Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vatten- och avloppsplan

Sandvikens kommun har ansvaret att alla invånare har tillgång till dricksvatten och avloppshantering. Kommunens vatten- och avloppsplanering är avgörande för att klara både dagens och framtidens krav och utmaningar.

6 § Vattentjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ställer krav på kommuner att ta ansvar för att invånare har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och att avloppsvatten omhändertas på ett miljömässigt sätt.

Ny VA-plan togs fram 2019

Under 2019 har vi på Sandvikens kommun tagit fram en ny vatten- och avloppsplan (VA-plan) för hela kommunen. VA-planen pekar ut vilka områden som uppfyller villkoret i större sammanhang enligt 6 § Vattentjänstlagen.

VA-planen visar vilka områden har behov av allmänt vatten och avlopp på kort och långt sikt, vilka områden som behöver ytterligare utredning, och vilka områden som kommer vara under bevakning längre fram i tiden.

Vi har listat vanliga frågor och svar om VA-processen i en FAQ.

Läs mer på VA-planen. Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Förklaring till kartan

Kort sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2020-2023

Medellång sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2024-2027

Lång sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2028-2033

Bevakningsområden - Inget behov för kommunalt VA i dagsläget

Utredningsområde - I denna grupp ingår områden där det eventuellt föreligger behov av kommunalt VA.Ytterligare utredningar behövs för att klargöra behovet.

Processen för VA-utbyggnad

VA-planen är en strategisk och långsiktig vägledning för den framtida VA-försörjningen i kommunen. Innan utbyggnad av allmänt vatten och avlopp kan ske inom pekade områden i VA-planen, måste noggrannare utredningar göras.

Nedan visas ungefärlig process för ett nytt utbyggnadsområde.

Förstudier

  • VGS genomför behovsutredningar för respektive område för att bedöma miljö- och hälsoskäl för utbyggande samt vilka fastigheter som har behovet av allmänt VA.
  • Sandviken Energi projekterar och utreder tekniska förutsättningar samt planerar för aktuellt utbyggnadsområde.
  • Sandviken Energi utreder finansiering för utbyggande.
  • Kommunfullmäktige beslutar sedan verksamhetsområden och vilka fastigheter som måste ansluta sig till allmänt VA.

Utbyggnad

  • Byggskede
  • Upprättande av förbindelsepunkt
  • Kapacitet av VA-anläggningen säkerställs

VA-anslutning

  • Anmälan om anslutning
  • Fakturering av anläggningsavgift
  • Vatten och avlopp ansluts

Behovsutredningar har utförts inom nedanstående områden

Norrbro

Norrbro är ett prioriterat område i Sandvikens VA-plan och därför har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utrett behovet av allmänt vatten och avlopp i området. Behovsutredningen visar vilka fastigheter i området som har ett behov av att ansluta sig till allmänt VA.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har vid ett flertal tillfällen bjudit in berörda fastighetsägare i Norrbro till informationsmöten för att informera om utförd behovsutredning och den planerade processen framåt.

Vad händer nu?

I februari 2024 fattade kommunfullmäktige beslut om det ska bildas ett verksamhetsområde för spill- och dricksvatten i Norrbro.

Den 13 mars skickades en överklagan på beslutet in till Förvaltningsrätten.

Sandviken Energis uppdrag att bygga ut allmänt VA i området har pausats i väntan på Förvaltningsrättens bedömning.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till VGS via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller skicka ett mail till medborgarservice@sandviken.se.

Åshuvudet

Åshuvudet är ett prioriterat område i Sandvikens VA-plan och därför har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utrett behovet av allmänt vatten och avlopp i området. Behovsutredningen visar vilka fastigheter i området som har ett behov av att ansluta sig till allmänt VA.

Vad händer nu?

På Kommunfullmäktige den 11 december togs beslut om att utöka verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för nio fastigheter belägna på Åshuvudet.

Sandviken Energi ansvarar över utbyggnadsprocessen och är därefter ansvariga över att leverera spill- och dricksvatten till området. Utbyggnad kommer att ske under 2024.

Högbo, Västanåsen

Vattentjänstlagen ställer krav på Sandvikens kommun att ordna vattenförsörjning och avlopp i områden med samlad bebyggelse när det finns behov utifrån människors hälsa eller miljö.

Under 2022-2023 har en behovsutredning över områdena utförts. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har kommit fram till att det finns ett behov av dricksvatten och spillvatten i det utredda området.

Vad händer nu?

Behovsutredningen är nu klar och VA-huvudmannen Sandviken Energi påbörjar en vägvalsutredning för hur området ska förses med en allmän VA-lösning samt kostnader. När alla utredningar är klara föreslås Kommunfullmäktige fatta beslut om verksamhetsområde. Först när beslut är fattat kan en projektering och utbyggnad ske.

I dagsläget är det planerat att beslut om verksamhetsområde ska fattas 2025 och utbyggnad påbörjas 2027.

Vägvalsutredningen ska vara klar preliminärt hösten 2024. Därefter kommer Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och Sandviken Energi bjuda in till fysiska möten för att diskutera behovsutredning samt projektering.

Under projekteringen tar Sandviken Energi kontakt med samtliga berörda som är fastighetsägare för att undersöka förutsättningarna för hur aktuell anslutning ska kunna genomföras på bästa sätt.

Kontakt och frågor

Om du har frågor om behovsutredningen och varför just din fastighet omfattas är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller e-post till vgs@sandviken.se 

Om du har frågor om kostnader, anslutning och projektering är du välkommen att kontakta Sandviken Energis kundservice på telefon 026-24 16 00 eller e-post info@sandvikenenergi.se 

Rökebo, Lillsjön, Gläntan och Skönvik

Vattentjänstlagen ställer krav på Sandvikens kommun att ordna vattenförsörjning och avlopp i områden med samlad bebyggelse när det finns behov utifrån människors hälsa eller miljö.

Under 2022-2023 har en behovsutredning över områdena utförts. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har kommit fram till att det finns ett behov av dricksvatten och spillvatten i det utredda området.

Vad händer nu?

Behovsutredningen är nu klar och VA-huvudmannen Sandviken Energi påbörjar en vägvalsutredning för hur området ska förses med en allmän VA-lösning samt kostnader. När alla utredningar är klara föreslås Kommunfullmäktige fatta beslut om verksamhetsområde. Först när beslut är fattat kan en projektering och utbyggnad ske. I dagsläget är det planerat att beslut om verksamhetsområde ska fattas 2025 och utbyggnad påbörjas 2027.

Vägvalsutredningen ska vara klar preliminärt sommaren 2024. Därefter kommer Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och Sandviken Energi bjuda in till fysiska möten för att diskutera behovsutredning samt projektering. Under projekteringen kommer Sandviken Energi ta kontakt med samtliga berörda som fastighetsägare för att undersöka förutsättningarna för hur aktuell anslutning ska kunna genomföras på bästa sätt

Kontakt och frågor

Om du har frågor om behovsutredningen och varför just din fastighet omfattas är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller e-post till vgs@sandviken.se 

Om du har frågor om kostnader, anslutning och projektering är du välkommen att kontakta Sandviken Energis kundservice på telefon 026-24 16 00 eller e-post info@sandvikenenergi.se