Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Frågor och svar om VA-planen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om utbyggnaden av vatten och avlopp i Sandvikens kommun.

Varför börjar ni bygga ut VA i kommunen?

Lagen §6 om allmänna vattentjänster (Vattentjänstlagen) ställer krav på landets kommuner att ordna med allmän VA om det behövs för skydd av miljön eller människors hälsa:

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

  1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning."

För att kommunen ska vara skyldig att ordna med allmän VA krävs att det förekommer ett större sammanhang samt att det behövs av miljö- och/eller hälsoskäl.

Bedömningar har gjorts utefter fasta kriterier och resultatet visar att det finns ett flertal områden inom Sandvikens kommun med behov av allmänna vattentjänster för att åstadkomma en långsiktigt hållbar lösning som inte riskerar människors hälsa eller miljön.

Om förutsättningarna för behov av allmän vatten- och avlopp uppfylls, är kommunen skyldig att ordna med VA-försörjningen genom att upprätta ett kommunalt verksamhetsområde.

Kommunen kan alltså inte välja bort det för att kommunen och eller de boende, av någon anledning, inte anser att det är lämpligt med allmän VA.

Vilka faktorer styr VA-planeringen?

VA-försörjningen inom en kommun styrs av ett antal olika faktorer:

Hur förbättrar VA utbyggande miljön och människors hälsa?

Egna brunnar kan bli förorenade av smittoämnen från egna eller andras enskilda avloppsanläggningar. Även större grundvattentäkter och naturen kan bli förorenade.

Föroreningar bidrar till övergödning och syrebrist i de vatten som avloppen släpps ut. Bakterier, virus och parasiter som finns i avlopp och spillvatten kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur.

I avloppsvattnet finns också metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen som ackumuleras i bottensedimenten. Detta kan ge negativa effekter på de växter och djur som lever i vattnet eller i sedimenten.

Genom att koppla sig till det kommunala VA-nätverket försvinner många enskilda VA-anläggningar och hälsoriskerna minskar.

Hur kommer VA-plan ta hänsyn till klimatanpassning?

Arbetet med att lindra de effekter som uppstår av ett förändrat klimat kallas klimatanpassning. Genom en långsiktig planering ges beredskap för åtgärder som krävs för att anpassa samhället till klimatförändringar.

Klimatet kommer sannolikt att förändras genom varmare vintrar och ökad nederbörd under större delar av året. Kraftig nederbörd kommer att öka i form av skyfall eller av flera regn i följd. Sommaren antas bli varmare vilket medför en längre vegetationsperiod samt risk för längre sammanhängande värmeböljor.

Konsekvenser antas bli fler översvämningar vilket kommer att ställa större krav på dagvattenhantering samt anpassning av markanvändning och planläggning. Översvämningar och högre nederbörd kan även påverka vattenkvalitén för enskilda dricksvattenbrunnar men även det allmänna dricksvattnet.

Perioder med torka medför att brist på grundvatten kan uppstå. Speciellt enskilda dricksvattentäkter är utsatta men även det allmänna dricksvattnet kan bli sårbart med en minskad grundvattenbildning till de stora grundvattenmagasinen. Även ett varmare klimat medför att dricksvattnet i en ytvattentäkt som Öjarens vattentäkt får en högre temperatur vilket i sin tur försämrar vattenkvalitén i form av till exempel brunifiering.

Sandvikens kommun har i dagsläget otillräcklig kännedom om det finns områden med brist på grundvatten samt områden där tillgången på dricksvatten kan bli sämre.

Vem har ansvar för VA-försörjningen?

Ansvaret för VA-försörjningen är en fråga som berör flera av kommunens olika nämnder och bolag liksom fastighetsägare i kommunen.

VGS är gemensam nämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun. Nämnden ansvarar dels för planering och tillståndsgivning av bebyggelse och övrig markanvändning, och för tillsyn av miljöbalken och livsmedelslagen.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för kommunens VA-försörjning. Det innebär bland annat att fastställa VA-planen och besluta om VA-verksamhetsområden, VA-taxa kommunens översiktsplan med mera.

