Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Granskning av Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning, ledning och uppföljning

Kommunrevisionen har granskat Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning, ledning och uppföljning.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionsrapport om granskning av Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning, ledning och uppföljning

En fungerande ledning, styrning och uppföljning är en viktig del av den samlade styrning och ledningen av kommunen. Att en och samma nämnd eller verksamhet under flera år har stora återkommande ekonomiska underskott kan tyda på att ledning, styrning och uppföljning inte fungerar, på bristande politiskt ansvarstagande eller att resursfördelningen inte sker utifrån realistiska underlag. Återkommande ekonomiska underskott riskerar att medföra att kommunen inte klarar av att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under flera år haft svårigheter att bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. År 2019 uppgick underskottet till 27 mnkr och år 2018 var underskottet 21,6 mnkr. Kommunens revisorer har med hänsyn till det ekonomiska resultatet bedömt det som angeläget att göra en granskning av individ- och familjeomsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning.

Vår samlade bedömning är att individ- och familjeomsorgsnämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning och tillräcklig intern kontroll för den verksamhet den ansvarar för.

Av revisionsrapporten framgår ett antal brister som noterats inom ramen för granskningen. Bland annat visar granskningen på ett behov av att utveckla principer som gäller för nämndens budgetfördelning. Granskningen visar även på en bristande harmonisering mellan verksamhetens olika uppdrag och resurser. Tidigt under året står det klart att budgeten för året inte kommer att hålla för vissa specifika områden vilket är en återkommande problematik år efter år. Vår bedömning är att de åtgärder som vidtas för att få en önskvärd styrning utifrån de ekonomiska ramar som finns är inte tillräcklig för att nå en ekonomi i balans.

I rapporten lämnades följande rekommendationer till individ- och familjeomsorgsnämnden.

  • Förbättra ekonomistyrningen genom att se över och dokumentera en fördelningsmodell för verksamheten. Fördelningen bör ha sin utgångspunkt i de av fullmäktige uppsatta målen, politiska beslut, lagstiftning, strukturella förändringar som påverkar verksamheten exempelvis befolkningsutvecklingen.
  • Fortsätt åtgärdsarbetet för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas inom de av fullmäktige tilldelade ramarna.
  • Fortsätt utvecklingen av ekonomirapporteringen så att nämnden har den kunskap och de prognoser som krävs för att vidta adekvata åtgärder.

För att ta del av hela rapporten i sin helhet med iakttagelser och bedömningar kan du kontakta kommunens diarium via e-post: kommun@sandviken.se.

Sandvikens Stadshus