Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten behöver inte renas på samma sätt som spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Därför ska dagvattnet inte vara kopplat till spillvattenledningar.

Dagvatten som innehåller föroreningar bör inte släppas ut i naturen direkt. Det kan vara dagvatten från vägar med partikelrester från bildäck, olja, petroleumprodukter och tungmetaller. Det finns flera sätt att rena dagvatten på. Exempelvis kan det renas genom att det leds till dagvattendammar där föroreningarna sedimenterar, sjunker till botten av dammen, medan det renade vattnet leds vidare.

För att minska spridning av föroreningar till vattendrag, sjöar och hav bör dagvatten renas så nära föroreningskällan som möjligt.

En dagvattenanläggning kan även anläggas för att fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet. Detta för att exempelvis förhindra översvämningar vid hög nederbörd eller vid smältperioder.

För att inrätta en dagvattenanläggning krävs en anmälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Anmälningsplikten gäller dagvattenanläggningar som anläggs inom detaljplanerat område, omfattar fler än en fastighet, samt har andra syften utöver att föra vattnet vidare till det kommunala ledningsnätet. För en enskild fastighet krävs ingen anmälan om vattnet inte är väldigt förorenat. Hanteringen av dagvatten får inte skapa olägenhet för andra.

Ansvaret att hantera dagvatten ligger både på dig som verksamhetsutövare liksom på dig som fastighetsägare.

Det är den kommunala VA-huvudmannen som ansvarar för den kommunala dagvattenhanteringen och dagvattenledningarna inom de kommunala verksamhetsområdena. I Sandvikens kommun är det Sandviken Energi AB, och i Ockelbo och Hofors är det Gästrike Vatten AB som är VA-huvudmän. Kontakta VA-huvudmannen i din kommun för frågor som rör påkoppling av ditt dagvatten till det kommunala nätet.

Är du osäker på om din anläggning kräver anmälan är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.