Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Så jobbar kommunen för trygghet

Kommunen har en viktig roll i att bidra till den allmänna tryggheten i ett samhälle. Trygghet betyder olika saker för olika personer eftersom det är personliga upplevelser och känslor som påverkar. Kommunen gör stora insatser för att öka känslan av trygghet. Utöver allt som den kommunala organisationen kan göra så har kommunen viktiga samarbeten med polis och andra aktörer som bostadsbolag, föreningar och myndigheter.

Utvecklingen i samhället

Under de senaste åren har vi sett en negativ utveckling gällande grova våldsbrott som skjutningar och sprängningar över hela landet. En kriminalitet som sprider sig både nationellt och internationellt.

Det har samtidigt blivit lugnare i vår kommun när det gäller andra typer av våld och brottslighet som inbrott, misshandel och skadegörelse. Polisnärvaron har ökat och fler medborgare är mer aktiva och kommer med bra tips, polisen har fått möjlighet till kamera- och drönarövervakning på vissa områden och allt fler åker fast för narkotikabrott. Kommunen har dagligen kontakt med polisen och inte bara vid större händelser. Kommunen tar även fram en lägesbild varje vecka, för att kunna göra en bedömning på om extra insatser behöver sättas in någonstans.

Unga - en viktig grupp

När det gäller att jobba förebyggande så går det att göra störst skillnad i arbetet med barn och unga. De unga har genom alla tider riskerat hamna i fel kompisgäng, börja med alkohol och droger eller spel med pengar. Dessa risker finns även idag även om det ser lite annorlunda ut och det för några kan leda så långt som till gängkriminalitet.

Ungdomars alkoholvanor har förändrats, de dricker inte lika mycket och de är äldre när de provar alkohol första gången. Inställningen till droger har blivit mer tolerant. Droger är mer socialt accepterat och många vet var de kan få tag i droger även om de inte använder det själva. Användandet av partydroger ökar mest i gruppen 19 - 30 år.

Spira – en unik satsning

Det handlar om att nå de unga redan när de är barn och i kommunen görs en långsiktig stor satsning, Spira. Den bygger på ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande och främjande arbetet. Trygghet, tillhörighet och framtidstro ska vara grunden för alla barn och unga i kommunen.

I Spira samlas aktörer från föreningsliv, förskola, skola, socialtjänst, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv. Alla aktörer utbildas i ett gemensamt förhållningsätt, den sociala utvecklingsstrategin. Den bygger på ett “recept” som går ut på att stärka känslan av tillhörighet. Det kan vara i bandylaget, inom familjen, skolklassen eller andra sammanhang som barn och unga hittar sin tillhörighet. Omkring 500 vuxna i Sandviken har utbildats. I Spirasatsningen finns också förebyggande program som vänder sig till elever i skolan och till föräldrar.

Läs mer om Spira

Socialtjänstens viktiga roll

Kommunens grundläggande samhällsuppdrag är att se till att alla barn har tillgång till rätt förutsättningar för att klara av och slutföra skolan. Vi har också ansvar för en fungerande socialtjänst. Socialtjänsten arbetar för att barn och unga får växa upp under trygga förhållanden. I det förebyggande arbetet ger de stöd till barn, unga och föräldrar. Det görs unika satsningar som Drogfri Skola, Lyktan, Fältverksamhet och MiniMaria.

Kultur- och fritidsaktiviteter

En annan viktig förebyggande del är att erbjuda ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det är många som upptäcker nya intressen och får en tillhörighet och självkänsla genom att delta i olika sammanhang som teater, sång och idrott.

Trygghetsbilen

Sedan våren 2018 patrullerar en så kallad trygghetsbil bemannad med väktare, i kommunen. Ett sätt att komma till rätta med de oroligheter som var då i Sandvikens centrum. Arbetssättet är att bygga förtroende och tillit hos ungdomar för att på så sätt bli sedda som trygga vuxna. Satsningen har varit framgångsrik och oroligheterna har minskat. Väktarna är på plats där ungdomarna är. De har tid att prata om saker som oroar de unga, och även inge framtidstro. Trygghetsbilen rör sig idag i hela kommunen.

