Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen

Syftet med en gemensam överenskommelse är att fördjupa samarbetet mellan kommun och polis och därigenom minska brottsligheten och förbättra tryggheten för medborgare och verk­samma i Sandvikens kommun.

Bakgrund

Med utgångspunkt i Sandvikens kommun vision är samverkan att förebygga brott och främja trygghet viktigt för en god livskvalitet i kommunen och för att få fler att vilja bo, leva och verka i kommunen.

Kontinuerlig uppföljning, forskning och beprövad erfarenhet utgör grunden för hur kunskap om brott och brottsförebyggande arbete kan byggas upp. För att nå framgång i ett brottsförebyggande arbete krävs en utvecklad samverkan mellan polisen och kommunen. En förutsättning för samverkan är en fungerande och kontinuerlig dialog samt ett gemensamt uppdrag. För att utveckla samverkan finns ett strategiskt råd för detta arbete. Det strategiska rådet består av representanter från både polisen, kommunen och kommunala bolag. Till det strategiska rådet kopplas arbetsgrupper vilka är mer operativa.

Syfte

Syftet med samverkan mellan polisen och kommunen är att utifrån en gemensam lägesbild långsiktigt förstärka polisens och kommunens arbete med att främja trygghet och förebygga brott.

Gemensamt åtagande inom överenskommelsen

  • Polisen och kommunen ska inom respektive organisation samla in fakta om händelser i kommunen och tillsammans upprätta en gemensam lägesbild. Lägesbilden ska uppdateras kontinuerligt.
  • Polisen och kommunen ska utifrån den gemensamma lägesbilden skapa en åtgärdsplan med gemensamma aktiviteter rörande specifika områden.
  • Polisen och kommunen ska systematiskt följa upp och uppdatera åtgärdsplanen och redovisa detta till det strategiska rådet.

Medborgarlöften

Ett lokalt medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till medborgarna inom lokalpolisområdet. Medborgarlöftet syftar till att öka tryggheten i lokalpolisområdet.

Medborgarlöfte 2022-2023

Underlaget till medborgarlöftet 2022–2023 grundar sig på medborgardialoger, polisens egna dialoger som genomförts vid besök på olika platser och vid olika forum i kommunen, genomförda medarbetardialoger hos polisen samt polisens och kommunens gemensamma lägesbild.

Polismyndigheten och Sandvikens kommun lovar att tillsammans arbeta för att skapa förutsättningar för en tryggare vardag för barn och ungdomar.

Detta uppnås genom att:

  • Polismyndigheten fullföljer regeringsuppdraget att förstärka bekämpningen av illegal handel med narkotika i samverkan med berörda instanser.
  • Kommunen fortsätter utveckla det förebyggande arbetet rörande frågor om alkohol, narkotika, doping och tobak.
  • Polismyndigheten och kommunen tillsammans deltar i aktuella medborgardialoger med fokus på barn och ungdomar.
  • Polismyndigheten och kommunen samverkar för att effektivisera det förebyggande arbetet för barn och ungdomar i kommunen.

Om du har tankar och synpunkter inom det trygghetsskapande arbetet får du gärna besvara frågorna i detta frågeformulär Öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Rolf Sundqvist, säkerhetschef Sandvikens kommun 026-24 00 78
rolf.sundqvist@sandviken.se

Camilla Gilljam, folkhälso- och trygghetsstrateg Sandvikens kommun 026‑24 12 30
camilla.gilljam@sandviken.se

Organisation

I samverkansöverenskommelsen har kommunen och polisen gemensamt tagit fram tre prioriterade områden som är i fokus för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kopplat till dessa områden finns samverkansgrupper:

ANDTS samverkansgrupp

En samverkansgrupp med representanter från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kunskapsförvaltningen, Ungdomsmottagning och Polisen. 
Kommunens ANDTS-strateg är sammankallande och gruppen träffas 4-5 gånger per år.

Kartläggning

Kartläggning av hur läget gällande ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar) ser ut i Sandviken görs regelbundet. Det sker genom en sammanställning av tillgängliga data från bland annat polisen, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN:s, drogvaneundersökning, Hälsa på lika villkor och vattenanalyser.

Kontaktperson

Elin Giotis, Preventionsstrateg  
E-postadress: elin.giotis@sandviken.se

Våld i nära relation

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne.

Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våld Öppnas i nytt fönster.

Läs mer hur du kan få stöd om du eller någon i din närhet är drabbad på kommunens sida om våld och utsatthet. Öppnas i nytt fönster.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av representanter från Polismyndigheten, skolhälsovården, Region Gävleborg, Kvinnojouren, BoJ (BrottsofferJouren) och Familjerätten.

Kontaktperson:

Elin Giotis, Preventionsstrateg
E-postadress: elin.giotis@sandviken.se

Trygghet i det offentliga rummet och bostadsområden

Trygghet kan mätas från två synvinklar, den upplevda tryggheten hos medborgarna samt den faktiska säkerheten genom brottsstatistik.

I Sandviken är den upplevda tryggheten inte i relation till den faktiska säkerheten. Sandvikens medborgare har i enkäter uppgett att de upplever en hög känsla av otrygghet i förhållande till jämförbara kommuner. Den faktiska säkerheten är högre, det begås färre brott i Sandviken än i jämförbara kommuner och i Sverige.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av representanter från Polisen, Gästrike Räddningstjänst, Region Gävleborg, Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB samt flertalet av kommunens förvaltningar.

Medborgarlöften

Ett lokalt medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till medborgarna inom lokalpolisområdet. Medborgarlöftet syftar till att öka tryggheten i lokalpolisområdet.
Läs mer om medborgarlöften i Sandvikens kommun

Kontaktperson

Camilla Gilljam, Folkhälso- och trygghetsstrateg
E-post: camilla.gilljam@sandviken.se