Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fler Sandvikenbor i arbete

Senaste statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB och Arbetsförmedlingen visar på positiva signaler vad gäller förvärvsarbetande Sandvikenbor.

Den senaste sysselsättningsstatistiken från SCB (RAMS) visar att antalet förvärvsarbetande Sandvikenbor ökat med över 1 000 personer, från 16 742 till 17 797 förvärvsarbetande, mellan 2016 och 2021.

Den preliminära statistiken för 2022 visar att denna positiva utveckling har fortsatt under 2022, då över 18 000 förvärvsarbetande boende i Sandvikens kommun uppnåddes under tredje kvartalet 2022. Detta är det högsta antalet förvärvsarbetande boende i Sandviken sedan början av 1990-talet.

Denna positiva utveckling har inneburit att arbetslösheten i Sandviken bland Sandvikenbor som har starkare konkurrensförutsättningar på arbetsmarknaden,
d v s inrikes födda med minst gymnasial utbildning, nu ligger på relativt sett låga nivåer.

Statistiken från Arbetsförmedlingen visar att i november 2022 hade inrikes födda kvinnor boende i Sandviken den lägsta arbetslösheten bland alla grupper i kommunen, med en relativ arbetslöshet på 5,4%.

Även om arbetslösheten bland boende i Sandviken med svagare konkurrensförutsättningar på arbetsmarknaden också har minskat påtagligt, så ligger arbetslösheten för dessa grupper på en betydligt högre nivå. Högst arbetslöshet har utrikes födda kvinnor med endast grundskola eller lägre utbildningsbakgrund.

Men den preliminära sysselsättningsstatistiken från SCB (BAS) visar att det ändå är utrikesfödda Sandvikenbor som ökat sin förvärvsfrekvens mest, både i antal och procent, de senaste tre åren. Under perioden första kvartalet 2020 t o m tredje kvartalet 2022 har antalet förvärvsarbetande utrikesfödda boende i Sandviken ökat med 604 personer, en ökning på +24,3% på knappt tre år.

Orsakerna till den starka arbetsmarknadsutvecklingen kan härledas till en mycket stark utveckling av antalet lediga jobb inom arbetsmarknadsregionen Gävle/Sandviken, och en fortsatt ökad utpendling från Sandviken till jobb främst till Gävle, samt till en samtidig mycket stark utveckling av yrkesutbildningar i arbetsmarknads- och utbildningsregionen. I Sandvikens fall en kraftig ökning av vuxenutbildningen inom Centrum för Vuxnas Lärande CVL, med hela 131% fler utbildningsplatser sedan 2013 (exklusive SFI). Sedan 2020 har antalet arbetslösa med gymnasial utbildning minskat med 1/3-del i Sandviken.

Under 2022 anmäldes över 22 000 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i Gävle/Sandviken. Och nästan var tredje förvärvsarbetande boende i Sandviken pendlar idag till jobb i annan kommun, i huvudsak till Gävle.

Arbetslivsnämndens ordförande, Patrick Sjöstedt, kommenterar de senaste årens arbetsmarknadsutveckling;

”- Det är glädjande att konstatera att antalet förvärvsarbetande boende i Sandviken ökat så mycket de senaste åren, att vi nu ligger på de högsta nivåerna sedan början av 1990-talet. Även om vi har fortsatt stora utmaningar vad gäller arbetslösheten bland vissa grupper som står längre ifrån den starka arbetsmarknaden i Gävle/Sandviken, så känns det mycket positivt att kunna se resultaten av flera samverkande faktorer.”

Arbetslivsförvaltningens vuxenutbildningschef Mats Berglund, fyller i;

”- Återigen kan vi konstatera den avgörande betydelsen av utbildning för att kunna konkurrera på en annars ”stekhet” arbetsmarknad som vi haft inom vår arbetsmarknads- och utbildningsregion”.

”- Arbetslivsnämnden i Sandviken har ökat antalet studieplatser inom kommunala CVL med 131% sedan år 2013. Det har varit en ambitionsökning och prioriterad satsning som medverkat till särskilt goda effekter för våra målgrupper. Sedan 2013 har den relativa arbetslösheten bland kommuninvånarna med gymnasieutbildning minskat från 11,4% till 6,9%.

”- Idag har vi 12 yrkesutbildningar i egen regi inom CVL, för vilket samarbetet med Gästrikekommunerna inom Gästrikevux har varit och är fortsatt väldigt viktigt.”

Integrationsenhetens chef Ulf Palm och chefen på LOK-center Johnny Sandgren kompletterar med;

”- Vårt samarbete med IFO och Högbo Bruk, våra anställnings- och arbetsträningsplatser på förskolor och skolor samt omsorgen liksom våra egna arbetslag, samt etableringskoordinatorernas samarbete med privata arbetsgivare, medverkar sammantaget till resultaten för arbete till många utrikesfödda.

”- Nu när vi går in i en förväntad lågkonjunktur finns all anledning att påminna om att det finns bra möjligheter till omställning och utbildning i Sandviken, vilket bevisligen är vägen till arbete, avslutar Arbetslivsnämndens ordförande Patrick Sjöstedt.

En frostig buske skymmer delvis solen som lyser från en klarblå himmel. Marken är vit av snö.