Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Samrådsredogörelse - vattentjänstplan

Här kan du läsa synpunkter från samrådet som pågick 29 sep - 27 okt.

Inledning

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (LAV). En av ändringarna är att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. Planen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska också innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen är inte bindande.

En vattentjänstplan ska samrådas med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen.

Hur samrådet bedrivits

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning beslutade 2023-09-19, § 172, att godkänna upprättade samrådshandlingar och att skicka ut förslaget till vattentjänstplan på samråd i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster § 6. Samrådstiden varade mellan 2023-09-29 och 2023-10-27. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga på Sandvikens kommuns hemsida och fysiska handlingar fanns att tillgå hos Medborgarservice, Sandvikens kommun.

Vid samrådstidens början skickades underrättelse om samråd ut till Länsstyrelsen Gävleborg, Sandviken Energi Vatten AB och berörda fastighetsägare.

Vilka har lämnat yttranden

Under samrådet har det inkommit 30 synpunkter. Nedan följer en sammanställning av de yttranden som inkommit.

  • Myndigheter: 2 st
  • Privatpersoner: 26 st
  • Samfälligheter: 2 st
  • Summa: 30 st

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och kompletteringar

Inkomna yttranden och synpunkter har lett till en del förändringar av tidsplanen och vilka områden som berörs. Under ”Inkomna yttranden” redovisas enskilda synpunkter med en kommentar samt eventuell åtgärd som föranledes av yttrandet.

Många synpunkter gäller att man personligen inte vill anslutas till allmänt VA. Detta är inget kommunen kan ta hänsyn till inom arbetet med vattentjänstplanen utan det är behovet enligt § 6 Lagen om allmänna vattentjänster som styr om fastigheterna ska anslutas till allmänt VA. En behovsutredning för områdena behöver utföras för att kunna fastställa eventuellt behov.

Inkomna yttranden

Nedan följer en redogörelse av inkomna yttranden med en kommentar från kommunen och eventuell åtgärd som föranleds av yttrandet. Yttrandena kan vara korrigerade eller sammanfattade för ökad läsbarhet. Samtliga yttranden finns i sin helhet att tillgå hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Synpunkter från privatpersoner

Synpunkt 1

Ytterbyns fastighetsägare anser att det ej föreligger ett behov av kommunalt VA. Efter det att en eventuell framtida tillsyn av enskilda avloppsanläggningar har gjorts i Ytterbyn, begär samtliga fastighetsägare i Ytterbyn att få möjlighet att åtgärda eventuella felaktigheter eller tillkortakommanden på aktuella enskilda avlopp i byn, INNAN behovet av ett kommunalt spillvattennät utreds vidare.

Ytterbyns fastighetsägare har inte idag och har aldrig tidigare haft problem med dagvattenhantering. Ytterbyn har ej heller några särskilda hårdgjorda ytor förutom själva byggnaderna i sig, på fastigheterna. Ytterbyns egna vattentäkt har ytterst bra redundans och ett eget reningsverk i samfällighet där regelbundna vattenprover tas och regelbundet underhåll av anläggningen utförs. Att eventuellt försöka bygga ut VA-nätet från Järbo till Ytterbyn skulle innebära stora kostnader för kommunen, då större delen av aktuell mark som behöver beredas är sten eller berg. Att eventuellt spränga eller borra för att kunna dra fram ledningar kommer istället skada Ytterbyns befintliga stora vattentäkt. Det finns även ett kulturarv att värna om i Ytterbyn med gamla hus som stått i århundranden, som kan komma att skadas av eventuella åverkan på dess grund. Vid fungerande enskilda avloppsanläggningar ser fastighetsägarna i Ytterbyn ej ett behov av att placeras in i tidsplan för utbyggnad och inte heller flyttas till ett bevakningsområde.

Synpunkt 2

Skriver under på ovanstående som vår granne tidigare skickat in. Med tillägget att vi upplever och misstänker att den skötsel av vår vattentäkt som sker idag, kommer Sandviken kommun aldrig att mäkta med. Vi har en fantastisk förening vars medlemmar sköter vattentäkten exemplariskt. När det gäller avlopp så är vi flera som har relativt nya trekammarbrunnar och har inga problem med dessa.
I och med att vi har egen vattentäkt med vattenverk och därtill vattenförening, kommer eventuell information ut direkt till användarna, kortast väg. Vi tar ansvar för och sköter vattentäkten, hela byn. När det gäller våra trekammarbrunnar, i och med att de ligger på våra gårdar är vi noga med hur vi sköter våra respektive avlopp. Jag misstänker också att den låga avgift vi har idag kommer att bli avsevärt fördyrat. Vi vill inte in på Sandvikens kommuns nät vare sig med vatten eller avlopp.

