Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tillsyn enligt alkohollagen

Enligt 8 kap 1 § Alkohollagen utövas den omedelbara tillsynen över att  bestämmelserna följs, av kommunen och polismyndigheten.

Förebyggande tillsyn

Görs bland annat i form av information till tillståndshavarna samt erbjudande om kurser och utbildningar till exempel Ansvarsfull alkoholservering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inre tillsyn

Avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter som rör tillståndshavaren. Kommunen följer upp att denne fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt att Alkohollagens övriga bestämmelser följs. Restaurangrapporter granskas kontinuerligt.

Yttre tillsyn

För den yttre tillsynen av serveringstillstånden anlitar Sandvikens kommun särskilda restauranginspektörer, som har till uppgift att se till att reglerna i alkohollagen följs. De kontrollerar, att underåriga och berusade inte serveras alkohol, att lagad mat finns att tillgå på serveringsstället, att serveringstiderna iakttas osv.

I den yttre tillsynen ingår den samordnade tillsynen där kommunen tillsammans med andra myndigheter, polis, skattemyndighet, länsstyrelse och räddningstjänst, kontrollerar till exempel kassa- och bokföringsrutiner eller arbetstillstånd.

Gästrike räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Polisen i Sandviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsavgifter

För alla stadigvarande serveringstillstånd ska en tillsynsavgift tas ut från och med året efter det att nytt tillstånd meddelats. Tillsynsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Avgiften avser kalenderår och tas årligen ut i förskott av den som vid faktureringstillfället innehar serveringstillståndet.

Grundavgiften är uppdelad utifrån serveringsställenas öppettider.

Den rörliga avgiften baseras på beräknad omsättning av tillståndspliktiga drycker. Föregående kalenderårs omsättning bestämmer avgiften. Om sådan uppgift saknas eller om serveringsställets förutsättningar väsentligt förändras, får omsättningen uppskattas med ledning av tillståndshavarens uppgifter och omständigheterna i övrigt.

Avgifter för tillsyn

Tillsynsplan enligt Alkohollagen

Enligt Alkohollagen ska kommunen skriva en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet med mätbara och uppföljningsbara mål. Tillsynsplanen ska även fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelsen och kommunen.

Tillsynsplan enligt Alkohollagen

Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavarna ska uppfylla högt ställda krav för att få ett serveringstillstånd samt efterleva alkohollagen efter att tillstånd har meddelats. All försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Servering av alkohol får endast ske i sådan omfattning och under sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger.

Som ett särskilt skydd för ungdomar finns även åldersgränser som ska bevakas.

Tillsynsansvaret regleras i 9 kap Alkohollagen. Kommunen har tillsammans med Polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och Polismyndigheten har även tillsyn över detaljhandel med och servering av folköl

Enligt alkohollagen 9 kap 2 § ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Syftet med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet med mätbara och uppföljningsbara mål. I tillsynsplanen bör det specificeras vad kommunen planerar att prioritera i sin tillsyn, antal tillsynsbesök eventuell inriktning på tillsynen med mera. Tillsynsplanen ska vara så tydlig att tillståndshavare i kommunen genom planen ska få kännedom om kommunens planerade tillsyn under den period planen gäller.

Tillsynsarbetet

Tillsyn delas in i förebyggande, inre och yttre tillsyn.

Den förebyggande tillsynen

Grundtanken är att denna tillsyn ska förebygga överträdelser av Alkohollagen.

Förebyggande tillsyn sker genom utbildningar, kurser, informationsmaterial och rådgivning till krögare, restaurangpersonal och till dem som bedriver servering av och detaljhandel med folköl.

 • Utbildning ”Ansvarsfull Alkoholservering” är en tvådagarskurs som erbjuds tillståndshavare och restaurangpersonal årligen i april - maj.
  Utbildningen sker i samarbete med närliggande kommuner såsom Hofors, Ockelbo och Gävle.
 • Referensgruppsträffar, som ett led i Ansvarsfull Alkoholservering finns en referensgrupp som består av krögare med serveringstillstånd, alkoholhandläggare samt Kommunpolis. Gruppen diskuterar bland annat behov av utbildningar för serveringspersonal, arbetsmiljö samt den lokala
  lägesbilden gällande narkotika i krogmiljö och krogrelaterat våld.
 • Utbildning ”Krogar Mot Knark” är en endagskurs som erbjuds tillståndshavare och restaurangpersonal i samband med utbildningen ”Ansvarsfull Alkoholservering." Utbildningen sker i samarbete med närliggande kommuner såsom Hofors, Ockelbo och Gävle.
 • Krögarträffar två-fyra gånger per år. Träffarna ger möjlighet till dialog kring aktuella frågor om alkoholservering. Beroende på vilket tema träffen
  har bjuds det in representanter från kommunala förvaltningar, andra myndigheter och civilsamhället.
 • Utskick av Krögarblad tre till fyra gånger per år med aktuell information från tillsynsmyndighet och andra myndigheter
 • Rådgivning genom avtalade eller spontana besök hos handläggare.