Kommunstyrelsen – Tekniska kontoret har ägaransvar och förvaltar kommunens mark och fastigheter. Tekniska kontoret leder och styr fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, parkskötsel och skogsförvaltning genom ägardirektiv till de kommunala bolagen. Ansvaret för kommunens mark- och exploateringsverksamhet gör att tekniska kontoret har en viktig roll i att säkerställa en hållbar dagvattenhantering.

Sandviken Energi Vatten AB är VA-huvudman och ansvarar för att VA-utbyggnad sker i ett område efter det att beslut har fattats om att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde för allmän VA-försörjning har ansvar för de anläggningar som krävs för att fastigheten ska kunna kopplas samman med den allmänna VA-anläggningen. Fastighetsägaren är också skyldig att erlägga avgift i enlighet med gällande VA-taxa. Ansvarsgränsen utgörs av den så kallade förbindelsepunkten som normalt är belägen omedelbart utanför fastighetsgränsen.

Mitt område finns med i VA-planen, vad händer nu?

Vad som händer beror på inom vilken gruppering som ditt område ligger.

Finns din fastighet inom ett utbyggnadsområde på kort, medellång eller lång sikt kommer noggrannare utredningar att ske kring vilka vattentjänster och fastigheter som ska ingå i verksamhetsområde samt utreda de tekniska förutsättningarna. Efter dessa utredningar kommer kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde för allmänt VA. Beroende på området komplexitet kan genomförandetiden variera från cirka 2 till 6 år. Tidsperioden för varje gruppering avser när utbyggnad planeras att påbörjas.

Finns ert område som ett utredningsområde kommer ytterligare utredningar att genomföras för att klargöra om det föreligger behov av allmän VA. När utredningarna är genomförda kommer området antingen att placeras in för utbyggnad eller som bevakningsområde.

För områden som benämns som bevakningsområde bedöms det i dagsläget inte föreligga något behov av allmän VA.

Vem fattar beslut om bildande av verksamhetsområde?

Genomförandeprocessen är ett kontinuerligt samarbete, där tjänstepersoner från alla parter deltar i projektarbetet och bidrar med kunskap och synpunkter vid såväl formella som informella samråd.

Tjänstepersoner från VGS bistår med grunddata angående miljö- och avloppssituationen. Nämnden för kommunala miljöfrågor konstaterar att ett område har VA-problem som inte kan lösas genom förbättring av de enskilda anläggningarna och behöver lösas i större sammanhang.

Nämndens beslut ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut om att upprätta verksamhetsområde. Utbyggnad till verksamhetsområdet verkställs av Sandviken Energi AB.

Vad innebär det att min fastighet ligger i verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp?

Inom verksamhetsområdet har Sandviken Energi och fastighetsägarna både rättigheter och skyldigheter:

  • Sandviken Energi har skyldighet att bygga ut och sköta om den allmänna VA-anläggningen och har rätt att ta ut avgifter från fastighetsägarna.
  • Fastighetsägarna har rätt att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och är skyldiga att betala avgifter.

Måste jag ansluta mig till allmänt VA?

Om din fastighet finns inom det kommunala verksamhetsområdet är kommunen skyldig att ordna så alla får tillgång till allmänt VA och alla fastigheter måste vara med och betala avgifter för det.

Hur har VA-utbyggnadsplanen gjorts? Vad bestämmer turordningen?

Det är behovet av allmänt vatten och avlopp som framförallt styr utbyggnadsordningen. Viss hänsyn har även tagits till möjlighet för anslutning till allmän VA. Behovet har bedömts efter en omfattande utredning. Se ”VA-plan, Bilaga 1: Metod för bedömning av behov och möjlighet”, för ytterligare information.

Hur får vi veta när det är dags för just vårt område att byggas ut?

Inför varje utbyggnad kommer ytterligare utredningar att genomföras och i samband med detta kommer fastighetsägare i respektive område att informeras. Målsättningen är att du som fastighetsägare ska få mer detaljerad information än vad som framgår av VA-planen ca 1,5-3 år innan utbyggnad påbörjas.