd får du ett beslut samt ett tillståndsbevis. Om du inte beviljas serveringstillstånd får du ett beslut som du har rätt att överklaga. Information om hur du gör för att överklaga skickas med ditt beslut.

Handläggningstid

När ansökan är komplett får Du räkna med en handläggningstid på cirka 4-6 veckor.

Vem fattar beslut om min ansökan?

Efter prövning av din ansökan om serveringstillstånd fattas ett beslut. Vem som fattar beslutet beror på vilken typ av tillstånd du har ansökt om. Grundprincipen är att det är folkvalda politiker som fattar besluten. I Sandvikens Kommun är det politiker i Individ- och familjeomsorgsnämnden som fattar beslut. Vissa beslut kan fattas av kommunala tjänstemän. För information om vem som fattar beslut i ditt ärende kontaktar du kommunens alkoholhandläggare.

Hur betalar jag min ansökningsavgift

Din avgift för prövningen faktureras från kommunen i samband med ansökan. Hur mycket just din ansökningsavgift är beror på vad din ansökan omfattar. För vidare information om avgifter hänvisas du till kapitel ”Avgifter för serveringstillstånd”.

Processbeskrivning

Ärendegång restauranger Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendegång tillfälliga tillstånd Pdf, 24.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillfälligt serveringstillstånd

Tillfällig serveringstillstånd för allmänheten

För att servera alkoholhaltiga drycker under en viss period eller vid enstaka tillfälle till allmänheten behöver du ha ett tillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

För att servera alkoholhaltiga drycker under en viss period eller vid enstaka tillfälle till en grupp gäster, till exempel medlemmar i en förening, en personal grupp eller liknande, behöver du serveringstillstånd för slutna sällskap.

Provsmakning för partihandlare och tillverkare

Tillverkare och partihandlare kan ansöka om provsmakningstillstånd

Information om kunskapsprov

I alkohollagen (2010:1622) finns krav på att tillståndsinnehavare ska genomgå kunskapsprov. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller och administrerar själva proven. Det ligger på kommunen att ansvara för att kunskapsproven genomförs enligt föreskrifterna (FoHMFS 2014:7).

Kommunen kan inte meddela serveringstillstånd innan du som sökande har avlagt godkänt resultat i kunskapsprovet.

Här följer en övergripande information om kunskapsprovet. För mer information kontaktar du kommunens alkoholhandläggare.

Kunskapsprovet är webbaserat och görs hos kommunen. Det finns sju stycken olika prov. Vilket prov du måste göra beror på vilket tillstånd du ansöker om. De sju olika proven är:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
 • Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet
 • Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap
 • Tillstånd för pausservering
 • Tillstånd för provsmakning

Frågorna i kunskapsprovet fördelas på fyra områden. Dessa områden är alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning och servering. För att bli godkänd på kunskapsprovet krävs att du har 75 procent rätt svar inom samtliga områden. Alkoholhandläggaren meddelar dig ditt resultat i regel dagen efter avlagt prov. Du får också ditt resultat i skriftlig form per post. När du har uppnått godkänt resultat får du ett intyg på att du klarat kunskapsprovet.

Vem ska göra provet?

Om ett företag eller en förening ansöker om serveringstillstånd så är det personer i styrelsen som ska uppfylla kunskapskravet. Riktlinjen är att hälften av styrelsemedlemmarna ska göra provet. Kommunen bedömer vilken eller vilka personer som har ett betydande inflytande och är aktiva i serveringsrörelsen som ska göra provet.

Några förutsättningar för provet

Kunskapsprovet består av ett antal frågor inom varje område. Hur många frågor avgörs av vilket kunskapsprov du ska genomföra. Den som ska genomföra ett prov måste kunna legitimera sig vid provtillfället. Tiden du har på dig att genomföra kunskapsprovet är 90 minuter och högst 120 minuter för ett muntligt kunskapsprov. För att få avlägga kunskapsprovet muntligt krävs att du inte behärskar något av de språk provet erbjuds på, att du kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårigheter eller om det i övriga fall finns särskilda skäl. Några hjälpmedel är inte tillåtna förutom lexikon.

Omprov

Om du inte uppnår godkänt resultat vid första provtillfället har du rätt att göra två omprov. Detta innebär att du har maximalt tre försök att uppnå godkänt resultat. Om du inte uppnår godkänt resultat vid första tillfället kontaktar du kommunens alkoholhandläggare för bokning av nytt provtillfälle. Observera att du kan få nytt provtillfälle tidigast den sjätte arbetsdagen efter föregående provtillfälle. Vid omprov görs hela kunskapsprovet om, även de områden du eventuellt klarade vid föregående provtillfälle. Uppnås inte godkänt resultat efter två omprov måste kommunen avslå din ansökan. En ny ansökan kan lämnas in omgående.

Dina förberedelser

I alkohollagen finns inga särskilda krav på hur du har fått dina kunskaper. Det viktiga är att du kan uppvisa att du har dem. Det krävs alltså inte intyg från till exempel ett utbildningsföretag. Dina förberedelser kan bestå av till exempel kurs- eller utbildning hos ett utbildningsföretag eller genom självstudier. På Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta information som kan hjälpa dig.

Undantag från kunskapsprov

Det finns tillfällen då du kan vara undantagen från skyldigheten att avlägga kunskapsprov. För information om just du och dina förutsättningar omfattas av undantagen kontaktar du kommunens alkoholhandläggare.

Behövs tillstånd från andra myndigheter?

Ska du ha uteservering eller serveringstält?

Ska du ha nöjesverksamhet som musikuppträdande, konsert eller dans?

Ska du använda gasol eller annan brandfarlig vara?

