Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Tre ungdomar som hoppar upp i luften framför Göransson arena. Himlen är klarblå och solen kikar fram bakom arenataket.

Fältverksamhet för barn och unga

I januari 2019 tog kommunstyrelsen beslut om att investera i barn och unga genom att starta upp en fältverksamhet med 4 fältsamordnare. Den 1 augusti 2019 startade verksamheten.

Fältverksamheten i Sandvikens kommun arbetar förebyggande och samordnande. Verksamhetens syfte är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn och ungdomar att utvecklas i positiv riktning, men även att de som behöver extra stöd ska få rätt hjälp i ett tidigare skede. Uppdraget handlar till stor del om att utveckla och effektivisera samverkan mellan aktörer.

Fältsamordnarna arbetar med kvalificerat socialt arbete på fältet, med arbetsmetoder som skiljer sig från den traditionella formen av fältverksamhet.

Förutom att finnas tillgängliga för kommunens unga, lägger verksamheten mycket fokus på ökad samverkan och mobilisering av befintliga resurser i barn och ungas nätverk och i samhället.

Exempel på insatser för barn- och unga

Fältverksamheten kan erbjuda bland annat följande insatser till barn- och unga i Sandvikens kommun;

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial i praktiskt arbete för jämställdhet. Machofabriken vänder sig till ungdomar oavsett kön. Metoden syftar till att motverka våld och kränkningar mellan ungdomar. Machofabriken består av fyra huvudteman som har olika filmklipp och övningar kopplade till sig. Metoden syftar till att genom samtal med unga om de teman som ingår i metoden skapa förutsättningar för unga att leva friare liv och minska förekomsten av våld, kränkningar och trakasserier.

Nödstopp

I ett Nödstopp samlas flera professionella som känner oro kring en grupp barn/ungdomar, t ex skola, fritid, polis och socialtjänst. Vid ett Nödstopp ges tillfälle för vårdnadshavare att få information om oron och möta andra föräldrar i samma situation, i syfte att kunna knyta kontakter och börja att samarbeta med barnen/ungdomarna. De professionella bidrar med att identifiera och kartlägga oron kring barnen/ungdomarna. Fältverksamheten ansvar för utformningen av mötet, sammankallar till mötet och är mötesledare.

Nätverksmöten

Ett nätverksmöte är familjens möte utifrån den problembild som familjen ser. Vid ett nätverksmöte samlas professionellt och privat nätverk för att tillsammans hitta gemensamma lösningar vid problem. Det finns ett etablerat nätverkslag i Sandviken som agerar mötesledare vid dessa möten för att stödja förändringsprocessen.

Orossamtal

Fältverksamheten genomför orossamtal med föräldrar om det finns oro runt ett barn/ungdom. Syftet med samtalet är att i ett tidigt skede engagera föräldrar om det som oroar för att förhindra att problemen förvärras.

Kontakta fältverksamheten

Telefon: Medborgarservice 026-240000

E-post: faltverksamheten@sandviken.se