Synpunkt 3

We in Ytterbyn do not want municipality water we have better water proven by the testing.

Synpunkt 4

Nytt avlopp är vi inte intresserad av eftersom ni var ut till oss alla runt Ytterbyn och vi fick nedslag på vårt avlopp. Nu har vi betalat och fixat nytt avlopp. Ni kan inte komma först och kräva att vi ska fixa nytt avlopp och sedan ska vi byta till kommunalt. Glöm de

Synpunkt 5

Vi är 3st boende på adressen som är starkt emot er "VA-planering", det finns inga pengar på hundratusentals kronor för att få ert avskyvärda dricksvatten, samt att Sandviken Energi pumpar ut orenat avloppsvattnet i Storsjön när det blir "för mycket". Vi har aldrig haft problem med vårt dricksvatten som ni alltid har med ert kommunala vatten som lär kokas varje år, vi har även aldrig haft problem med vårt avlopp heller och ni har ej framfört bevis på att vårt område är skadligt/förorenande.

Kommunens svar punkt 1-5, Ytterbyn: Synpunkterna har noterats. I samrådsförslaget låg Ytterbyn listat som ett utredningsområde. Det innebär att det inte är fastställt om det finns ett behov av allmänt VA. För att kunna fastställa ett behov behöver en behovsutredning utföras.

En välfungerande förening för dricksvatten skulle kunna innebära att området inte har behov av allmänt dricksvatten. I en behovsutredning tar man även hänsyn till områdets förutsättningar för att kunna ha enskilda avloppsanläggningar. Om det bedöms att förutsättningarna för enskilda anläggningar är goda finns det inget behov av att ansluta området till allmänt VA trots att fastigheterna bedöms ligga inom samlad bebyggelse.

Vattentjänstplanen har reviderats och kategorin utredningsområden har tagits bort. Området är nu placerat för behovsutredning på lång sikt och området är inte prioriterat att utredas inom de närmsta åren.

Synpunkt 6

Kungsfors, där fastigheten är belägen består av fem permanentboende och tre fritidshus. Ett hus är en sommarstuga och har egen brunn och är ej i behov av allmänt VA. Att ni erbjuder er att tillhandahålla VA-tjänst kan väl inte innebära att ni kan tvinga mig att ansluta min sommarstuga till ett kommunalt VA nät, som jag ej anser mig i behov av. Fastigheterna i närheten är ju färre än tio stycken och det verkar ju märkligt att tvångsansluta sommarstugor som används 3-4 veckor /år. Strider inte detta mot lagen och dess intention att vara en tjänst som kommunen ska erbjuda sina fastighetsägare, ej påtvinga dem!!

Kommunens svar: Vattentjänstplanen är en kommunövergripande plan som visar på vilka områden som skulle kunna ha ett behov av allmänt VA. I den VA-plan som antogs 2019 placerades Kungsfors som ett utredningsområde. Inom arbetet med vattentjänstplanen har detta setts över och då Kungsfors inte bedöms ligga inom samlad bebyggelse enligt definitionen i Lagen om allmänna vattentjänster har området tagits bort från planen. Det innebär att Kungsfors i dagsläget inte planeras att utredas för allmänt VA.

Synpunkt 7

I dagsläget är jag inte intresserad av kommunalt vatten och avlopp. Har precis gjort ny avloppsanläggning och fått den godkänd av kommunen. Och när man hör hur många fastighetsägare som fått källarna vattenfyllda vid störtregn är jag ännu mindre intresserad av kommunalt va.

Kommunens svar: Synpunkten noteras.

Synpunkt 8

Jag anser att Sandvikens kommun skall se till att vatten och avlopp inom stadskärnan fungerar tillfredställande innan man börjar bygga i omliggande byar och orter. Till exempel så är ju vattnet i barrsätra inte drickbart, luktar avlopp och smakar illa. Vet inte när dom ledningarna grävdes ner men tror att hela västra delen av barrsätra från lidl till lassas är undermålig, detta märks ju eftersom det alltid är vattenläckor i detta område om det regnar lite mycket.

Kommunens svar: Synpunkten noteras.