Den inre tillsynen

Denna tillsyn innebär att en administrativ kontroll sker genom att kommunen följer upp att tillståndshavaren fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av alkohollagens övriga bestämmelser. Till exempel kan uppgifter hämtas från Bolagsverket, Skatteverket och via kreditupplysning.

För den inre tillsynen är samarbetet med andra myndigheter avgörande.

 • Samverkansträffar med Polismyndigheten, Skatteverket, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och räddningstjänsten
 • Fortlöpande informationsutbyte med andra myndigheter.
 • Information och samarbete med andra myndigheter på förekommen anledning.


Den yttre tillsynen

Här kontrolleras hur alkohollagen efterlevs på serveringsställen och vid servering av och detaljhandel med folköl genom besök på serverings- och försäljningsställe.

Den yttre tillsynen kan vara både generell och riktad. Generell tillsyn sker av samtliga serverings- och försäljningsställen ett bestämt antal gånger årligen, beroende på storlek, öppettider, målgrupp, mängd såld alkohol enligt restaurangrapport etc. Riktad tillsyn är tillsyn av något speciellt på ett antal ställen exempelvis särskild kontroll av tillagad mat, hur stängningstiderna sköts, ordning och nykterhet i anslutning till stängning etc.

I den yttre tillsynen ingår den samordnade tillsynen där kommunen tillsammans med andra myndigheter så som, Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänst, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

För den generella tillsynen anlitar Sandvikens kommun särskilda restauranginspektörer, som har till uppgift att se till att reglerna i alkohollagen följs enligt särskilt tillsynsprotokoll. Den riktade tillsynen sker tillsammans med alkoholhandläggare och restauranginspektörer.

Årstillsynsplan avseende serveringsställen.

Den yttre tillsynen av serveringsställen består av tre nivåer och sköts av arvoderade inspektörer och handläggare i samverkan med andra myndigheter.

 1. Rutinbesök av samtliga serveringsställen, minst en gång per år. På serveringsställen med nöjesinriktad verksamhet ska rutinbesök ske minst två gånger per år.
  Utförs i första hand av arvoderade restauranginspektörer.
 2. Tillsynsbesök på förekommen anledning/riktad tillsyn. Den riktade tillsynen kommer att ha fokus på matkravet samt narkotika i krogmiljö. Utförs av handläggare och arvoderad restauranginspektör.
 3. Tillsyn i samverkan med andra myndigheter så kallad gemensam tillsyn utförs av handläggare och/eller arvoderad restauranginspektör.

Årstillsyn avseende folkölsförsäljning.

Tillsynen av folkölshantering består av tre nivåer och sköts av handläggare.

 1. Rutinbesök av samtliga försäljningsställen av folköl, minst en gång per år.
 2. Tillsynsbesök på förekommen anledning/riktad tillsyn.
 3. Tillsyn tillsammans med andra myndigheter.

Målsättning

Kommunens övergripande målsättning är att samtliga tillståndshavare och folkölsförsäljare i Sandvikens kommun skall ha sådan nivå på alkoholserveringen och folkölsförsäljningen att de när som helst ska kunna ta emot tillsyn och uppvisa en tillfredsställande verksamhet.

 • Bedriva informativ och effektiv förebyggande tillsyn genom att erbjuda utbildning Ansvarsfull Alkoholservering. Genomföra krögar- och handlarträffar två – fyra gånger. Samt genom regelbundet utskick av nyhetsbrev.
 • Bedriva löpande och kvalitativ inre tillsyn genom att en gång per år kontrollera samtliga tillståndshavare.
 • Bedriva löpande och kvalitativ yttre tillsyn genom att samtliga tillståndshavare får minst ett tillsynsbesök per år