Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet är av god kvalitet.

Kommunalt vatten

Vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt vid vattenverken. Driften sköts av Sandviken Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Sandvikens kommun och Gästrike Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Hofors kommun och Ockelbo kommun. Sandviken Energi respektive Gästrike Vatten ansvarar för dricksvatten fram till tomtgränsen, därefter är det fastighetsägarens ansvar.

Frågor om det kommunala vattnet

Om du har frågor om det kommunala dricksvattnet ska du höra av dig direkt till Sandviken Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om frågorna gäller Sandvikens kommun eller Gästrike Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om det gäller frågor inom Hofors kommun och Ockelbo kommun. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning är kontrollmyndighet för dricksvattenproducenter inom Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun och ansvarar för tillsynen av vattenverken.

Mindre dricksvattenanläggningar

Dricksvattenanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2022:12) ska anmälas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Detta gäller anläggningar som:

  • i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer fler än 50 personer (t. ex. samfälligheter).
  • tillhandahåller dricksvatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet. Detta gäller oberoende av mängd producerat dricksvatten eller antal försörjda personer. Exempel på verksamheter är restaurang, café, skola, förskola, idrottsanläggning, camping eller hotell.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför regelbundna kontroller av registrerade dricksvattenanläggningar i syfte att säkerställa att livsmedelslagstiftningen följs. Dricksvattenproducenten ska även regelbundet provta sitt vatten för att säkerställa att dricksvattnet är av bra kvalitet och inte överskrider de gränsvärden som fastställts i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2022:12). Hur ofta vattnet ska provtas beror på mängden dricksvatten som produceras.

Är du osäker på om du omfattas av krav på registrering, kontakta en livsmedelsinspektör via Medborgarservice på 026-24 00 00. Om du startar eller tar över en registreringspliktig verksamhet utan att först anmäla riskerar du att få en sanktionsavgift (ordförklaring - Livsmedelsverket). Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information om Regler om dricksvatten - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats..

Enskilt vatten

Fastighetsägare som har egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i gott skick. Planerar du att köpa hus med enskild brunn och/eller avlopp kan du läsa mer i broschyren om att köpa hus med enskilt vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vattenprovtagning utförs av ackrediterade laboratorier. Ta kontakt med dessa om du vill skicka vatten på analys. Provsvaren ska du i första hand diskutera med laboratoriet, men ansvarig miljöinspektör kan också svara på frågor.

Dricksvatten bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Tjänligt innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och andra ändamål i hushållet. Tjänligt med anmärkning innebär att vattenkvaliteten inte är helt tillfredsställande men behöver inte nödvändigtvis medföra några hälsorisker men kan göra det för känsliga personer. Otjänligt innebär att vattnet inte bör användas till dricksvatten då det är risk för människors hälsa.

Anmärkningar på dricksvattnet kan vara av hygienisk, teknisk eller estetisk karaktär vilket står i analyssvaret. Hygieniska problem i dricksvattnet kan medföra direkta hälsoproblem och kan förorsakas av mikroorganismer, nitrit, nitrat, fluorid, radon etc. Ett sådant vatten måste åtgärdas.

Tekniska problem i dricksvattnet kan påverka ledningsmaterial och installationer negativt och kan förorsakas av surt vatten, höga kopparhalter, höga halter järn och mangan etc. Estetiska problem i dricksvattnet medför oftast dålig smak och lukt eller grumligt, färgat vatten och kan förorsakas av höga halter jordpartiklar, svavelväte, järn etc.

Dålig vattenkvalitet kan åtgärdas i vissa fall genom ökad/minskad vattenförbrukning, förbättringar av brunnens konstruktion eller genom att installera filterutrustning.

Har din enskilda brunn påverkats av kraftig nederbörd?

Om du som har egen dricksvattenförsörjning upptäcker någon förändring i hur ditt vatten ser ut, luktar och smakar efter ett intensivt regn eller om din brunn ligger i ett översvämmat område kan din brunn ha påverkats av regnet.

Om din brunn ligger i ett område som översvämmats bör du koka vattnet. Du bör även fortsätta att koka vattnet ett par dagar efter att översvämningen är över. Tänk då på att koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.

Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas. Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet. Om vattnet har främmade lukt eller smak eller är tydligt färgat bör du undvika att dricka vattnet även om det kokats.

Vid översvämning kan ämnen frigöras från mark och omgivning som kan påverka dricksvattnet i brunnar. Du som har egen brunn ansvarar själv för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter översvämning.

Efter att vattennivån i brunnen har återgått till det normala bör du skicka in vattenprov för analys*. Kontakta ett ackrediterat laboratorium direkt för att få mer information. Du bör även undersöka din brunn för att se om det har blivit några skador på den.

* Livsmedelsverkets har listat de parametrar som bör analyseras. Dessa finns uppräknade i bilaga 1 i ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning”, se länken nedan. I dessa råd finns även information om olika mikroorganismer och kemiska ämnen som kan finnas i dricksvatten.

Mer information

Livsmedelsverkets hemsida om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egen brunn eller annan liten privat dricksvattenanläggning (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tolka resultatet av din dricksvattenanalys (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.