Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Tillsyn av enskilda avlopp

Med enskild avloppsläggning menas anläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det är du som enskild fastighetsägare som ansvarar för att avloppsanläggningen fungerar.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för tillsynen av enskilda avlopp. Tillsynen har tidigare kallats inventering, men syftet är alltid att kontrollera den enskilda avloppsanläggningens funktion. Tillsynen sker återkommande.

Varför behöver dåliga avlopp åtgärdas?

En avloppsanläggning som inte har tillräckligt god reningsförmåga behöver åtgärdas. Dåligt renat avloppsvatten riskerar att förorena din egen och dina grannars dricksvattenbrunnar och kan orsaka övergödningsproblem som algblomning, igenväxta vattendrag och fiskdöd i närliggande vattendrag.

Mer om problem med dåliga avlopp

I vissa vattendrag kan det finnas känsliga arter, till exempel flodpärlmusslor och bäcköring, som riskerar att dö ut om vattendragen de lever i blir övergödda av orenat avloppsvatten. Finns det en badplats i närheten riskerar de badande att få i sig tarmbakterier och parasiter som orsakar maginfektioner.

Hur går tillsynen till?

Tillsynen startar med att du får ett informationsbrev från oss. Tillsammans med brevet finns en bedömningsmall där du själv kan göra en grov bedömning av ditt avlopp. Om du utifrån bedömningsmallen kan säga att ditt avlopp inte uppfyller lagkraven och du hör av dig till oss om det behöver vi inte genomföra något platsbesök utan kan underkänna ditt avlopp direkt utifrån dina uppgifter.

Om du anser att din anläggning har de tekniska förutsättningar som behövs för att det ska vara godkänt och/eller vi inte hör något från dig, åker vi ut på plats och genomför en inspektion. Vid tillsynsbesöket kontrolleras hur din avloppsanläggning fungerar genom att vi inspekterar den tekniska utformningen, exempelvis slamavskiljare, efterföljande brunnar och reningssteg, luftningsrör och eventuell utsläppspunkt.

Du kommer att få en tillsynsrapport efter besöket. Om vi eller du själv bedömer att din anläggning har bristfällig funktion som gör att orenat avloppsvatten släpps ut kommer du antingen att få ett föreläggande om att åtgärda mindre brister eller ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten till din avloppsanläggning.

Hur ska ett godkänt avlopp se ut?

Detta är exempel på godkända enskilda avlopp:

  • Slamavskiljare, det vill säga trekammarbrunn ansluten till en nyare fungerande infiltration eller markbädd.
  • Annan godkänd anläggning, t ex WC med extremt liten spolvattenmängd ansluten till sluten tank, minireningsverk och liknande.

Läs mer om hur du kan bedöma om din anläggning är godkänd på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till avloppsanläggningen räknas inte de rör inomhus som leder spillvattnet till den behandlande eller uppsamlande komponenten, detta gäller oavsett om avloppsanläggningen ligger inomhus eller utomhus. Torrtoaletter ingår inte i begreppet avloppsanläggning. Om du har en torrtoalett behöver du göra en anmälan. Mer information om torrtoaletter

Vad händer efter tillsynsbesöket?

Om avloppsanläggningens tekniska utformning och funktion bedöms vara god, får du en inspektionsrapport med bedömningen. Därefter dröjer det ett antal år innan nästa tillsyn. Om avloppsanläggningens tekniska utformning och funktion är undermålig kommer du antingen att få ett föreläggande om att göra mindre korrigeringar. Om anläggningen är i mycket dåligt skick kommer du få ett förbud mot att släppa ut orenat avloppsvatten. Utsläppsförbudet börjar vanligtvis gälla inom två år efter tillsynen. Du behöver ansöka om tillstånd för att få inrätta en ny avloppsanläggning.

För att välja en lämplig avloppslösning för din fastighet kan du ta hjälp av avloppsguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning anordnar Öppet Hus ett antal gånger per år i Hofors, Ockelbo och Sandviken, då du kan få träffa en avloppshandläggare personligen och diskutera ditt avlopp. Datum för öppet hus annonseras i tidningar och på de kommunala webbplatserna.

Vad kostar tillsynen?

Kommunen tar ut en avgift enligt fastställd taxa för att kunna genomföra tillsynen av avlopp.

Miljöbalken reglerar att tillsyn av enskilda avlopp ska finansieras av avgifter för nedlagd handläggningstid och att avgiften ska betalas av den som äger fastigheten. I handläggningen ingår att ta fram och sammanställa den information som finns i kommunens arkiv, information till fastighetsägare, inspektion, sammanställning av resultat, samt diarieföring och beslut. Själva inspektionsmomentet i tillsynen utgör alltså endast en mindre del av den totala handläggningstiden.

Vet du redan att ditt avlopp behöver åtgärdas?

Vet du på förhand att avloppet inte uppfyller gällande krav och har för avsikt att åtgärda det bör du se till att en ansökan om tillstånd lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen så snart som möjligt. Då behöver du bara betala avgiften för ansökan om tillstånd. Om ett tillsynsärende redan har startat kommer detta att löpa parallellt med tillståndsärendet och du kommer att få betala för den handläggning som sker i båda ärendena.

Tillsyn i kommunerna

Tillsyn av enskilda avlopp har bedrivits i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner innan miljöenheterna samlades under Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Hofors kommun

I Hofors kommun finns ca 1500 enskilda avloppsanläggningar med WC. Det pågår ett avloppsprojekt, Hoå-projektet, där krav har ställts på avlopp med ansluten WC som enbart har slamavskiljning utan efterföljande rening. Från och med 2018 har tillsyn även skett av avlopp med efterföljande rening, anlagda år 2000 eller tidigare. Projektet är i slutfasen och det återstår endast ett fåtal tillsynsbesök. 

Syftet med projektet är att fastighetsägare förbättrar bristfälliga avlopp med ansluten WC så att vattnet blir renare och igenväxning och algblomning minskar i sjöar och vattendrag. Målet är att sjöar och vattendrag blir attraktivare när projektet genomförts både för bad och fiske. Bland annat gynnas den skyddsvärda öringstammen i Hoåns biflöden av ett minskat näringsläckage. Dessutom minskar näringsbelastningen på Ottnaren, Ältebosjön, Storsjön och slutligen havet.

Ockelbo kommun

I Ockelbo kommun finns ca 1400 enskilda avloppsanläggningar med WC. Tillsynsprojektet "Rent Vatten" har genomförts. Syftet var att samtliga avlopp med WC anlagda före år 2000 skulle få tillsyn och vid behov åtgärdas. Tillsynen blev klar i december 2016 och åtgärdsfasen i projektet pågår fortfarande.

Sandvikens kommun

I Sandvikens kommun finns ca 3000 enskilda avloppsanläggningar. Ett stort tillsynsprojekt, Storsjöprojektet, utfördes under 90-talet i syfte att minska övergödningen av Storsjön.

Under våren 2018 återupptogs tillsynen av enskilda avlopp i Sandvikens kommun. Tillsynen omfattar enskilda avloppsanläggningar med WC som anlagts före 2008. Tillsyn har skett av enskilda avlopp med WC inom kommunens vattenskyddsområden och kommer att fortsätta i områden som påverkar sjöar och vattendrag. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.