Framtid

Kommunen har en viktig roll i att jobba för ökad känsla av trygghet. Det kommer alltid finnas mer att göra, men vi som bor i Sandvikens kommun kan vara stolta över allt som redan görs. Att skapa känslan av trygghet i ett samhälle är inget som en ensam aktör kan göra, utan det är vi som bor i kommunen tillsammans med polis och andra aktörer som bostadsbolag, föreningar och myndigheter som kan göra skillnad. Det krävs gemensamma krafter.

Det är vår gemensamma omtanke som skapar framtiden!

Nedan följer en överblick av trygghetsskapande initiativ som kommunen ansvarar för.

Listan är i alfabetisk ordning.

ABC - för att stärka föräldraskap

Spiras forskningsbaserade program för att stärka föräldraskapet. Vänder sig till föräldrar med barn upp till 12 år. Sandvikens familjecentral har utbildats via Spira.

Familjestöd - Sandvikens familjecentral

Aktiviteter i bostadsområden samt ute i föreningarnas verksamheter

Sandvikenhus erbjuder aktiviteter i direkt anslutning till bostadsområdena samt ute i föreningarnas verksamheter. Prova-på-aktiviteter, friplatser på aktiviteter samt lägerverksamhet. För att öka gemenskapen samt ge barn och unga möjligheten att prova på olika aktiviteter oavsett socioekonomiska förutsättningar.

Drogfri skola

En satsning för att tidigt kunna ge stöd till ungdomar som riskerar att hamna i drogproblematik och kriminalitet. Ett samarbete mellan socialtjänst och skolan.

Drömprojektet

En särskild verksamhet där unga i åldern 13 - 24 år kan genomföra mindre projekt eller arrangemang. Syftet är att stötta ungdomar som vill skapa evenemang för andra unga i kommunen med både ekonomiska resurser och stöd från ungdomscoacher. Detta är en del av Ung Fritid.

Drömprojektet

En kommun fri från våld

Ett arbetssätt som involverar hela den kommunala verksamheten. En kommun fri från våld är utgår från forskning som syftar till att bygga upp ett långsiktigt arbete mot all typ av våld. Arbetsgruppen utgår från en handbok som bygger på folkhälsomodeller från WHO:s utvecklingsarbete av våldsprevention.

En kommun fri från våld

Familjedagar i bostadsområden

Sandvikenhus genomför varje år familjedagar för hyresgästerna i bostadsområdena Björksätra, Norrsätra och Nya Bruket. Olika aktörer som Gästrike Återvinnare, Rapatac, ABF, IOGT och ett antal idrottsföreningar håller i olika aktiviteter för barn och vuxna. Det bjuds på korv och underhållning.

Fritidsbanken

Samlar in och lånar ut sport- och fritidsartiklar gratis. Syftet är att fler ska få möjlighet att vara med och prova på olika aktiviteter utan att köpa utrustning.

Fritidsbanken fungerar som ett vanligt bibliotek där du registrerar dig och får ett lånekort.

Fritidsbanken

Fritisbanken - föreningsmatchning

Via Fritidsbanken finns information om kommunens föreningar och hjälp med att hitta det man är intresserad av genom tjänsten föreningsmatchning.

Fritidsbanken

Frukost till högstadieelever

På alla högstadier i kommunen serveras gratis frukost varje skoldag. Detta för att ge bättre förutsättningar för inlärning, ökad studiero och lägga grunden till en hälsosammare livsstil. Det handlar även om att utjämna skillnader i matvanor och hälsa mellan barn från olika ekonomiska och sociala förhållanden.

