Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Revisionsrapport: granskning av kommunens IT-styrning

Kommunrevisionen har gjort en granskning av kommunens IT-styrning. IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten för att den ska tillföra så stort värde som möjligt för verksamheten.

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Ny revisionsrapport från kommunrevisionen gällande kommunens IT-styrning

IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den tillför så stort värde som möjligt för verksamheten. Detta innebär bland annat att skapa en organisations och leveransmodell som stödjer verksamhetens övergripande mål, att definiera processer för hantering av IT-frågor på kort och lång sikt samt att kontinuerligt följa upp att IT-organisationen levererar i tid med rätt kvalitet och till rätt kostnad.

Processer och kunskaper behövs för att hantera IT-ledningsfrågor, strategisk IT-utveckling eller att hantera affärsplanen i en organisation. En bristfällig IT-styrning riskerar att försämra verksamhetens effektivitet samt vara kostnadsineffektiv, tidskrävande och säkerhetsmässigt undermålig. Utan en god IT-styrning finns risk för en ineffektiv relation med verksamheten.

Revisorerna har utifrån sin riskanalys inför år 2021 genomfört en granskning avseende huruvida kommunstyrelsen har säkerställt att IT-verksamheten bedrivs på ett för kommunen ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt säkerställer ett ändamålsenligt IT-styrningsarbete och att detta sker med tillräcklig intern kontroll. Genomförd granskning har påvisat att det finns många positiva arbetsströmmar inom Sandvikens kommun men att det finns ett arbete att genomföra kopplat till de styrande dokumenten inom området.

För att ta del av rapporten i sin helhet med iakttagelser och bedömningar kan du kontakta kommunens diarium på e-post: kommun@sandviken.se eller 026‑24 00 00

Mer information

Kommunrevisionen

Sandvikens Stadshus