Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Granskningsutlåtande - vattentjänstplan

Vattentjänstplanen ställdes ut på granskning under perioden 2024‑02‑22 – 2024‑03‑21. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande som du kan läsa här.

Inledning

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (LAV). En av ändringarna är att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. Planen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska också innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen är inte bindande.

En vattentjänstplan ska samrådas med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen. Därefter ska vattentjänstplanen ställas ut på granskning under minst fyra veckor.

Granskningsprocess

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning beslutade 2024-02-20, § 29, att godkänna upprättade granskningshandlingar och att ställa ut förslaget till vattentjänstplan på granskning i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster § 6. Granskningen varade mellan 2024-02-22 och 2024-03-21. Handlingarna fanns tillgängliga på Sandvikens kommuns hemsida och fysiska handlingar fanns att tillgå hos Medborgarservice, Sandvikens kommun.

Vid granskningstidens början skickades underrättelse om granskning ut till Länsstyrelsen Gävleborg, Sandviken Energi Vatten AB, tekniska kontoret, Sandvikens kommun, och berörda fastighetsägare.

Vilka har lämnat yttranden

Under granskningen har det inkommit 13 yttranden. Nedan följer en sammanställning av de yttranden som inkommit.

  • Myndigheter: 1 st
  • Privatpersoner: 11 st
  • Samfälligheter: 1 st

Summa: 13 st

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och kompletteringar

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har uppmärksammat att det redan finns ett beslutat verksamhetsområde för området Boänge vilket innebär att området tas bort från vattentjänstplanen. De 13 yttranden som inkommit har inte lett till någon förändring av föreslagen vattentjänstplan.

Många synpunkter gäller att man inte vill anslutas till allmänt VA då det av olika skäl inte anses vara nödvändigt. Detta är inget kommunen kan ta hänsyn till inom arbetet med vattentjänstplanen utan det är behovet enligt § 6 Lagen om allmänna vattentjänster som styr om fastigheterna ska anslutas till allmänt VA. En behovsutredning för områdena behöver utföras för att kunna fastställa ett eventuellt behov av allmänt VA. Den information som har skickats in inom samråds- och granskningsprocessen kan komma att användas inom arbetet med kommande behovsutredningar. Under ”Inkomna yttranden” redovisas inkomna yttranden och synpunkter med en kommentar samt eventuell åtgärd som föranledes av yttrandet.

Inkomna yttranden

Nedan följer en redogörelse av inkomna yttranden med en kommentar från kommunen och eventuell åtgärd som föranleds av yttrandet. Yttrandena kan vara korrigerade eller sammanfattade för ökad läsbarhet. Samtliga yttranden finns i sin helhet att tillgå hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Synpunkter från privatpersoner och samfälligheter

Synpunkt 1

Jag är lite förvånad att ni vill bygga ut vatten och avlopp i Bovik eftersom alla permanentboende har vatten från 4 gemensamma brunnar i dagsläget och utan att veta så tror jag att dom flesta har avlopp med trekammarbrunn och infiltration. Jag tycker att Sandvikens kommun borde se över sitt eget vatten som i dagsläget luktar och smakar jord/avlopp i centrala Sandviken och Barrsätra, detta vet jag av egen erfarenhet eftersom jag fraktar vatten till mitt arbete eftersom det som kommer ur kranen är typ odrickbart. Likadant på Köpmangatan där jag går på gym är vattnet riktigt äckligt. Detta har blivit värre dom sista typ 3 åren. Vi har haft besökare på företaget som tycker detsamma som kommer utifrån (till exempel Stockholm)

Synpunkt 2

Vad gäller Bovik och Sälgnäsviken så undrar jag på om kommunen har undersökt möjligheten att dra rör på Storsjöns botten istället för att gräva i mark?

Synpunkt 3

Inte intresserad av kommunalt vatten och avlopp och anledning till det är att vi har en väl fungerande 3 kammarbrunn och ett fantastiskt dricksvatten jämfört med det man får från kommunen. Detta sköts av samfälligheten och de gör ett kanonjobb. Varför ska man behöva dra på dig flera hundra tusen kronor i kostnad när allt funkar som det ska? Don't fix it if it ain't broken och speciellt om man får ett sämre vatten.

Synpunkt 4

Eftersom fastigheterna i Bovik har en väl fungerande gemensam vattenförsörjning via brunn samt så fick alla fastigheter krav på att ordna och investera i egna avloppsanläggningar som är i bra kondition och inte särskilt gamla så finns inget behov att koppla in sig på ett kommunalt VA system.

Kommunens svar synpunkt 1-4, Bovik

En behovsutredning behöver utföras för att kunna avgöra om området ska försörjas genom allmänt VA eller enskilda anläggningar. I en behovsutredning tas hänsyn till fastigheternas förutsättningar att kunna ha enskilda anläggningar. Om behovsutredningen visar på att fastigheterna har ett behov av allmänt VA kommer Sandviken Energi Vatten AB utreda hur en sådan utbyggnad skulle kunna genomföras.