Främja Goda Val

Spiras program för att skapa ett bättre samspel inom familjen som bygger på en forskningsbaserad modell. Minskar risken för våld, ungdomsbrottslighet, psykisk ohälsa, alkohol- och droganvändning.

Främja Goda Val

Föreningsstöd

Kommunen ger stöd till över 50 föreningar inom kultur och idéburen sektor via kontantstöd, varav flera även med lokalstöd och flertalet med såväl evenemangsstöd som kultursponsring för att skapa mötesplatser och aktiviteter som främjar den sociala hållbarheten runt om i olika kommundelar. I samarbete med de studieförbund och föreningar som har koppling till kommunens muséer aktiveras även de som främjande och förebyggande mötesplatser i kommunen.

Föreningsstöd

Föräldraskap i Sverige

Samhällsorienterande föräldraträffar för nyinflyttade i Sverige som arrangeras av Sandvikens familjestöd och fältverksamheten.

Familjestöd - Sandvikens familjecenter

HöjaSpelet

Ett skolprogram som tagit fram med utgångspunkt i forskning. Syftet är att skapa ökad trygghet och studiero i klassrummen. Påverkar tidig debut av problembeteenden som; alkohol, narkotika, tobak, bära pistol och använda våld vid låg ålder. Stärker individuell moral, kamrater som bekräftar positiva beteende, bekräftelse för positiva aktiviteter i skolan, skapar framtidstro och tillfälle att få delta och bidra prosocialt i skolan. Utförare är kunskapsförvaltningen, utbildare är personer från Spira.

Höjaspelet - Spira

Kultur för barn och unga

Lovaktiviteter, öppen verksamhet på Trampolin, Torsdagsmix på biblioteket i Björksätra, större programaktiviteter (ex. Barnens litteraturvecka och poesivecka t.ex.), öppen verksamhet utomhus under sommarlovet, kursverksamhet för barn och unga samt låta ungdomar arbeta som kulturvärdar vid olika evenemang.

Kultur för familjer

Det ordnas familjelördagar på Kulturcentrum, sommarscen i Jansasparken i Sandviken för barnfamiljer, Kulturnatten, Småbansrytmik, aktiviteter som Konstloppis och konstvisningar i Konsthallen.

Kulturlöftet

Erbjuda en till två kulturupplevelser och eget skapande för alla barn i förskola och grundskola varje år (från 4 år till åk 9). Här ingår teaterbesök, bio, träffa författare, bokskola, litteraturprojekt och mycket annat.

Kulturlöftet

Lyktan

Stödgruppsverksamhet till barn och ungdomar som lever med vuxna som dricker för mycket, med vuxna med psykisk ohälsa eller som har separerade föräldrar. Drivs via Sandvikens familjecenter.

Lyktan - Stödgrupper för barn och ungdomar

Lyktan Prova På

Besök i klasser med information och prova-på-aktiviteter inom Lyktans verksamheter med syfte att stärka barn och unga och informera om hur man kan få hjälp när livet är svårt. Drivs via Sandvikens familjecenter.

Lyktan - Stödgrupper för barn och ungdomar

Machofabriken

Här får unga i årskurs 7 - 9 kunskap och tillfälle att prata om normer, värderingar och våldsprevention. Drivs via Fältverksamheten.

Fältverksamhet för barn och unga

Mini-Maria

MiniMaria finns till för unga och unga vuxna upp till 25 år som behöver stöd eller hjälp när det gäller alkohol, narkotika eller spel om pengar. Mottagningen finns i Sandviken och även närstående är välkomna. Drivs som ett samverkansprojekt mellan Sandvikens kommun och Region Gävleborg.

Mini-Maria - för unga

Mentorskap

Fältverksamheten utbildar mentorer åt föreningar så att de kan arbeta aktivt för att öka ungdomens delaktighet i samhället, berika ungdomen med ett positivt nätverk samt arbeta för att motverka ett liv i utanförskap.

