Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vad gör jag om larmet går?

I Sandviken finns det anläggningar där kemikalier och gaser hanteras, vilka skulle kunna orsaka utsläpp. För att hantera risker vid eventuellt utsläpp finns det beredskapsplaner som beskriver hur allmänheten ska varnas om en olycka skulle inträffa. Ett utomhussystem för varning Viktigt Meddelande, används för att varna allmänheten både under höjd beredskap och i normala tider.

Olyckor med kemikalier och gas

Alleima AB och AGA Gas AB hanterar olika typer av kemikalier och omfattas därför av lagen om "åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor" (SFS 1999:381). Sandviken Energi AB hanterar en större mängd gasol och omfattas av samma lag.

Vad kan hända?

Trots att Alleima, AGA och Sandviken Energi driver ett ytterst noggrant säkerhets­arbete, går det inte att bortse ifrån att en olycka kan inträffa. Ett utsläpp av kemikalier förorsakat av brand, explosion eller annan olycka kan skapa ett gasmoln som är explosivt eller farligt att inandas. Beroende på väderleksförhållanden kan gasmolnet sedan spridas till närliggande bostadsområden. Olyckor kan inträffa inom respektive verksamhetsområde samt vid transporter med lastbil och tåg till och från området.

Vilken beredskap finns?

Om en olycka skulle inträffa så har företagen ett gott samarbete med Gästrike Räddningstjänst och tillsammans har de utarbetat beredskaps och insatsplaner för tänkbara olyckshändelser. Där framgår hur räddningsinsatser ska initieras, ledas och genomföras samt hur allmänheten ska varnas och informeras. Mer information om respektive anläggning finns i informationsbroschyrerna nedan.

Hur märker jag att en gasolycka inträffat?

Vid ett gasutsläpp uppträder oväntad rök- eller dimutveckling, i vissa fall i kombination med stickande och illaluktande doft. Dessa tecken tillsammans med en återkommande larmsignal varnar om att ett utsläpp har skett. Mer information om kemikalier finns i informationsbroschyrerna nedan.

Informationsbroschyrer

Sandvikens Kommun har tillsammans Alleima AB, AGA Gas AB och Gästrike Räddningstjänst, tagit fram en informationsbroschyr som distribuerats till samtliga hushåll och företag i Alleimas och AGAs närområde.

Det finns även en broschyr framtagen av Sandviken Energi och Gästrike Räddningstjänst för hushåll och företag i närområdet vid värmeverket, Västerled i Sandviken.

Broschyrerna berättar kort om larmsignalen som varnar, hur den låter samt vad man ska göra om larmet går. Broschyrerna innehåller även en kort beskrivning av de kemikalier som hanteras vid Alleima och AGA samt Sandviken Energi.

  1. Broschyr för Alleima AB (tidigare Sandvik Materials Technology) och AGA Gas AB Pdf, 249.6 kB, öppnas i nytt fönster. 
  2. Broschyr för Sandviken Energi AB Pdf, 609.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bergtäkter

Om det i en bergtäkt sker sprängningar med mer än 10 ton sprängämne (traditionellt patronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma
tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån.

I Sandvikens kommun gäller det följande bergtäkter

Viktigt meddelande, VMA (utomhuslarm)

Systemet för utomhusvarning, Viktigt Meddelande, som populärt kallas för "Hesa Fredrik", finns för att kunna varna allmänheten både under höjd beredskap och i fredstid.

Signalen för viktigt meddelande består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad som upprepas i minst 2 minuter. När man hör signalen ska man:

  • gå inomhus
  • stänga alla fönster och dörrar samt ventilation
  • lyssna på radio, i första hand P4. Informationen kan också komma i TV och text-TV
  • följ eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten

För personer som vistas utomhus i närheten av Sandvik AB, AGA Gas AB eller Sandviken Energi är det viktigt att signalen hörs tydligt för att varna vid ett eventuellt utsläpp av giftig gas. De som hör signalen ska då snabbt söka sig inomhus. När man befinner sig inomhus med stängda fönster är det däremot inte säkert att signalen hörs i alla bostadsområden i Sandviken.

Larm via telefon

Som ett komplement till larmsignalen kan information skickas via automatisk uppringning till fasta telefoner i det område som berörs av en allvarlig olycka. När du svarar i telefonen spelas ett talmeddelande upp som berättar vad som har hänt och vad du ska göra. Till mobiltelefoner som befinner sig inom området kan varningsmeddelande skickas via SMS.

Hur vet jag att faran är över?

Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30-40 sekunder lång signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Läs mer om varningssignalen viktigt meddelande och signalerna för flyglarm och beredskapslarm på Varning- och informationssystem (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om händelsen

Vid en större olycka eller extraordinär händelse är det viktigt för kommunen att snabbt nå ut med information till invånare, besökare och massmedia. Informationen ska vara tydlig, förtroendeingivande samt bidra till att minska oro.

Våra främsta informationskanaler

Information lämnas också via det nationella telefonnumret 113 13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktinformation till berörda verksamheter

Alleima AB (tidigare Sandvik Materials Technology)
811 81 Sandviken
026-426 00 00
www.alleima.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Linde Gas AB (fd AGA)
Box 1083
811 26 Sandviken
08-706 95 00
www.linde-gas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandviken  Energi AB
Box 91, 811 21 Sandviken
026-24 16 00
www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Länsstyrelsen Gävleborg utövar vid årliga besök tillsyn över hur företagen uppfyller sina skyldigheter för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Protokoll från genomförd tillsyn finns i Länsstyrelsens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se även

  1. Farlig verksamhet - Gästrike Räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Seveso - Myndigheten för skydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.