Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Utbyggnad av elledningar till Tuna

Som en följd av Microsofts etablering kan Sandvikens kommun komma att få ett av Sveriges bästa elnät. Vattenfall Eldistribution ska ansöka om att dra nya elledningar till Tuna som även säkrar vår elförsörjning och skapar möjligheter för framtida utveckling i vår kommun.

Vattenfall Eldistribution har utrett olika sträckningar inom kommunen. Berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter har haft förslaget på samråd i enlighet med Vattenfall Eldistributions tillståndsprocess.

Prenumerera på information och läs mer på Vattenfalls webbplats

Du har möjlighet att prenumerera på uppdateringar på Vattenfalls projektsida. Längst ner på Vattenfalls projektsida finns en funktion där du kan ange din e-postadress, så får du automatiskt e-post när sidan uppdateras.

Läs mer om projektet och tillståndsprocessen på Vattenfalls webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att kontakta Vattenfall Eldistribution vid frågor

Du är välkommen att kontakta Vattenfall Eldistribution så hjälper de dig vidare med dina frågor och kan ge en uppdatering kring hur processen ser ut.

E-post: gavlesandviken@vattenfall.com

Vi är en remissinstans

Sandvikens Kommun är en remissinstans och vi har lämnat yttranden i samrådsprocessen. Inkomna yttranden bemöts av Vattenfall Eldistribution i en samrådsredogörelse som de bifogar i sin ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen.

Vi tar vårt ansvar som kommun och påverkar på de sätt vi kan. Sandvikens Kommun är mån om att man i största möjliga mån tar hänsyn till boende, friluftsliv och friluftsaktiviteter i närheten. I vårt yttrande har vi begärt en stor miljökonsekvensbeskrivning som Vattenfall Eldistribution ställer sig positiva till.

I slutändan är vi positivt inställda till Vattenfall Eldistributions utbyggnation av elledningar från Stackbo och Ängsberg till Tuna, med reservation för de förändringar i förslaget som vi föreslagit. Utbyggnaden skulle ge Sandvikens kommun ett av Sveriges bästa elnät som vi ser kan säkra en fortsatt utveckling av vårt samhälle och våra viktiga industrier inom kommunen, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Ta del av Sandvikens Kommuns och Högbo Bruks samrådsyttranden:

Roller och ansvarsområden

Microsoft

 • Beställare av el till datacentret på Tuna.

Vattenfall Eldistribution

 • Som regionnätsägare har Vattenfall Eldistribution skyldighet att möjliggöra anslutning vid förfrågan från kund. Nätägaren ska också driva ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för alla kunder. För byggnation av regionnätsledningar från Stackbo/Ängsberg till Tuna, ansöker Vattenfall Eldistribution om tillstånd (nätkoncession för linje) hos Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen

 • Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet. Ei handlägger ansökningar från elnätsföretag om tillstånd att bygga och använda elledningar (koncession). De gör juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, och väger olika intressen mot varandra, och fattar sedan beslut om en elledning ska få tillstånd eller inte.

Länsstyrelsen

 • Alla yttranden från Vattenfalls undersöknings- och avgränsningssamråd bemöts i samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelsen som beslutar om betydande miljöpåverkan, det vill säga om Vattenfall ska göra en liten eller stor (specifik) miljökonsekvensbeskrivning.

Sandvikens Kommun

 • Myndighet och därmed remissinstans som får lämna sina åsikter via samrådsyttrande
 • Sakägare via Högbo Bruk
 • Markägare vid Högbo Ridklubb

På vilka sätt är dragningen av elledningarna positiv för kommunen och närområdet?

 • Vi kommer att ha världens första utsläppsfria datacenter i Gävle-Sandviken området, vilka också kommer att vara de modernaste datacentren i världen.
 • Nya och fler arbetstillfällen, både åt Microsoft men också de kringliggande företag som väntas etablera sig till följd av Microsofts etablering.
 • Sandvikens kommun kommer att få ett av Sveriges bästa elnät som även kopplas till resten av Sandviken.
 • Även våra viktiga befintliga industrier på orten kommer att få en mycket bättre elförsörjning och möjligheter till utveckling.
 • Vi vet att vi har ström inför framtida etableringar i kommunen och därmed möjlighet att växa.

På vilka sätt är dragningen av elledningarna negativ för kommunen och närområdet?

Elledningarna påverkar till viss del området närmast ledningarna:

 • Elförsörjning är nödvändigt för vår välfärd och för vårt samhälle, men elledningar är fula och påverkar landskapsbilden.
 • Vattenfall Eldistribution följer en försiktighetsprincip som grundar sig i fem myndigheters vägledning rörande elektromagnetiska fält. I detta projekt har de utfört beräkningar och Vattenfall Eldistribution bedömer att de planerade ledningarna inte medför några negativa effekter på boendemiljön. De boende i området kan ändå uppleva rädsla för strålning från elektromagnetiska fält.

Sandvikens Kommun använder vår position som remissinstans för att påverka så att Vattenfall Eldistribution i största möjliga mån tar hänsyn till boende, friluftsliv och friluftsaktiviteter i närheten. Vattenfall Eldistribution ställer sig positiva till att göra en stor (specifik) miljökonsekvensbeskrivning gällande elledningarna.

Invånare och områden som kommer att befinna sig närmast den av Vattenfall Eldistribution förordade sträckningen för att dra kraftledningsgatan är (enligt uppgifter från Vattenfall Eldistribution):

 • boende på Västanåsen (ca 425 meter från förordad sträckning)
 • boende i norra Östanbyn (ca 385 meter från förordad sträckning)
 • Högbo ridskola (ca 375 meter från förordad sträckning)
 • Högbo Golfklubb (den förordade sträckningen korsar den yttre, södra delen av golfbanan)