Synpunkt 5

Bra beslut att lägga ärendet på lång sikt när det gäller Ytterbyns vattentjänstärende. I Ytterbyn har vi en välfungerande verksamhet av vårt vattenverk. Utmärkt skötsel och gott vatten. Vi har heller inga översvämningsproblem och utbyggnaden av byn med fler fastigheter inte att räkna med på lång sikt.

Varje fastighet har dessutom rimligt förnyade 3- kammarbrunnar med filtreringsbäddar så risken för att något ska hända med dessa är låg.

Synpunkt 6

Ytterbyns fastighetsägare anser att det ej föreligger ett behov av kommunalt VA. Efter det att en eventuell framtida tillsyn av enskilda avloppsanläggningar har gjorts i Ytterbyn, begär samtliga fastighetsägare i Ytterbyn att få möjlighet att åtgärda eventuella felaktigheter eller tillkortakommanden på aktuella enskilda avlopp i byn, INNAN behovet av ett kommunalt spillvattennät utreds vidare.

Ytterbyns fastighetsägare har inte idag och har aldrig tidigare haft problem med dagvattenhantering. Ytterbyn har ej heller några särskilda hårdgjorda ytor förutom själva byggnaderna i sig, på fastigheterna.

Ytterbyns egna vattentäkt har ytterst bra redundans och ett eget reningsverk i samfällighet där regelbundna vattenprover tas och regelbundet underhåll av anläggningen utförs. Att eventuellt försöka bygga ut VA-nätet från Järbo till Ytterbyn skulle innebära stora kostnader för kommunen, då större delen av aktuell mark som behöver beredas är sten eller berg. Att eventuellt spränga eller borra för att kunna dra fram ledningar kommer istället skada Ytterbyns befintliga stora vattentäkt. Det finns även ett kulturarv att värna om i Ytterbyn med gamla hus som stått i århundranden, som kan komma att skadas av eventuella åverkan på dess grund. Vid fungerande enskilda avloppsanläggningar ser fastighetsägarna i Ytterbyn ej ett behov av att placeras in i tidsplan för utbyggnad och inte heller flyttas till ett bevakningsområde.

Kommunens svar synpunkt 5-6

Synpunkterna noteras. Punkt nummer 6 har besvarats i tidigare samrådsredogörelse.

Synpunkt 7

Västanfäbodarna är glest mellan fastigheterna, en andel fritidshus och en andel boende. Belastning på området måste bli mindre med lokala system jmf med den miljöpåverkan det skulle innebära med arbete och material för att dra ledningar till detta område. Vidare ur ett kapitalperspektiv kommer kostnaderna bli mycket dyra per ansluten fastighet. En kostnad som drabbar hela VA-kollektivet för anslutningar som inte är befogad då belastningen är låg och andra mer ekonomiska åtgärder är rimliga. Det är rimligare att ställa krav på de få fastigheterna att de ska ha minireningsverk för att motverka ev. miljöpåverkan.

Kommunens svar synpunkt 7

Synpunkten noteras. En behovsutredning behöver utföras för att kunna fastställa om området har ett behov av allmänt VA. Då området ligger inom vattenskyddsområde, primär skyddszon, innebär det att fastigheternas möjligheter till att ha enskilda avloppsanläggningar med WC påkopplad är begränsade.

Synpunkt 8

Vattenkvaliteten har kraftigt försämrats här i Boänge de senaste åren. Det luktar och smakar illa. Vad är orsaken till detta? Vi använder oss av rening via filter i tillbringare som tar bort den otäcka smaken och lukten. Gjordes det inte någon spolning av vattenledningarna i Boänge under 2023? Blev det någon förbättring av vattenkvaliteten på övriga platser i Sandviken?

Kommunens svar synpunkt 8

Frågan skickas vidare till Sandviken Energi AB för besvarande och kommer inte hanteras inom arbetet med vattentjänstplanen.

Synpunkt 9

Vi har några synpunkter på VTP:

  1. Kan man tänka sig en kortform - sammanfattning för de som inte är vana att läsa formella kommunala planer o dokument. En 1 - 2 sidors sammanfattning, kanske t o m med referens (via inmatad adress) till detaljerna för mitt område. Allt för att göra informationen mera tillgänglig.
  2. Jag skulle vilja att ni beskrev/länkar till "hur det går till" för att ni ska ta över en SSF's VA - anläggning. Vi har en process startad, men vet inte riktigt hur det är med andra.
  3. Med koppling till 2). Det vore bra om ni sätter en intention, t ex att alla VA-anläggningar ska/bör vara helt i er regi innan 20xx. Då har vi lite mera att förhålla oss till.

Kommunens svar synpunkt 9

En kort sammanfattning av vad en vattentjänstplan är finns under rubriken inledning. Arbetet med tillgänglighet är ett arbete som pågår och kommer att utvecklas till nästa version av vattentjänstplan.