Synpunkt 9

Hej, jag anser att bedömningen att behovet för utbyggnad i Hillsta-Se skulle vara lågt är felaktigt. Området uppfyller definitionen av större sammanhang enligt rättspraxis och är väldigt tätt bebyggt. I området finns många tätt placerade avloppsanläggningar och lika många vattenbrunnar. Ett flertal boende kan inte dricka vattnet i brunnarna på grund av förhöjda värden och är tvungna att köpa dricksvatten och när fler och fler barn flyttar in i området blir det en hälsorisk. Tidigare har många av husen varit bebodda av 1-2 personer, när nu många familjer flyttar in belastas avloppen mer och påverkar dricksvattnet mer. Det har dessutom byggts nya bostäder i området.

Sandviken kommun skriver själva att ni har en skyldighet enligt lag att vid större sammanhang ordna med vatten och avlopp och därför anser jag att det är helt felaktigt att inte prioritera det högre än att utbyggnad ska ske på lång sikt.

Kommunens svar: Synpunkten noteras. Prioriteringen av områdena har setts över och justerats. En behovsutredning för området Hillsta-Se kommer att påbörjas under kommande fyraårsperiod.

Synpunkt 10

Bovik tillhör område där man anser att utbyggnad är aktuell på lång sikt. Vad innebär det i tid/år? Möjlighet att behålla eget vatten och egen gemensamhetsanläggning för detta? Dvs, "bara" ansluta till kommunalt avlopp? Att det är svårt att bedöma kostnad för anslutning förstår jag, men är det möjligt att ge en siffra vad det skulle handla om för den enskilde fastighetsägaren?

Synpunkt 11

Vi undrar när i tiden kommer Bovik aktuell för VA anslutning. Ställer frågan pga. eventuella framtida investeringar i föreningens vattentät. Samt kommer vi få möjlighet att välja som föreningen om vi enbart kan ansluta till avloppsnätet?

Kommunens svar punkt 9-11: Vattentjänstplanen har reviderats. Bovik planeras att utredas på kort sikt. Det innebär att en behovsbedömning planeras att påbörjas under kommande fyraårsperiod.

I en behovsutredning för allmänt VA tas hänsyn till möjligheten att ha enskilda och gemensamhetsanläggningar. Om det finns en välfungerande gemensamhetsanläggning idag är det möjligt att behov av allmän anslutning för dricksvatten saknas.

På Sandviken energis hemsida kan man beräkna anläggningsavgift för vatten och avlopp (gäller för 2023 års taxa).

Synpunkt 12

Hej, Jag är inte intresserad av nåt kommunalt system rörande vatten eller avlopp. Just för bara några år sedan så blev man via kommunen tvungen att lägga flera hundra tusentals kronor på ett godkänt avlopp! Ni menar inte allvar att man åter igen ska bli tvungen (för så blir det alltid) koppla in sig på nå skit som man inte vill ha! Vattnet kvalitet och tillrinning på denna fastighet är så mycket bättre än va kommun kan erbjuda..! Och jag är less på att mina investeringar som har gjorts återigen ska plötsligt inte bli godkända längre, bara för att man ska bli tvingad till att ansluta sig till något allmänt system som man INTE har behov av, för frivilligt blir det ju Aldrig! Men det är väl som vanligt politiker som tar beslut att man gör en snygg förfrågan vad folk tycker för att sedan ändå skita i allt!

Kommunens svar: Synpunkten noteras. I dagsläget är inga behovsutredningar över området utförda och därmed går det inte att säga om det finns behov av en kommunal anslutning. Området Kungsberg är placerat för behovsutredning på lång sikt och området är inte prioriterat att utredas inom de närmsta åren.

Synpunkt 13

Yttrande gällande ny vattentjänstplan för område där fastigheten är belägen.

Vid fastigheten finns väl fungerande vatten- och avloppsanläggningar. Dessa fungerar mycket bra vid samtliga väderförhållanden, och allt sedan mycket lång tid tillbaka. Anläggningen har en mycket god standard med stor tillgång på dricksvatten av hög kvalitet. (Enligt VISS: Det finns mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin).

Inget behov av kommunal vattenförsörjning eller avloppshantering föreligger. Då marken har mycket god upptagningsförmåga finns inget problem med dagvatten eller spillvatten. Fastigheten är belägen på en grus/sandås med omgivande naturmark vilket medför en god möjlighet att ta emot enskilda fastigheters dag- och spillvatten och dessutom tillhandahålla med högkvalitativt dricksvatten. Vid nederbörd, även vid skyfall, är markens upptagningsförmåga mycket god och någon påverkan på dricksvatten eller översvämning i byggnader eller andra vattenansamlingar förekommer ej.

