Fonden för partiellt arbetsföra (FAK)

Handikapporganisationer och organisationer som har anknytning till handikappverksamheter och som ej drivs i vinstsyfte kan söka bidrag till verksamheterna i Sandviken ur fonden för partiellt arbetsföra (FAK).

Vad organisationer kan söka bidrag till

Ovan nämnda organisationer kan söka pengar ur fonden till exempelvis utbildningar, föreläsningar, studiematerial olika former av inköp till verksamheter och liknande.

Ansökan två gånger per år

Ansökan om medel ur fonden sker två gånger per år och ska skickas in till Omsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun.

Ansökningsdatum

  • 15 maj
  • 15 november

Hur ansökan går till

Organisationerna ansöker om bidrag ur fonden genom att fylla i ansökningsblanketten för fonden för partiellt arbetsför (FAK) och skickar/lämnar in blanketten till Omsorgsförvaltningen Sandvikens kommun.

I ansökan ska följande ingå:

  • Kontaktuppgifter, vem som ansöker och vem som tar emot medel ur fonden om positivt beslut fattats av Omsorgsnämnden, innehållande: Organisation, telefonnummer, kontaktperson, mobilnummer, organisationsnummer, adress, e-postadress
  • Ekonomiska uppgifter, konto för utbetalning, sökt belopp, totalkostnad
  • Kort beskrivning av vad bidraget ska användas till
  • Kort beskrivning av verksamhetens innehåll, omfattning och målgrupp
  • Underskrift med namnförtydligande inklusive befattning/titel

Digital ansökningsblankett

Ansökningsblanketten Pdf, 51.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 51.5 kB) kan öppnas här och fyllas i direkt på skärmen. Skriv sedan ut den färdigifyllda blanketten och underteckna den. Därefter skickas/lämnas blanketten in.

Pappersblankett

Saknas möjlighet att skriva ut blanketten kan förtryckta ansökningsblanketter hämtas på: Omsorgsförvaltningen Sandviken, Hamngatan 12

Ansökan diarieförs och arkiveras enligt gällande rutiner.

Återrapportering

Enligt nämndens riktlinjer ska den som beviljats medel ur fonden inom ett år återrapportera till Omsorgsnämnden hur bidragspengarna använts. Eventuellt överskott ska återbetalas.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta
Gloria Gruber, nämndskreterare/kvalitetsutvecklare
Tel: 026-24 03 46
E-post: gloria.gruber@sandviken.se