Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ungefärligt planområde.

Detaljplan för Hjalmarsmuren

Sandviken, Sandvikens kommun

Samrådshandlingar är under framtagande.

Status 2022-11-29

Sedan i slutet på sommaren 2022 har arbetet med att göra en arkeologisk utredning pågått och i december 2022 påbörjas fler andra typer av undersökningar som exempelvis vatten- och markförhållanden, naturvärden, trafik och buller.

Dessa undersökningar kommer bidra till de beslutsunderlag som behövs i det fortsatta arbetet med att ta fram förslag på hur området kan komma att se ut. Förslag som kommer finnas tillgängligt för synpunkter i slutet av 2023.

Information kring detaljplaneprocessen

Program till detaljplan för Hjalmarsmuren

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för bostads-, centrum och serviceändamål. Planen syftar även till att möjliggöra en ny trafikkoppling mellan Sätragatan och Säljansvägen. I detaljplanen möjliggörs också ytor dagvattenhantering och parkändamål.

Detaljplanens utformning kommer att utgå från det program till detaljplan som antogs november 2021. I huvuddrag kommer tillkommande bebyggelse är förläggas i områdets östra delar och i väst bevaras en grön korridor i nord/sydlig riktning. Planen syftar till att möjliggöra för ett funktionsvarierat område med en bladning av bostäder, service, park och naturområden. Planen ska också möjliggöra för en variation i bebyggelsens utformning och arkitektur.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.