Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Krisberedskap

Här finns övergripande information om din och kommunens krisberedskap, kommunens roll och ansvar samt hur informationen går till i samband med samhällsstörningar.

Allvarliga olyckor, extremt väder, sabotage, cyberattacker, terrorhot eller militära konflikter är några exempel på samhällsstörningar. Kommunen arbetar förebyggande med säkerhetsfrågor. Det innebär bland annat att inventera risker, konsekvenser och vad vi kan göra för att förebygga och hantera dem.

Din egen krisberedskap

Förutom att vi tillsammans i samhället har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet.

Du bör till exempel vara medveten om att det ibland inträffar oväntade händelser. Den insikten hos var och en ökar vår förmåga att agera och hantera när någonting oväntat händer.

Det är naturligtvis svårt att vara helt beredd på det oväntade. Krisberedskap handlar om vår förmåga att, förebygga, motstå och hantera en kris. Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av samhället. Vid en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.

På länkarna nedan får du tips på vad du bör tänka på och hur du kan förbereda dig.

Så informerar vi vid en samhällstörning

Vid en kris är det viktigt för kommunen att snabbt nå ut med information till invånare, besökare och massmedia. Informationen ska vara tydlig, förtroendeingivande samt bidra till att minska oro.

Våra främsta informationskanaler

Information lämnas också via det nationella telefonnumret 113 13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Viktigt Meddelande till allmänheten är ett signalsystem som finns för att varna allmänheten både under höjd beredskap och i fredstid.

Vad gör jag om larmet går?

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats som kan aktiveras vid en kris. Kommunen kommer då att öppna upp trygghetspunkten där medborgarna kan få information. Arbete med att förbereda trygghetpunkter pågår.

Kommunens beredskap

Vid en kris eller extraordinär händelse har kommunen ett geografiskt områdesansvar där vi ska kunna rikta in, prioritera och samordna åtgärder. Det kommunen har ansvar för under normala förhållanden har vi även ansvar för vid en kris. Vi ska så långt det är möjligt bedriva vår verksamhet på samma sätt som vanligt.

I Sandvikens kommun finns det olika nivåer för krishantering för att täcka in allt från en liten vardagskris till höjd beredskap.

I den dagliga verksamheten

Belastningar och händelser är normalt i våra verksamheter. Målet med krishantering i Sandvikens kommun är att krishantering så långt som möjligt ska ske inom den ordinarie verksamheten. Förvaltningschef och VD ansvarar för att förbereda sin verksamhet för sådana händelser, och för att hantera avvikelser när de inträffar.

Allvarlig händelse

En allvarlig händelse är en större händelse, som skapar stor belastning inom flera verksamheter och som påverkar förutsättningarna för att upprätthålla kommunal verksamhet, men som inte är att beakta som extraordinära händelser.

Vid en sådan händelse kan behörig tjänsteperson aktivera central krisledningsstab samt anpassa ordinarie ledningsgrupp efter händelsen. Den centrala krisledningsstabens syfte är att stötta verksamheterna i händelsen, bland annat genom att ta fram en övergripande lägesbild för kommunen och att samordna den externa och interna informationen.

Vid extraordinär händelse

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.

Även vid en extraordinär händelse ligger ansvar kvar, och beslut ska fattas, inom den ordinarie organisationen så långt det är möjligt.

Krisledningsnämnden kan inom ramen för sitt reglemente överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art.

Plan för hantering av extraordinära händelser Pdf, 133 kB.

Vid Höjd beredskap

Höjd beredskap är ett samlingsnamn för beredskapsnivåerna skärpt beredskap och högsta beredskap. Befinner sig Sverige i krig så gäller högsta beredskap automatiskt men regeringen kan även besluta om högsta eller skärpt beredskap om Sverige är i krigsfara.

Vid en höjd beredskap ligger ansvar kvar, och beslut ska fattas, inom den ordinarie organisationen så långt det är möjligt. Förvaltningschef och VD ansvarar för att leda sina organisationer i krisen, inklusive att fatta beslut, informationshantering och samverkan med interna och externa aktörer.

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.

Kommunstyrelsen ska under höjd beredskap verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

Kommunens tjänsteperson i beredskap (TiB) är första ingången till kommunen för polis, räddningstjänst och andra myndigheter om något allvarlig skulle inträffa. TiB kan nås dygnet runt, året runt.

POSOM, Stödgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid kris

I Sandviken finns en kommunalt samordnad grupp med ledningsansvar för psykiskt och socialt omhändertagande av oskadade personer vid större olyckor och katastrofer som inträffar inom eller utanför Sandvikens kommun, en så kallad POSOM-grupp.

Krisstöd, Posom

Frivillig resursgrupp

I kommunen finns en etablerad Frivillig Resursgrupp som finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller när andra behov uppstår. De kan exempelvis hjälpa till med:

  • Utrymning
  • Bemanna trygghetspunkter
  • Ta emot och organisera spontanfrivilliga
  • Hantering av nödvattentankar
  • Första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade

Läs mer om Frivilliga Resursgruppen och hur du kan göra för att anmäla intresse för att vara med. frivilligaresursgruppen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordning och samverkan

Sandvikens kommuns beredskap samordnas som ett kommunstyrelseuppdrag av Kommunskyddet. Kommunskyddet stödjer kommunstyrelsen samt verksamheter och bolag i deras arbete med att planera för krishantering.

Samordningen sker främst genom ett brett nätverk med säkerhetsombud från samtliga verksamheter och bolag där Sandvikens kommun är majoritetsägare. Kommunen samverkar med centrala och regionala myndigheter, kommuner, näringslivet och andra organisationer som behövs med hänsyn till händelsens art och omfattning.

Styrdokument för Sandvikens kommuns arbete med krisberedskap 2023 - 2026 Pdf, 205.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kärnenergiberedskap

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar kan den i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen.

Kärnenergiberedskap

Dammbrott i Dalälven

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet och rinner genom Gysinge i Sandvikens kommun. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Sannolikheten för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om det skulle ske kan stora områden längs älven svämma över.

Dammbrott i Dalälven

Skyddsrum

Skyddsrummen ska användas om regeringen har förklarat höjd beredskap eller krig. Ett skyddsrum har vanligtvis ett helt annat användningsområde under normala omständigheter. Det kan vara kontor, garage, förskoleverksamhet eller kanske helt enkelt ett källarförråd.

I anslutning till varje utrymme finns ett materialförråd med utrustning som ska mon­teras eller flyttas in i skyddsrummet. Innan detta kan ske måste skyddsrummet tömmas. För detta arbete, som fastighetsägaren ansvarar för, har man 48 timmar på sig.

För de skyddsrum där Sandvikens kommun är fastighetsägare pågår en inventering.

Det är regeringen som fattar beslut om när våra skyddsrum ska ställas i ordning. Dock sker detta med automatik i de fall besked kommer om höjd beredskap. I samband med sådana åtgärder kan vem som helst söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Det spelar heller ingen roll om du är svensk medborgare eller inte och vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast. 

Mera om skyddsrum finns att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.