Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten behöver inte renas på samma sätt som spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Därför ska dagvattnet inte vara kopplat till spillvattenledningar.

Dagvatten som innehåller föroreningar bör inte släppas ut i naturen direkt. Det kan vara dagvatten från vägar med partikelrester från bildäck, olja, petroleumprodukter och tungmetaller. Det finns flera sätt att rena dagvatten på. Exempelvis kan det renas genom att det leds till dagvattendammar där föroreningarna sedimenterar, sjunker till botten av dammen, medan det renade vattnet leds vidare.

För att minska spridning av föroreningar till vattendrag, sjöar och hav bör dagvatten renas så nära föroreningskällan som möjligt.

En dagvattenanläggning kan även anläggas för att fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet. Detta för att exempelvis förhindra översvämningar vid hög nederbörd eller vid smältperioder.

För att inrätta en dagvattenanläggning krävs en anmälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Anmälningsplikten gäller dagvattenanläggningar som anläggs inom detaljplanerat område, omfattar fler än en fastighet, samt har andra syften utöver att föra vattnet vidare till det kommunala ledningsnätet. För en enskild fastighet krävs ingen anmälan om vattnet inte är väldigt förorenat. Hanteringen av dagvatten får inte skapa olägenhet för andra.

Ansvaret att hantera dagvatten ligger både på dig som verksamhetsutövare liksom på dig som fastighetsägare.

Det är den kommunala VA-huvudmannen som ansvarar för den kommunala dagvattenhanteringen och dagvattenledningarna inom de kommunala verksamhetsområdena. I Sandvikens kommun är det Sandviken Energi AB, och i Ockelbo och Hofors är det Gästrike Vatten AB som är VA-huvudmän. Kontakta VA-huvudmannen i din kommun för frågor som rör påkoppling av ditt dagvatten till det kommunala nätet.

Är du osäker på om din anläggning kräver anmälan är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Se även: Ansvar för dagvatten i Sandvikens kommun

Bilda en gemensamhetsanläggning för dagvatten

Ibland kan det vara möjligt att bilda en gemensamhetsanläggning för att ta hand om dagvattnet. Det innebär att fastigheter tillsammans kan ha möjlighet att hantera dagvattenfrågor. För att få veta mera om detta kan ni kontakta lantmäteriet. Om fastigheten är belägen i Sandvikens kommun ska du kontakta det kommunala lantmäteriet i Sandviken och för fastigheter i Ockelbo och Hofors kontaktar du det statliga lantmäteriet.

Mer information om gemensamhetsanläggningar - lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tvister om dagvatten

Frågor om dagvatten kan ibland behöva lösas mellan parterna utan inblandning av myndigheter och myndighetsbeslut.

I första hand kan frågor lösas genom kontakter och överenskommelser mellan grannar och andra, till exempel frågor om rätt till ledning på annans mark, infiltrationspunkter eller vem som ska röja ett dike. Man kan även försöka lösa frågor på annat sätt till exempel genom gemenskapsföreningar, samfälligheter eller villaägarföreningar.

Om parterna inte kan lösa frågorna kan en civilrättslig process uppstå. Sådana tvister kan prövas av domstol eller andra tvistelösningsforum. För närmare information se domstolarnas hemsida www.domstol.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför sådana tvister är det bra om parterna kan tydliggöra tvistefrågan genom dokumentation, fotografier, vittnesmål eller annat som kan ligga till grund för lösning av tvisten.

Klagomål om dagvatten

De vanligaste tvisterna kring dagvatten handlar om vatten från någons tomt som rinner in till grannen och gör marken vattensjuk. Detta är i de flesta fall inget ärende för kommunen. Om parterna inte kan komma överens hanteras tvister av detta slag som en civilrättslig process.

Kommunen hanterar klagomål om dagvatten i följande fall:

  • Inom område där kommunen har ett fastställt verksamhetsområde för dagvatten.
  • Om dagvattnet avleds från en gata eller väg där kommunen är väghållare.
  • Om dagvattnet innehåller exempelvis större mängder näringsämnen eller något miljögift som orsakar skada i miljön. Exempel på sådan skada kan vara fiskdöd eller igenväxning av vattendrag.
  • Om dagvattnet kan ge hälsoproblem genom kontaminering av privata dricksvattenbrunnar med bakterier.
  • Om dagvattnet orsakar fuktskador i bostadshus som innebär olägenhet för människors hälsa, till exempel mögelangrepp.

Lämna in klagomål

Klagomål som berör dagvatten ska vara skriftliga.

Ett klagomål ska innehålla:

  • datum
  • den klagandes adress
  • beskrivning av problemet och dess effekter.

Skicka ditt klagomål till:
E-post: vgs@sandviken.se

eller

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 SANDVIKEN

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.