Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra eller föräldrarna är av samma kön måste faderskapet eller föräldraskapet fastställas. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Detta sker genom faderskaps-/föräldraskapsbekräftelse. I Sandvikens kommun sker detta på Medborgarservice i samarbete med familjerätten.

När barnet är fött

Medborgarservice tar emot en underrättelse från Skatteverket att ett barn är fött.

Fr om 1 januari 2022 kan du bekräfta ditt föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverket.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt på Skatteverkets hemsida måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID)

Denna möjlighet till digital bekräftelse av föräldraskap kan användas om barnet har fötts den 1 januari 2022 eller senare. Det kommer också att finnas möjlighet att anmäla gemensam vårdnad digitalt i samband med bekräftelse av föräldraskap.

Information om gemensam vårdnad (pdf-fil från Socialstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skatteverket fattar beslut om gemensam vårdnad och registrerar den därefter i folkbokföringen. För de som inte uppfyller dessa krav kan en bekräftelse göras hos socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse kommer den som fött barnet att bli kontaktad av socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört.

Det går bra att vända sig till medborgarservice även innan barnet är fött om en digital bekräftelse inte ska göras.

Finns det tveksamheter kring de uppgifter som ska lämnas i e-tjänsten ska en digital bekräftelse inte göras. Parterna ska då istället vända sig till socialnämnden för utredning och bekräftelse av föräldraskapet.

Det är självklart fortfarande en möjligt att göra en bekräftelse genom ett besök på Medborgarservice/familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Om en kvinna i samkönat par får barn

Om en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om man uppfyller kraven:

  • att moderns maka, partner eller sambo har samtyckt till behandlingen
  • att behandlingen har skett enligt lagen om genetisk integritet
  • att det är troligt att barnet kom till vid det tillfället.

Bekräfta faderskap/föräldraskap före barnets födsel

Föräldrar kan boka tid för ett besök hos Medborgarservice innan barnet är fött. Då kan de snabbare bli registrerade för gemensam vårdnad.

Bekräftelsen godkänns av Medborgarservice när barnet är fött. Allt som behövs är ett telefonsamtal där Medborgarservice får kompletterande uppgifter för att färdigställa faderskaps-/föräldraskapsutredningen.

Besöket till Medborgarservice kan bokas in max 3 månader före barnets födelse. Det går att boka via telefon eller e-tjänst.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är far till ett barn kan en DNA-undersökning visa om namngiven man är far till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när den tänkbare fadern är osäker på om han är far till barnet eller när det finns skäl att anta att modern haft samlag med ytterligare någon man under den period som hon har blivit gravid.

DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är far till barnet. Testerna utförs av Familjerätten.

Mer information

Medborgarservice, Odengatan 37, 026-24 00 00