Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Revisionsrapport från granskning inom Individ- och familje­omsorgs­nämndens ansvars­område

Kommunrevisionen har gjort en uppföljande granskning av styrning, ledning och uppföljning inom Individ- och familjeomsorgs­nämndens ansvarsområde.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionsrapport för uppföljande granskning avseende styrning, ledning och uppföljning inom Individ- och familjeomsorgs­nämndens ansvarsområde

Revisorerna genomförde under vintern 2020 en granskning avseende individ- och familjeomsorgs­nämnden ledning, styrning och uppföljning då nämnden redovisat kommande ekonomiska underskott. Granskningen visade på brister kopplat till Individ- och familjeomsorgsnämndens budgetfördelning och ekonomistyrning. Bland annat visade granskningen att nämnden saknade en ändamålsenlig resursfördelningsmodell och att åtgärdsarbetet inte varit tillräckligt för att nämnden ska nå en ekonomi i balans.

Med anledning av de brister som noterades i den tidigare granskningen samt att nämnden återigen prognostiserar ett betydande underskott har revisorerna i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat ett behov att genomföra en uppföljning av den tidigare granskningen avseende styrning, ledning och uppföljning inom Individ- och familjeomsorgs­nämndens ansvarsområde. Revisorerna har även noterat att det finns ett behov av att granska huruvida nämnden har kommunicerat sin ekonomiska situation med kommunstyrelsen.

Inom ramen för den uppföljande granskningen har revisorerna genomfört en hearing med presidierna i individ- och familjeomsorgs­nämndens respektive kommunstyrelsen för att föra en dialog om situationen. Hearingen utgör en grund till revisionsrapporten och är en del av revisorernas arbetssätt.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att individ- och familjeomsorgsnämnden inte helt vidtagit åtgärder för att säkerställa att deras styrning, ledning och uppföljning av verksamheten är ändamålsenlig och sker med en tillräcklig intern kontroll. Ett antal brister som uppmärksammats vid föregående granskning kvarstår liksom det faktum att nämnden fortsätter att gå med underskott (-22,6 mnkr år 2021). Vidare noterades att det finns ett behov av att stärka det systematiska åtgärdsarbetet och spårbarheten kring gjorda analyser och rapporteringen kan stärkas.

För att ta del av rapporten i sin helhet med iakttagelser och bedömningar kan du kontakta kommunens diarium på e-post: kommun@sandviken.se eller 026‑24 00 00

Mer information

Kommunrevisionen

Sandvikens Stadshus