Inom detta område kan ej någon bebyggelseutveckling förutspås mycket beroende på brister i kommunal och regional verksamhet och service varför någon ytterligare utbyggnad av VA ej erfordras. Befolkningsutvecklingen i området pekar på en nedåtgående befolkningsmängd med neddragningar och brist i kommunal och regional service. Under perioden 2004-2022 har befolkningsmängden minskat med 28 % i Österfärnebos ytterområden och området Österbor är mycket glest befolkat. Det som i dagsläget fungerar bäst i denna kommundel är vårt enskilda vatten och avlopp. Inget behov av annan vattenförsörjning eller avloppshantering föreligger därför vid fastigheten.

Kommunens svar: Synpunkten noteras. En behovsutredning behöver ske för att kunna avgöra om det finns ett behov för området. I behovsutredningen tas hänsyn till områdets förutsättningar. Området är placerat för behovsutredning på lång sikt och området är inte prioriterat att utredas inom de närmsta åren.

Synpunkt 14

Ang att Lillån ska svämma över och påverka vattenkvalitén.

Avstånd mellan Lillån och brunnen är närmare 150 meter och det är en rejäl höjdskillnad. Det är svårt att se att vattenkvalitén skulle påverkas av att Lillån svämmar över.

Kommunens svar: Synpunkten noteras.

Synpunkt 15

Beträffande vatten känner vi oss trygga med vår samfällighetsförening (vattenförening). Vi har borrad brunn som försörjer 10 hushåll. Vår gemensamanläggning är även tryggat för längre strömavbrott. Ang. avlopp så besiktades hushållens avloppsanläggningar förra sommaren av Sandvikens kommun. Resultat borde finnas att tillgå från ansvarig kommunenhet.

Kommunens svar: Synpunkten noteras. Det har utförts tillsyn av några avlopp inom området Kungsberget och resultatet från dessa finns i kommunens register. För att kunna fastställa att ett område har ett behov av allmänt VA måste en behovsutredning utföras. I den utredningen tar man hänsyn till fastigheternas förutsättningar att kunna ha enskilda anläggningar. Området är placerat för behovsutredning på lång sikt och området är inte prioriterat att utredas inom de närmsta åren.

Synpunkt 16

Angående Hjalmarsmuren hoppas jag dom inser att det inte går att ta ner skogen så det blir ännu mera översvämningar i t.ex. Säljan, det är nog många som drabbas redan.

Kommunens svar: Synpunkten noteras.

Synpunkt 17

Vi har inget som helst intresse av att få kommunalt vatten. Vi har vår egen brunn med bra vatten och det vill vi fortsätta med.

Kommunens svar: Synpunkten noteras.

Synpunkt 18

Vi anser att klassningen av Ursa-Furunäs som utredningsområde behöver motiveras på ett tydligare sätt.

Kommunens svar: Vattentjänstplanen har reviderats. Området har ett behov av att utredas på kort sikt vilket innebär att en behovsbedömning ska ske inom kommande fyra år.

Synpunkt 19

Vi har inga synpunkter, så länge besluten som fattas inte leder till tvångsanslutning av fastigheter med eget vatten och avlopp. Självklart ska alla ha fungerade system men vi som har fullt fungerande vatten och avlopp känner en viss oro för att förlora självständigheten och tvingas betala en stor summa pengar för ett onödigt ingrepp.

Kommunens svar: Synpunkten noteras.

Synpunkt 20

Vi är 6 fastigheter som får vatten från en källa (Sjukällan). Vattenprov tas med jämna mellanrum och vi tillsätter kalk. Källan är belägen på Kungsbergsåsen och fungerar med självtryck. Därför är vi ej beroende av el. Ingen av våra fastigheter har problem med dagvattenhantering. Vi har inte heller några hårdgjorda ytor förutom själva byggnaderna i sig. Var och en har enskilda avlopp med trekammarbrunnar och infiltration.

Kommunens svar: I samband med att en behovsutredning för allmänt vatten och avlopp sker kommer hänsyn tas till förutsättningarna att ha enskilda anläggningar. Oavsett vad behovsutredningen kommer fram till har fastighetsägare alltid möjlighet att behålla sitt dricksvatten förutsatt att det är av god kvalitet och kvantitet. Området är placerat för behovsutredning på lång sikt och området är inte prioriterat att utredas inom de närmsta åren.

Synpunkter från Länsstyrelsen

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

Länsstyrelsen anser att vattentjänstplanen är väl genomarbetad och har en tydlig struktur. Länsstyrelsen anser att det är positivt att den Regionala vattenförsörjningsplanen används som planeringsunderlag och att det finns en ambition att ta fram en lokal vattenförsörjningsplan samt att skydda framtida dricksvattenresurser. Det är också positivt att kommunen har ett förvaltningsöverskridande arbetssätt.

