Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Adoptioner

Familjerätten handlägger olika slags adoptioner men huvuddelen av arbetet gäller barn som adopteras från utlandet. Innan den som vill adoptera kan resa till utlandet för att hämta ett barn behövs ett så kallat medgivande från kommunen.

Till grund för ett sådant beslut ligger en medgivandeutredning. Den görs av familjerätten enligt internationella normer och ska tjäna både som ett beslutsunderlag och som en presentation av de sökande till givarlandet. Det är Familjerätten som företräder barnets intressen i adoptionsprocessen. Efter att utredningen är klar tar individ och familjeomsorgsnämnden beslut om du/ni ska få adoptera eller inte.

Den som önskar adoptera från utlandet ska ha genomgått en föräldrautbildning innan beslut om medgivande kan ges.

Det förekommer även adoptioner inom Sverige, till exempel kan det vara att man önskar adoptera sin partners biologiska barn.

Information om nya adoptionsregler från och med 1 september 2018.

De viktigaste förändringarna i adoptionsreglerna omfattar bland annat följande:

  • Barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av barn.
  • Medgivande att få påbörja en adoptionsprocess ska gälla i tre år i stället för som tidigare i två år.
  • Giltighetstiden ska räknas fram till den tidpunkt då barnet tas emot i sökandens vård.
  • Om de som vill adoptera inte har fått ett barnbesked inom två år från det att medgivandet lämnades ska socialnämnden, om det behövs, kontrollera om sökandens levnadsomständigheter har ändrats.
  • Lagändringen innebär att giltighetstiden för medgivanden som fortfarande gällde 1 september 2018 kommer att gälla tre år i stället för två år.

Fler ges möjlighet att adoptera:

  • Sambor ska kunna adoptera på samma sätt som gifta par, både gemensamt vid styvbarnsadoption.
  • Det införs ingen övre åldersgräns för internationell adoption.
  • Den nedre åldersgränsen för att få adoptera sänks från 25 till 18 år.
  • Det tydliggörs att åldern endast är en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.

Om du har tankar på att adoptera ett barn kontakta oss på familjerätten för mer information.

Mer information

Medborgarservice 026 -24 00 00