Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Granskning av styrning och ledning av verksamheten för vuxenutbildning

Kommunrevisionen har granskat styrning och ledning av vuxenutbildningen.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskning avseende Styrning och ledning av vuxenutbildningen

Revisorerna i Sandvikens kommun ser i sin risk- och väsentlighetsbedömning att ökad vuxenutbildning kräver en resurseffektiv och ändamålsenlig styrning och ledning av verksamheten. Den tillhandahållna kvaliteten på Vuxenutbildningens verksamhet har påverkan på kommunens arbetslöshet såväl som kostnader för försörjningsstöd.

Huvudmannen, i det här fallet arbetslivsnämnden, har det övergripande ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna. Huvudmannen är ansvarig för att skapa förutsättningar att följa upp och utveckla verksamheten samt att leda och samordna det pedagogiska arbetet och ansvara för att de nationella målen är styrande för verksamheten.

Av budget 2021 framgår en ökad statlig finansiering av vuxenutbildningen och denna torde bli ännu större nu med de nya, statliga satsningar som görs på vuxenutbildningen. Av budgetdokumentet framgår vidare ett antal verksamhetsmål för vuxenutbildning, exempelvis andel elever med godkända betyg, andel av studerande som går vidare till anställning, vidare utbildning eller eget företag.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att arbetslivsnämnden i allt väsentligt har säkerställt att arbetet med vuxenutbildning sker på ett resurseffektivt och ändamålsenligt sätt.

För att ta del av rapporten i sin helhet med iakttagelser och bedömningar kan du kontakta kommunens diarium på e-post: kommun@sandviken.se eller 026-24 00 00

Mer information

Kommunrevisionen

Händer som skriver på en dator