Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Revisionsrapport från kommunrevisionen gällande verkställighet av fullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen har ansvar för att bevaka att de beslut som politikerna tar i fullmäktige efterlevs. Kommunrevisionen har granskat om de metoder och rutiner kommunstyrelsen använder för sin kontroll är tillräckliga.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Ny revisionsrapport från kommunrevisionen gällande verkställighet av fullmäktiges beslut

Revisorerna har utifrån sin riskanalys inför år 2023 genomfört en granskning avseende huruvida kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Genomförd granskning har påvisat att det saknas ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktige uppdrag, som ej styrs av styrmodell och budget, redovisas en gång per år till kommunfullmäktige. Vi har inte heller kunnat identifiera att det finns fastställda riktlinjer som reglerar hur kommunstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs.

Bakgrund

Fullmäktige är det högsta politiskt beslutande organet i en kommun. Kommunstyrelsen har till uppgift att tillse att de beslut som fullmäktige faktiskt fattar blir verkställda. Det är viktigt att det finns uppställda rutiner för att följa besluten så att inget faller mellan stolarna. I flera kommuner har vi sett exempel på att vissa av fullmäktiges beslut inte är verkställda flera år efter att fullmäktige fattat beslutet och att kommunstyrelsen inte heller har någon koll på vilka beslut som ska verkställas. Det är även av vikt att kommunstyrelsen tillser att såväl medborgarförslag och motioner som får bifall blir verkligt genomförda.

Av 6 kapitlet 4 § i kommunallagen framgår det att nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kapitlet 13 § punkt 3 och det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.

Ta del av rapporten

För att ta del av rapporten i sin helhet med iakttagelser och bedömningar kan du kontakta kommunens diarium på e-post: kommun@sandviken.se eller 026‑24 00 00

Mer information

Kommunrevisionen

Sandvikens Stadshus