Av stycke 3.3 utbyggnad på medellång sikt framgår inte hur områdena Jäderfors, Ås och Prästbricken–Sunnanäng kommer att hanteras. Hur ser planen ut för dessa områden och när kan det bli aktuellt med en behovsutredning eller utbyggnad? Av stycke 3.4 utbyggnad på lång sikt framgår inte vad som menas med lång sikt. Bedöms det vara cirka 10, 15 eller 20 år?

Skyfallspåverkan på den allmänna VA-anläggningen

Vattentjänstplanen beskriver generellt behoven kring skyfallsproblematiken på ett bra sätt och där en översiktlig identifiering av problemområden har gjorts. Kommunen anger att flera viktiga verktyg saknas som till exempel skyfallskartering och påverkan vid lågpunkter för hela kommunen och att dessa brister kombinerat med den korta tidplanen gör att mer detaljerade bedömningar kan göras först vid kommande revidering av vattentjänstplanen år 2027.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att mer detaljerade och heltäckande skyfallskarteringar genomförs för att komma framåt i riskbedömningen och få fram en strukturerad konsekvensanalys. Dessa steg är viktiga att de blir genomförda för att kunna ta fram de konkreta åtgärder som krävs för att skydda anläggningarna och uppfylla funktionskraven vid skyfall, som olika tekniska lösningar eller markanspråk för ytliga avrinningar och infiltrationsmöjligheter etc.

Länsstyrelsen ser fram emot att ta del av denna information under kommande aktualisering av vattentjänstplanen. Länsstyrelsen vill informera om att ny metod för skyfallskartering kommer från MSB i slutet av året.

Länsstyrelsen anser att det vore önskvärt om kommunen kompletterade vattentjänstplanen med en övergripande beskrivning av hur kommunen påverkas av klimatförändringar samt hur kommunen avser att arbeta strategiskt med konsekvenserna av detta i förhållande till kommunens vattenplanering. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen planerar och samarbetar förvaltningsövergripande och med verksamhetsutövare kring en väl förankrad klimatanpassningsstrategi.

Kommunens svar:

Vattentjänstplanen har reviderats. Områdena har placerats in under kort- och lång sikt. Utredningsområden har tagits bort. Planen har kompletterats med information om vad de olika tidsperspektiven innebär.

Vattentjänstplanen har även kompletterats med en kort beskrivning gällande klimatanpassning. Arbetet med en klimat- och energiplan pågår och kommer att kunna användas inför nästa revidering av vattentjänstplanen.

Synpunkter från kommunen, miljöskydd:

Vi har sedan två månader tillbaka fått ett klagomål på dagvattenproblematik i ett område bestående av både fritids- och permanentboende. Av klagomålet framgår att den klagande som bor i mitten av flera fastigheter har upplevt dagvattenproblematik sedan tre år tillbaka. Utöver klagande så uppger denne också att flera tomter ligger som i en grop med upphöjda tomter omkring. Klagande lyfter vidare problematik om hur vattnet ska kunna ledas bort och tomten har varit vattendränkt större delen av sommaren. Det finns inga

diken kring den aktuella tomten och dagvattnet kommer bland annat från Säljansvägen.

Vi har genomfört ett tillsynsbesök på klagandes fastighet och kunnat konstatera att klagandes tomt är vattensjuk och risk för fuktskador finns på byggnad. Vi såg även fler tomter med vatten stående på gräsmattan vid färd mot klagandes fastighet. Vidare bedömer vi att det inte är klagandes ansvar att se till att dagvattnet på fastigheten omhändertas i egen regi utan detta bör vara ett kommunalt ansvar att lösa dagvattenfrågan i ett större sammanhang.

Utöver klagomålet har Sommarhagens samfällighetsförening initierat kontakt med oss på grund av dagvattenproblematik på 3-4 fastigheter (Skinnarbastuvägen och Boketvägen). Samfälligheten ville veta vems ansvaret är att omhänderta dagvatten i området, om det ligger på enskilda fastighetsägare eller samfälligheten. Samfälligheten uttrycker en oro/risk för att dagvattnet når husgrunder.

Miljöskydd bedömer att ansvarsfrågan för de båda ärendena inte bör ligga på den enskilde fastighetsägaren

eller samfälligheterna. En behovsbedömning för allmänt VA bör ske.

Kommunens svar:

Prioriteringen av områdena har setts över. På grund av dagvattenproblematiken bedöms området ha ett behov av att bedömas på kort sikt.