Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunrevisionen har granskat hanteringen av pensioner och redovisning

Kommunstyrelsen har ansvar för att säkerställa en ändamålsenlig hantering av pensioner samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunrevisionen har granskat om de metoder och rutiner kommunstyrelsen använder är tillräckliga.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Ny rapport från kommunrevisionen gällande granskning av pensionshantering och redovisning

Revisorerna har utifrån sin riskanalys inför år 2023 genomfört en granskning avseende
kommunstyrelsens arbete för att säkerställa en ändamålsenlig hantering av pensioner samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning är vår sammantagna bedömning att kommunstyrelsen inte helt säkerställt att det finns ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för rapportering av
pensionsunderlag. Vidare görs bedömningen att kommunstyrelsens interna kontroll i
sammanhanget inte helt är tillräcklig. Granskningen visar att kommunstyrelsen i allt
väsentligt redovisar pensionsåtagandet i enlighet med lagstiftning (LKBR) samt
rekommendationerna i RKR.

Ta del av revisionsrapporten Pdf, 394.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kommunrevisionen

Sandvikens Stadshus