I vattentjänstplanen står det angivet att en behovsutredning för området Sommarhagen planerar att påbörjas inom kommande fyra år. I dagsläget vet vi inte om behovsutredningen visar på om området har ett behov av att ingå i ett kommunalt verksamhetsområde och man kan därför inte sätta ett årtal för när VA-anläggningen ska vara i kommunal regi.

Gällande närmare beskrivning av processen för övertagande hänvisas ni till Sandviken Energi AB. Inget förtydligande av denna process kommer att ske inom vattentjänstplanen.

Synpunkt 10

Tillägg till tidigare yttrande gällande vattentjänstplan för Österbor 5:2

Det finns ingen negativ påverkan på befintliga VA-anläggningar vid fastigheten. Den historiska erfarenheten visar att allt fungerar mycket bra då fastigheten är belägen på områdets högsta punkt på grusåsen med skogsmark omkring. Det innebär att några problem med spill- eller dagvatten inte förekommer.

Dricksvatten tas direkt ur vattenådern med hjälp av en spets som är nedslagen djupt ner i grusåsen och vattnet pumpas direkt upp till hydrofor och samlas ej i någon vattenbrunn. Vilket innebär att ingen påverkan på dricksvatten kan ske vid nederbörd, ej heller vid skyfall.

Någon allmän VA-anläggning erfordras ej, vilket även framgår av tidigare yttrande.

Synpunkt 11

Tillägg till tidigare yttrande gällande vattentjänstplan för Österbor 5:12

Det finns ingen negativ påverkan på befintliga VA-anläggningar vid fastigheten. Den historiska erfarenheten visar att allt fungerar mycket bra då fastigheten är belägen vid en grusås med skogsmark omkring. Det innebär att några problem med spill- eller dagvatten inte förekommer.

God vattenförsörjning finns vid fastigheten och vattnet har mycket god kvalitet. Ingen påverkan på dricksvatten sker vid nederbörd, ej heller vid skyfall.

Någon allmän VA-anläggning erfordras ej, vilket även framgår av tidigare yttrande.

Kommunens svar synpunkt 10-11

Synpunkterna noteras.

Synpunkt från Överbyns vattenledningsförening (sammanfattat)

Överbyns fastighetsägare anser att det ej föreligger ett behov av kommunalt VA. Efter det att en eventuell framtida tillsyn av enskilda avloppsanläggningar har gjorts, begär samtliga fastighetsägare i Överbyn att kunna få åtgärda eventuella felaktigheter eller tillkortakommanden på aktuella enskilda avlopp i byn innan behovet av ett kommunalt spillvattennät utreds vidare.

Överbyns fastighetsägare anger att de inte har något problem med dagvattenhantering. Byn har ej heller några särskilda hårdgjorda ytor förutom själva byggnaderna i sig. Överbyns egen vattentäkt är det regelbundet underhåll och kontroll på. Att eventuellt försöka bygga ut VA-nätet från Järbo till byn skulle innebära stora kostnader för kommunen, då större delen av aktuell mark som behöver beredas är sten eller berg. Det har aldrig varit problem med dricksvattnet och de flesta i byn ska ha åtgärdat sina avlopp.

Överbyns vattenledningsförening lämnar även kritik gällande hur utbyggnaden av Kungsberg har skötts samt kritik gällande en brunnsinventering Sandviken Energi AB tidigare har skickat ut till föreningen. Föreningen har även skickat in information om byns dricksvattenbrunnar och ledningsnät.

Kommunens svar

Synpunkten har noterats. En behovsutredning behöver utföras för att kunna fastställa om området har ett behov av att anslutas till allmänt VA. I en behovsutredning tas hänsyn till fastigheternas möjligheter att försörjas av enskilda anläggningar. Om det bedöms att förutsättningarna för enskilda anläggningar är goda finns det inget behov av att ansluta området till allmänt VA trots att fastigheterna bedöms ligga inom samlad bebyggelse. Den information föreningen skickat in gällande dricksvattnet kan komma att användas i en framtida behovsutredning. Området är i dagsläget inte prioriterat och kommer därför inte att utredas inom kommande fyra år. En ny bedömning kommer att göras inom arbetet med nästa version av vattentjänstplan.

Kritiken gällande arbetet med Kungsberg och tidigare brunnsinventering har lämnats över till Sandviken Energi AB.

Synpunkter från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att kommunen hanterat synpunkter framförda i samrådet på ett tillfredsställande sätt och har därför inga kvarstående synpunkter.

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen arbetar med att ta fram en klimat- och energiplan som kommer att beskriva hur kommunen påverkas av klimatförändringar och hur kommunen avser arbeta strategiskt och koncernövergripande.

Länsstyrelsen ser fram emot att ta del av detta arbete samt mer detaljerade och heltäckande skyfallskarteringar och konsekvensbedömningar under kommande aktualisering av vattentjänstplanen.

Medverkande tjänstemän

Granskningsutlåtandet har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och Sandviken Energi Vatten AB.