Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet är av god kvalitet.

Kommunalt vatten

Vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt vid vattenverken. Driften sköts av Sandviken Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Sandvikens kommun och Gästrike Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Hofors kommun och Ockelbo kommun. Sandviken Energi respektive Gästrike Vatten ansvarar för dricksvatten fram till tomtgränsen, därefter är det fastighetsägarens ansvar.

Frågor om det kommunala vattnet

Om du har frågor om det kommunala dricksvattnet ska du höra av dig direkt till Sandviken Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om frågorna gäller Sandvikens kommun eller Gästrike Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om det gäller frågor inom Hofors kommun och Ockelbo kommun. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning är kontrollmyndighet för dricksvattenproducenter inom Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun och ansvarar för tillsynen av vattenverken.

Mindre dricksvattenanläggningar

Dricksvattenanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska anmälas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Detta gäller anläggningar som:

  • i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer fler än 50 personer (t. ex. samfälligheter).
  • tillhandahåller dricksvatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet. Detta gäller oberoende av mängd producerat dricksvatten eller antal försörjda personer. Exempel på verksamheter är restaurang, café, skola, förskola, idrottsanläggning, camping eller hotell.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför regelbundna kontroller av registrerade dricksvattenanläggningar i syfte att säkerställa att livsmedelslagstiftningen följs. Dricksvattenproducenten ska även regelbundet provta sitt vatten för att säkerställa att dricksvattnet är av bra kvalitet och inte överskrider de gränsvärden som fastställts i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Hur ofta vattnet ska provtas beror på mängden dricksvatten som produceras.

Enskilt vatten

Fastighetsägare som har egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i gott skick. Planerar du att köpa hus med enskild brunn och/eller avlopp kan du läsa mer i broschyren om att köpa hus med enskilt vatten och avloppPDF (pdf, 4.4 MB).

Vattenprovtagning utförs av ackrediterade laboratorier. Ta kontakt med dessa om du vill skicka vatten på analys. Provsvaren ska du i första hand diskutera med laboratoriet, men ansvarig miljöinspektör kan också svara på frågor.

Dricksvatten bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Tjänligt innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och andra ändamål i hushållet. Tjänligt med anmärkning innebär att vattenkvaliteten inte är helt tillfredsställande men behöver inte nödvändigtvis medföra några hälsorisker men kan göra det för känsliga personer. Otjänligt innebär att vattnet inte bör användas till dricksvatten då det är risk för människors hälsa.

Anmärkningar på dricksvattnet kan vara av hygienisk, teknisk eller estetisk karaktär vilket står i analyssvaret. Hygieniska problem i dricksvattnet kan medföra direkta hälsoproblem och kan förorsakas av mikroorganismer, nitrit, nitrat, flourid, radon etc. Ett sådant vatten måste åtgärdas.

Tekniska problem i dricksvattnet kan påverka ledningsmaterial och installationer negativt och kan förorsakas av surt vatten, höga kopparhalter, höga halter järn och mangan etc. Estetiska problem i dricksvattnet medför oftast dålig smak och lukt eller grumligt, färgat vatten och kan förorsakas av höga halter jordpartiklar, svavelväte, järn etc.

Dålig vattenkvalitet kan åtgärdas i vissa fall genom ökad/minskad vattenförbrukning, förbättringar av brunnens konstruktion eller genom att installera filterutrustning.

Mer information

Livsmedelsverkets hemsida om dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverkets råd om egen brunnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2020-04-29
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.