Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Strategiskt folkhälsoarbete

Syftet med folkhälsoarbetet i Sandviken är att skapa förutsättningar för medborgarna i Sandvikens Kommun att bibehålla eller förbättra hälsan och att minska utanförskapet och förbättra människors möjligheter att delta i samhällslivet.

Kommunen ansvarar för skola, barnomsorg,miljö, fysisk planering samt verksamhet för äldre och funktionshindrade. Dessa verksamheter har stor betydelse för befolkningens hälsa. Folkhälsoarbetet ska ha ett strategiskt arbetssätt med ett kommunövergripande perspektiv. I det ingår att initiera, driva, stödja och samordna folkhälsoinsatser på kommunövergripande nivå i kommunen.

Kontakt: Camilla Gilljam, Folkhälso- och trygghetsstrateg

Kommunfullmäktiges strategiska områden

De kommande åren har Sandvikens kommun särskilt fokus på följande strategiska områden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 • Växa för framtiden
 • Minskad klimatpåverkan
 • Utbildning som gör skillnad
 • En kommun att trivas i – bra livsmiljö

Sandvikens folkhälsopolicy

Sandvikens Folkhälsopolicy beskriver den gemensamma inriktningen på övergripande nivå i kommunen. Policyn utgår från fyra prioriterade områden som på ett avgörande sätt påverkar folkhälsan.

Folkhälsopolicyn ska ses som ett verktyg i det folkhälsopolitiska arbetet. Ett redskap som leder till ökad samverkan, ett bättre nyttjande av våra resurser och framförallt allt till en god folkhälsa. De prioriterade områdena konkretiseras i förvaltningarnas arbete utifrån kommunfullmäktiges och nämndernas mål.

De fyra prioriterade områdena är:

Trygga uppväxtvillkor

Förutsättningar för detta skapas genom:

 • En god föräldra/barnrelation.
 • Goda sociala villkor för barnfamiljer.
 • En trygg ekonomisk situation.

Delaktighet och inflytande

Förutsättningar för detta skapas genom:

 • Möjligheter för medborgarna att från tidig ålder vara delaktiga i utvecklingen av samhället.
 • Möjligheter till inflytande, kontroll och att kunna påverka sitt liv.
 • Medborgardialoger

Utbildning och arbete

Förutsättningar för detta skapas genom:

 • En förskola/skola som tar hänsyn till barn och ungas olika förutsättningar.
 • Ett brett utbildningsutbud.
 • Möjligheter till livslångt lärande.
 • Ett varierat arbetsliv som främjar sysselsättning.

Hälsofrämjande miljö

Förutsättningar för detta skapas genom:

 • Att väga in fysiska, psykiska, sociala aspekter samt trygghetsaspekter i alla
  planeringsprocesser.
 • Social gemenskap i när - och bostadsområde som utgör stödjande nätverk.
  Varierat fritids - och kulturutbud.
 • Naturmiljöer och grönområden finns tillgängliga på nära håll.
 • Arbete för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Nationella folkhälsomål

Folkhälsa handlar ytterst om vilket samhälle vi vill leva i. Det finns ett nära samband mellan demokrati, delaktighet, jämlikhet och social trygghet å ena sidan och en bra folkhälsa å den andra.

Människors hälsa påverkas av en rad bestämningsfaktorer. En del är svårare att göra någonting åt, ex det biologiska arvet. Andra faktorer kan vi påverka genom kollektiva beslut, t ex bostadsplanering, trafikmiljö, utbudet av alkohol och tobak, arbetsmiljöer. Vissa bestämningsfaktorer kan hänföras till människors levnadsvanor som kost, motion, rökning samt användandet av droger.

Målet för folkhälsopolitiken är att människors hälsa ska ses som ett av de mest angelägna övergripande målen för hela samhällspolitiken. 

Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om den nationella folkhälsopolitiken.

Övergripande mål

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Åtta målområden för folkhälsoarbetet

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från åtta målområden där man finner de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan.

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.