Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ny rapport från kommun­revisionen om planering och genomförande av fastighets­underhåll

Kommunrevisionen har gjort en granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Ny revisionsrapport från kommunrevisionen gällande planering och genomförande av fastighetsunderhåll

Revisorerna har utifrån sin riskanalys år 2022 genomfört en granskning avseende huruvida kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter samt att detta sker med en tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter och att detta sker med en tillräcklig intern kontroll. Vi konstaterar att ett omfattande arbete skett med besiktningar av fastighetsbeståndet och att ett nytt fastighetssystem är i implementeringsfasen, vilket framöver kommer att ge ett bättre stöd för planering av fastighetsunderhåll.

Kommunens investeringar i verksamhetslokaler är omfattande och uppgår till betydande värden i kommunens balansräkning. Investeringarnas värde bevaras genom ett effektivt och långsiktigt underhåll, vilket också är en viktig faktor för att i kommunen upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investering- och reinvesteringsbehovet måste tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad standard vilket kan leda till försämrad arbets- och brukarmiljö.

I revisionsrapport från januari år 2020 angående styrning och uppföljning av
fastighetsinvesteringar framkommer att kommunen vid tid för granskning saknar en
underhållsplan, samt att det inte finns någon uppskattning avseende kommunens samlade underhållsskuld. Samtidigt beskrivs att kommunens fastighetsbestånd har ett stort eftersatt underhållsbehov. Det uppgavs dock att arbete pågick med att upprätta underhållsplan.

För att ta del av rapporten i sin helhet med iakttagelser och bedömningar kan du kontakta kommunens diarium på e-post: kommun@sandviken.se eller 026‑24 00 00

Mer information

Kommunrevisionen

Sandvikens Stadshus