Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Enskilt avlopp

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan förorena egen eller grannarnas vattenbrunnar och bidra till övergödning och en sämre badvattenkvalitet.

När möjlighet till kommunal anslutning saknas måste avloppsfrågan lösas på ett godkänt sätt, antingen enskilt för det egna hushållet eller gemensamt med kringliggande fastigheter. Som fastighetsägare har du ansvar för att din avloppsanläggning når upp till dagens krav.

En avloppsanläggning består generellt av slamavskiljning (trekammarbrunn eller motsvarande) och en efterföljande rening, t.ex. infiltration eller markbädd. Det finns även andra lösningar, som t.ex. minireningsverk. För mer information om olika lösningar, se Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du tillstånd eller anmälan?

För att få inrätta en avloppsanläggning där WC är påkopplad krävs tillstånd. Detta gäller även om du ska koppla på WC på en befintlig avloppsanläggning.

I vissa områden krävs även tillstånd för att inrätta BDT-avlopp (bad, disk, tvätt). Kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för mer information. För anläggande av BDT-avlopp i övriga områden krävs anmälan.

Om du ska genomföra en ändring av befintlig avloppsanläggning kan detta kräva en anmälan. För enbart byte av en slamavskiljare mot en ny krävs inget tillstånd eller anmälan. Kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för rådfrågning.

Vad ska din ansökan/anmälan innehålla?

Handlingar som ska lämnas in för granskning är:

  • Ansökan om inrättande eller anmälan om ändring av avloppsanläggning
  • Skalenlig tomtkarta (kan beställas via e-tjänsten för beställning av kartinformation/kartutdrag Länk till annan webbplats.)
  • Tvärsnittsritning av avloppsanläggningen
  • Jordartsdiagram (vid planerad infiltration)
  • Vid anläggande av minireningsverk eller extra fosforrening ska en teknisk beskrivning samt drift- och skötselinstruktion bifogas.
  • Eventuellt servitut eller liknande avtal om avloppsanläggningen placeras på annans mark
  • Eventuell fullmakt om att entreprenör får företräda sökanden som ombud.

Normal respektive hög skyddsnivå vad avser rening på avloppsvattnet gäller inom olika områden. Vid normal skyddsnivå krävs att reningsgraden på fosfor är 70% och BOD7 90%. Vid hög skyddsnivå, t.ex. i närhet till vissa sjöar och vattendrag, krävs en högre reningsgrad (fosfor 90%, BOD7 90% och kväve 50%). Kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för mer information om vad som gäller i ditt område.

En entreprenörsrapport ska skickas in senast två veckor efter att arbetet med att inrätta avloppsanläggningen är klart.

Vad kostar det att göra en anmälan eller ansökan?

Västra Gästriklands samhälls­byggnadsnämnd tar ut en avgift för handläggning av ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanläggning.

För handläggning av ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till tas avgift om 7200 kr ut.

För handläggning av ansökan om inrättande av sluten tank som toalettavloppsvatten eller urin ska anslutas till tas avgift om 6000 kr ut.

För handläggning av ansökan/anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett tas en avgift om 6000 kr ut.

För handläggning av anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett och som är dimensionerad för låg vattenförbrukning och/eller inte kräver platsbesök tas en avgift om 3600 kr ut.

För handläggning i övriga fall tas en timavgift om 1200 kr/timme nedlagd handläggningstid ut.

Andra typer av tillstånd som behövs

När du installerar eller ändrar en avloppsanläggning så kan du även behöva göra en anmälan om tekniska åtgärder. Läs mer om Installation eller ändring av vatten eller avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slamtömning och slamkompostering

För att din enskilda avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Information om slamtömning samt ändring av slamtömningsintervall finns hos Gästrike återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du har möjlighet att kompostera slam från din slamavskiljare. Ansökan om att ta hand om det egna slammet görs till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Kontakta oss

Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.