Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar har frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan Familjerätten ge hjälp för att komma vidare.

Föräldrar som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Då fattar tingsrätten ett beslut i föräldrarnas ställe. Tingsrätten kan be familjerätten att göra en utredning och bedömning av vad som är bäst för barnet. Läs mer på tingsrättens webbplats.

För att du ska kunna stämma den andra föräldern i Tingsrätten behöver du ett intyg om att du har deltagit i informationssamtal om barns vårdnad, boende och umgängesfrågor. Socialnämnden är skyldig att erbjuda ett gemensamt informationssamtal för dig och din medförälder.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokuseras på barnet och dess behov. En utredning ska bland annat belysa föräldrarnas förmåga att se och förstå barnets behov och känslor. Utredningen belyser också föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov, så som skydd, omvårdnad, stabilitet och utbildning. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter men ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna.

Så går en utredning till

En utredning inleds ofta med ett gemensamt samtal där ni får information om hur utredningen kommer att genomföras. Utredningen fortsätter sedan med samtal, hembesök när barnet är där, samtal med ert barn, samtal med referenser som haft yrkesmässig kontakt med barnet (till exempel förskola eller skola), eventuellt samtal med sambo och registerutdrag ur socialregister och belastningsregister.

Utredningen kan när som helst begäras vilande av domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. När en utredning är färdig får ni båda ta del av den i sin helhet och lämna synpunkter innan den skickas till domstolen.

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas till föräldraansvar. Det är inte detsamma som vård, som istället syftar på den faktiska omvårdnaden om ett barn. Faktisk vård innebär den praktiska vård som utövas av den förälder barnet bor hos. Oberoende om den personen har vårdnaden eller inte.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en förälder har ensamt ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds är modern automatiskt ensam vårdnadshavare. Vårdnaden påverkar inte umgängesfrågan. Det innebär att den förälder som inte bor med barnet kan ha rätt till umgänge, även om den förälder som barnet huvudsakligen bor hos är ensam vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har gemensamt ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. Det innebär att föräldrarna är barnets företrädare. Det är oberoende om föräldrarna bor ihop eller inte. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till skattemyndigheten. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, så länge ingen av dem begär ensam vårdnad.

Boende

Det är föräldrarna som ansvarar för beslutet hos vem barnet ska bo. Beslutet ska grunda sig i barnets behov, och dessa kan komma att förändras över tid. För spädbarn är det viktigt att de redan från början får möjlighet att knyta an till sina föräldrar.

Växelvis boende

Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. En förutsättning för växelvis boende är att båda föräldrarna är övertygade om att det är den bästa lösningen för barnet. Det är en fördel om föräldrarna bor nära varandra. Det är också bra om föräldrarna har en bra relation och respekterar varandra som föräldrar. Växelvis boende kräver täta kontakter mellan föräldrarna, vilket i sin tur ställer krav på samarbetsförmåga.

Vanligtvis betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Man kan ansöka om underhållsstöd via Försäkringskassan även vid växelvis boende. Barnet kan bara vara folkbokförd hos en förälder.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som vill skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge kan vända sig till familjerätten.

Avtalet godkänns av familjerätten när föräldrarna är överens och det är till barnets bästa.

Ett godkänt avtal är likställt med dom eller beslut i domstol.

Umgänge

Umgänge är när barnet träffar den förälder som hen inte bor hos. Utgångspunkten är att barnet alltid ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern, däremot är det ingen plikt för barnet att umgås med båda föräldrarna. Det finns ingen lag som anger hur umgänget ska ske. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till barnets ålder, mognad och egna inställning. Den förälder som barnet bor hos (boföräldern) har ett ansvar att uppmuntra barnet att besöka den andra föräldern och att inte motverka umgänget på något sätt.

Anknytning

För små barn är det extra viktigt att träffa den andra föräldern, gärna ”lite och ofta”. Då kan barnet bevara minnesbilden av den andra föräldern och separationen blir mindre påfrestande. Båda föräldrarna bör tänka på barnets anknytning så att barnet kan känna sig trygg.

Umgängesstöd

Umgängesstöd är en verksamhet för barn som lever med separerade föräldrar. På umgängesstöd kan barnen under trygga förhållanden träffa den förälder som barnet inte bor med då umgänget av någon orsak inte kan ske på vanligt sätt.

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00