Anmälan eller ändring av serveringstillstånd

Du är skyldig att anmäla nyheter eller förändringar i ditt serveringstillstånd. Det kan till exempel vara när du har nya serveringsansvariga på restaurangen eller nya ägare i din verksamhet. Här ser du de olika tjänster som du ska använda för anmälan.Du ska även bland annat anmäla om du vill krydda egen snaps.

Ändring av serveringstillstånd

Serveringsansvariga personer

Tillståndshavaren ska anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till kommunens tillståndsenhet.

Enligt 8 kap. 18 § Alkohollagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år, vara lämplig för uppgiften och medveten om sitt ansvar.

Det är tillståndshavaren som bedömer om den serveringsansvarige har den kunskap om alkohollagstiftning som krävs och är lämpad för uppgiften. Tillståndsenheten gör ingen kontroll av serveringsansvarigs lämplighet.

Serveringslokal för cateringtillstånd

Om du vill sälja alkohol vid ett cateringtillfälle behöver du ett serveringstillstånd för catering. Du ska sedan anmäla lokalen som du ska servera i vid varje serveringstillfälle.

Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps

Du som har stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker har möjlighet att krydda egen snaps. Du ska göra en anmälan för varje omgång av spritdryck du kryddar till snaps.

Provsmakning av alkoholhaltiga drycker för tillståndshavare med stadigvarande tillstånd

Om du har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och vill ordna provsmakning alkoholdrycker ska du göra en anmälan om detta.

Upphörande av serveringstillstånd

Har du ett serveringstillstånd för alkohol ska du meddela om du inte längre ska servera alkohol.

Avgifter, tillsyn och samverkan

Avgifter för serveringstillstånd

Alla Sveriges kommuner har rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter i samband med serveringstillstånd. De avgifter som tas ut måste dock följa självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunerna bara får ta ut så mycket i avgift som man har kostnader för. Avgifterna vad gäller serveringstillstånd beslutas av kommunfullmäktige. De senast beslutade avgifterna i Sandvikens Kommun gäller från och med 1 november 2023 .

Ansökningsavgifter är en avgift som du får betala för att få din ansökan prövad och beslutad. Det kan gälla till exempel vid en ny ansökan, ändrade ägarförhållanden och ändrat tillstånd. I Alkohollagen (2010:1622) finns krav på att tillståndshavare ska genomgå ett kunskapsprov. Du betalar en avgift per provtillfälle.

Vad gäller tillsynsavgift för servering av alkohol är den uppbyggd av två delar. Den första är en fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig omsättningsbaserad avgift. Den rörliga avgiften baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar in genom de så kallade restaurangrapporterna. Tillståndsinnehavare är enligt lag skyldig att lämna in restaurangrapporter. På nedanstående länk hittar du samtliga avgifter och avgiftsklasser.

Avgifter för serveringstillstånd Öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Sandvikens Kommun utgör tillsammans med Polismyndigheten de lokala tillsynsmyndigheterna. Detta innebär att dessa ska utföra tillsyn av alla verksamheter som innehar serveringstillstånd.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har ansvar att utföra tillsyn på regional nivå och Folkhälsomyndigheten har tillsynsansvaret nationellt. Sandvikens Kommuns tillsynsarbete är för den som innehar ett serveringstillstånd förenat med en årlig kostnad. För vidare information om detta hänvisas du till kapitlet om avgifter. Kommunen ska enligt lag skriva en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen.

Läs mer om kommunens arbete med tillsyn enligt alkohollagen

Restaurangrapport

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldig att lämna restaurangrapport varje år. Uppgiftsskyldigheten framgår av 9 kap. 14 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) och i Folkhälsomyndigheten föreskrifter om statistiska uppgifter om servering (FoHMFS 2014:5). Uppgifterna som du rapporterar in används av kommunen, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistikbearbetningar. Restaurangrapporten utgör också underlag för kommunens beräkning av din rörliga tillsynsavgift.

När ska jag skicka in restaurangrapporten?

Sandvikens kommun skickar ut restaurangrapporten till dig. De uppgifter du fyller i ska omfatta redovisningsperioden 1 januari till och med 31 december. Restaurangrapporten ska vara inlämnad senast den 1 mars året efter. Du väljer själv om du vill skicka in den via post till kommunen eller registrera den direkt på webben. Närmare information får du tillsammans med utskicket av restaurang­rapporten.

Vad ska jag rapportera?

Det du ska rapportera in är bland annat vilka normalpriser du har på alkoholdrycker, olika typer av omsättningar du har och inköpta volymer av alkoholdrycker. Närmare information får du tillsammans med utskicket av restaurangrapporten.

Vad händer om jag inte lämnar in restaurangrapporten?

Om du inte lämnar in rapporten kan Sandvikens Kommun meddela en formell anmärkning/påminnelse eller en varning med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen. Lämnar du inte in rapporten efter en varning kan tillståndet återkallas med stöd av 9 kap 18 § samma lag.

Referensgrupp av krögare

Sandvikens kommun har sedan år 2006  en referensgrupp av krögare. Referensgruppens sammansättning speglar hela bredden av olika restauranger och verksamhetsinriktningar. Referensgruppen träffas minst två gånger per kalenderår. Syftet med gruppen är att genom samverkan mellan kommunen och tillståndshavare, skapa en trygg och trevlig krogmiljö i Sandviken.

Kommunen anordnar även Krögarträffar regelbundet ca fyra gånger per kalenderår. På Krögarträffarna deltar även representanter från de myndigheter som är remiss­instanser vid ansökan om serveringstillstånd. Syftet med träffarna är att ge och få information om aktuella lagändringar och andra nyheter samt att diskutera frågor kring servering som är viktiga ur både myndigheters och tillståndshavares synvinkel.