Fältverksamhet för barn och unga

Nätverksmöten

Fältverksamheten genomför möten med barn eller ungdoms nätverk vid oro för en enskild individ.

Fältverksamhet för barn och unga

Nödstopp

Fältverksamheten genomför orossamtal med föräldrar och professionella om en grupp barn eller unga.

Fältverksamhet för barn och unga

Orossamtal

Fältverksamheten genomför samtal med föräldrar om det finns oro runt ett barn/ungdom. Syftet med samtalet är att i ett tidigt skede engagera föräldrar om det som oroar för att förhindra att problemen förvärras.

Fältverksamhet för barn och unga

Riktade föräldraskapsinsatser

Sandvikens familjecenter erbjuder föräldrastöd till föräldrar, kan vara utrikesfödda, ensamstående föräldrar, föräldrar till barn med NPF-diagnoser.

Sandvikens familjecenter

Samverkan för ökad skolnärvaro

En samverkanssatsning mellan socialtjänsten, skolan och regionens Barn- och familjehälsa som pågår under 2022 - 2024. Målet är att förbättra samverkan mellan parterna och därmed stärka stödet till de barn/elever som har en problematisk skolfrånvaro så att barnets/elevens skolnärvaro ökar.

Socialtjänstfunktion i skolan

Socialtjänsten kommer ha föräldrarådgivare som ska jobba på skolor och förskolor i kommunen. Föräldrarådgivarna ska erbjuda ett tidigt, samordnat och lättillgängligt stöd till barn och deras vårdnadshavare/föräldrar. Det handlar både om att upptäcka behov och ge stöd i tidig ålder och i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Stödet utgår från förskolan/skolan och har ett tydligt fokus på att skapa relationer, bygga broar, sänka trösklar och stärka tilliten. Införs from hösten 2024.

Tjejkraft

Här erbjuds ett tryggt forum för tjejer där de kan få en frizon, vara sig själva och träffa nya kompisar. Drivs som en del av Ung Fritid.

Tjejkraft - Ung fritid

Trygghetsbilen

Sedan våren 2018 patrullerar en så kallad trygghetsbil bemannad med väktare, i kommunen. Ett sätt att komma till rätta med de oroligheter som var då i Sandvikens centrum. Arbetssättet är att bygga förtroende och tillit hos ungdomar för att på så sätt bli sedda som trygga vuxna. Satsningen har varit framgångsrik och oroligheterna har minskat. Väktarna är på plats där ungdomarna är. De har tid att prata om saker som oroar de unga, och även inge framtidstro. Trygghetsbilen rör sig idag i hela kommunen.

Trygghetscirkeln

Sandvikens familjecentral erbjuder föräldrar med barn från 4 månader till 6 år, stöd kring barns utveckling av trygg anknytning till sin förälder.

Familjestöd - Sandvikens familjecentral

Ung Fritid

Öppna mötesplatser för unga i Björksätra och i Storvik. Via föreningsdrift så bedrivs öppen ungdomsverksamhet även i Järbo, Österfärnebo, Gästrike-Hammarby, Vallhov (särskilt för personer med funktionsnedsättningar) samt på Rapatac. Syfte att skapa aktivitet och samhörighet för barn och unga i kommunen.

Ung Fritid

Ung HBTQI+

Öppen mötesplats där unga HBTQI+ personer i åldern 13 - 24 år kan få vara sig själv och träffa andra som har samma funderingar. Drivs som en del av Ung Fritid.

Ung HBTQI+

Utbildning och stöd

Fältverksamheten håller i utbildning, handledning och stöd till vuxna som möter barn och unga i hur man ska agera och när ska t.ex. orosanmälan göras.

Fältverksamhet för barn och unga

Öppen förskola och familjestöd i bostadsområden

Öppen förskola med socionom på plats på Nya Bruket och i Kungsgården. Syftet är att komma närmare medborgarna och erbjuda stöd. Drivs av Sandvikens familjecentral.

Öppna förskolan