Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Vattenskyddsområden

Varför finns det vattenskyddsområden?

 • Vattenskyddsområden finns för att skydda nuvarande och framtida vattenförsörjning.
 • Vattenskyddsområden finns i anslutning till en vattentäkt som oftast förser ett samhälle med dricksvatten.
 • Föroreningar som hamnar i grundvattnet inom området kan förorena dricksvattnet.
 • Det är svårt att ta bort föroreningar ur dricksvattnet. Därför är det viktigt att undvika att förorena. Av den anledningen är en del åtgärder förbjudna och andra åtgärder kräver tillstånd inom vattenskyddsområde

Var finns vattenskyddsområdena?

Sandviken har många samhällen med kommunal dricksvattentäkt inklusive vattenskyddsområde. Ockelbo har två och Hofors ett vattenskyddsområde för kommunalt dricksvatten.

Sandvikens kommun

Vattenskyddsområdena finns i anslutning till grundvattentäkterna i Järbo, Rökebo, Kungsgården, Åshammar, Österfärnebo, Årsunda och Jäderfors. Vattenskyddsområde finns även i anslutning till ytvattentäkten Öjaren. Reservvattentäkt med skyddsområde finns i Hagmuren, Åshammar. I Järbo, Åshammar, Österfärnebo och Jäderfors ligger stora delar av samhället inom vattenskyddsområdet. För samtliga vattenskyddsområden utom för Årsunda och Hagmuren har nya vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter fastställts runt årsskiftet 2015/2016. De äldre vattenskyddsområdena fastställdes 1986.

De nya vattenskyddsområdena är indelade i primär, sekundär och tertiär skyddszon.

Inom primär skyddszon är detta bland annat förbjudet:

 • Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter, undantag gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd
 • Fordonstvätt
 • All hantering av kemiska bekämpningsmedel
 • Lagring av naturgödsel från fler än 2 djurenheter utan tät gödselvårdsanläggning
 • Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning
 • Upplag av avfall, förorenade massor, vägsalt, asfalt och oljegrus samt snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon
 • Täktverksamhet undantaget husbehovstäkt
 • Nyanläggning för markuppvärmning, utvinning av energi ur mark, berg eller grundvatten
 • Nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord
 • Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen

VA-huvudmannen i Sandvikens kommun är Sandviken Energi AB.

Ockelbo kommun

En stor del av Ockelbo samhälle ligger inom vattenskyddsområde, delar av Lingbo berörs av kommunens andra vattenskyddsområde. I båda fallen handlar det om grundvattentäkter som skyddas. Förskrifterna beslutades 1985 respektive 1968.

VA-huvudmannen i Ockelbo kommun är Ockelbo Vatten AB (dotterbolag till Gästrike Vatten AB).

Hofors kommun

I Bagghyttan, söder om Bodås, finns ett skyddsområde för en grundvattentäkt. Föreskrifterna fastställdes 1992.
Centralortens vattentäkt, ytvattentäkten Hyn, saknar vattenskyddsområde.

VA-huvudmannen i Hofors kommun är Hofors Vatten AB (dotterbolag till Gästrike Vatten AB).

När krävs tillstånd?

Ett flertal verksamheter/åtgärder i vattenskyddsområde kan kräva tillstånd, t ex djurhållning av mer än 2 djurenheter, avverkning, yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen, schaktning med mera.

Om du ska vidta åtgärd, kontrollera med hjälp av länkarna längst ned om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Om så är fallet, kolla om åtgärden kräver tillstånd enligt föreskriften för ditt område, se nedan. Vet du inte i vilken zon fastigheten ligger - kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Den som ska vidta en åtgärd eller driva en verksamhet inom vattenskyddsområde har ett eget ansvar att känna till vilka regler som gäller och när tillstånd krävs.

Vid utsläpp

Vid utsläpp som riskerar förorena en kommunal vattentäkt — Ring 112! Kontakta även VA-huvudmannen och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Mer Information

I Gävleborgs läns författningssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan de allra flesta föreskrifter hittas, dock saknas kartor. I förteckningen över gällande författningar kan man söka efter den föreskrift man är ute efter, sedan finns föreskrifterna sorterade årsvis efter det år dom antogs.

Naturvårdsverket har utvecklat kartverktyget Skyddad natur Länk till annan webbplats.. Här kan du zooma in och kolla om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde. Endast områdenas yttre gränser, inte gränser mellan olika zoner eller skyddsområden syns på kartan. Vid frågor, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 026-24 00 00.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.